Toves Tankar

Alla inlägg under november 2011

Av Tove Birkeland Brandt - 30 november 2011 16:04

Idag har jag lagt tid på att städa här hemma, torkat köksskåpen, dammsugit och skurat. Jag har också gjort en sats med pepparkaksdeg för att kunna göra ett nytt pepparkakshus igen eftersom jag byggde ett som jag sedan tappade och hade i tusen bitar men nu vilar degen i kylen så jag ska sätta fart ännu en gång, skam den som ger sig. Jag har tagit reda på köttfärsen och gjort julköttbullar samt kvällens middag järpar i gräddsås och klyftpotatis. Det blev röjt i rotrummet och så fick jag upp julgardinerna som jag tvättade på morgonen så nu är även detta rum riktigt fint och, ja precis OCH så har jag varit ute på altanen och sprätt häftor och tagit bort plasten som bara inte vill sitta uppe, idag då jag kom ut satt det bara på mittstolpen och blåste och fladdarade för full hals, så ned for det. Det var så mycket för att slippa snö på altanen, nåja vi har försökt i alla fall och det gick INTE.

Tänker på dig Kim, på att du saknas hela tiden, jag försöker fixa en jul för oss alla att hålla oss i, att hålla ihop familjen göra något gemensamt och fint, men sanningen är att jag saknar dig och bara tanken på att du inte är med oss gör mig helt vansinnig. Hur kunde det bli så här? All den ångest man bygger upp, alla önskningar om att du kunde komma tillbaka igen. Önskan om en andra chans. Nej herregud man behöver inte tala om för mig att detta är omöjligt - Jag vet att det är det men jag vill ju ha dig här det är det enda jag vill, jag vill se dig le, jag vill krama dig. Men du finns inte och det är tomt. Du finns bara i mitt huvud nu och i mitt hjärta som värker och skriker efter dig. Ingenting kan bli sig likt igen, du borde förstått att vi skulle gå sönder av ditt beslut, du borde stannat med oss. Du var behövd, vi behövde dig och vi älskar DIG.

Ska se om jag kan hitta en tomte i plast att ställa vid din minnesplats som tål snö och kyla vill ju du ska se att jag tänker på dig i juletider också, du blir aldrig bortglömd, aldrig mitt älskade underbara Hjärta.


English version

Today, I have time to tidy up at home, dry kitchen cabinets, vacuumed and scrubbed. I have also made a batch of gingerbread to make another gingerbread house again because I built one, which I then dropped and had a thousand pieces, but now resting the dough in the fridge so I'll kick once, shame on who goes. I have found out the minced meat and made christmasmeatballs and dinner grouse in cream sauce and potato wedges. It was cleared in the sparroom and so I got up christmascurtins that I washed in the morning, so now is also the place really nice and, yes, exactly and I have been out on the patio and dandy staples and removed the plastic that just do not want to sit up, Today when I came out it was just on my pole and blew and noised so the bottom of it. There was so much to avoid the snow on the patio, well we have tried in all cases and could not.

Thinking of you Kim, you're missed all the time, I try to get a Christmas for us all to keep us in, to keep the family together to do something in common and fine, but the truth is that I miss you and just thought that you are not with us makes me completely insane. How could this happen? All the anxiety building up, all the desires that you could come back again. Desire for a second chance. No, my God you do not tell me that this is impossible - I know it's there but I do want you here it's all I want, I want to see you smile, I want to hug you. But you are not and it is empty. You are just in my head now and in my heart that aches and cries out for you. Nothing can be the same again, you should understand that we should break your decision, you should have stayed with us. You were needed, we needed you and we love YOU.

Will see if I can find a santa in plastic to put in your memoryplace  that can withstand snow and cold would of course you will see that I think of you at Christmas too, you are never forgotten, never my beloved wonderful heart.

Mom
 
ANNONS
ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 26 november 2011 09:46

Jag saknar dig Kimpan, tänker på det som var, på det jag trodde skulle bli i våra liv, jag tänker på mormor och morfar och på allt det du borde haft framför dig, alla upplevelser du går miste om, alla intryck. Varför Kim?

Jag vet att jag aldrig kommer få något svar, men likväl är frågan där hela tiden och jag saknar dig, hela förbannade tiden så lever jag med saknaden och det tär på din mamma, det gör ont. Jag tror ju på att du kan höra mig, att det måste finnas en fortsättning, för inte kan livet  bestå av bara denna usla del, allt man tvingas gå igenom och att sedan mista sitt barn, det är fel Kim, så fel för du borde vara här med mamma. Jag borde se dig rumstera om i ditt liv. Jag tänker på dig i kistan på hur jag smekte ditt hår en sista gång, jag tänker på tiden som gått sedan dess, allt det jag försöker att göra, jag tänker på min kamp för att försöka bilda ett liv efter ditt självmord, för det är en stor kamp att finna meningen med livet när man mist sitt barn.

Jag matar småfåglarna på utsidan köksfönstret och de sjunger en sång tillbaka som tack, jag gör det jag tror är gott, jag viger mitt liv åt gott, jag hoppas få se dig igen en dag hjärtat mitt. På kvällen tänder jag en rökelse och talar med dig en stund, smeker fotografiets kind och talar om för dig att jag älskar dig, jag hoppas du kan höra, jag hoppas du kan känna att mamma tänker på dig. Saknad, denna svåra eviga saknad du gav mig med din död. Klart jag hoppas du fann din ro, men själv befinner jag mig i tomrummet, där den eviga ensamhetskänslan bor. Jag älskar dig hjärtat, jag älskar dig.

Mamma


English Version

I miss you Kimpan, think of it that was, that I thought would be in our lives, I think of grandma and grandpa and all the things you should have in front of you, all the experiences you lose, all the impressions. Why Kim?

I know I will never get any response, yet the question is there all the time and I miss you, all the damn time so I live with missing and it depletes your mother, it hurts. I believe in you can hear me, that there must be a continuation of life can not consist of just the bad part, all you have to go through and then to lose my child, it is wrong Kim, so wrong for you should be here with mom. I should see you rummage about in your life. I think of you in the chest on the way I caressed your hair one last time, I think of the time since then, everything I try to do, I think of my struggle to try to create a life after your suicide, for it is a great struggle to find meaning of life when one has lost her child.

I feed birds outside the kitchen window and they sing a song back in thanks, I do what I think is good, I dedicate my life to good, I hope to see you again one day my heart. At night I light an incense and speak with you for a moment, stroking the photograph cheek and tell you that I love you, I hope you can hear, I hope you can feel that your mother thinks of you. Missing, this difficult eternal regret that you gave me with your death. Of course I hope you found your peace, but of course I find myself in the void, where the eternal loneliness of feeling lives. I love you heart, I love you.

mom

 
 
Av Tove Birkeland Brandt - 24 november 2011 11:22

Det är konstigt man har ett arbete där man jobbar och lägger sin själ, jag är extraanställd via timme och om jag skulle bli sjuk av en eller annan orsak betyder detta att det räknas som att jag inget gör, summa sumarum jag har inte rätt till sjukpenning för då räknas det som att jag inte har något arbete. Det är hemskt att leva i skuggan av samhället som jag gör just nu, jag menar jag har gått igenom så mycket i mitt liv, jag är 47 år gammal och måste se till att alltid vara frisk när jag inte har ett "riktigt jobb" och man behöver ju pengar så det är bara att bita ihop och jobba i alla lägen och aldrig säga nej då man rings ut. Hela samhället är numera skapat på ett sätt som tar bort människors värde, man är helt enkelt inget för någon, bara den som kan och måste visa framfötterna hela tiden för att ha en plats alls att komma till medan de som hamnat i den trygga vaggan kan luta sig tillbaka och jobba i en egen takt med det man själv känner att man har tid eller ork till och jag förstår inte hur man kan bygga upp samhället så det blir så snedfördelat. Jobbar man borde väl tiden man jobbar räknas som jobb i alla fall. Nog om detta nu!

Har varit ut och lagt dit sidenrosen jag köpte till Kim igår och tänt ett nytt ljus så det brinner och så var jag och matade fåglarna, fyllt upp med frön och talgbollar. Saknar....


Emglish Version

It's weird to have a job where you work and puts his soul, I am extra staff through hours and if I would get sick of one reason or another, this means that it counts as if I do nothing, sum sumarum I have no right to sickness benefit because then it counts as I do not have any work. It's horrible to live in the shadows of society as I do right now, I mean I've been through so much in my life, I am 47 years old and need to make sure to always be healthy when I do not have a "real job" and one need money so just to bite the bullet and work in all situations and never say no when you dial out. The whole society is now created in a way that takes away people's value, it is simply nothing to anyone, only those who can and must stay at the forefront all the time to have a place at all to get to, while those who got into the safe cradle can sit back and work at your own pace with what you yourself feel that you have the time or patience for, and I do not understand how to build community as it is so unevenly distributed. If you work ought time you work count as job anyway. Enough of this now!

Have been out and put there silk roses I bought for Kim yesterday and lit a new light as it burns, and so was I, and fed the birds, filled up with seeds and suet balls. Misses Kim....

 
 

Av Tove Birkeland Brandt - 23 november 2011 12:19

Det kändes så skönt att se ett kort av dig älskade Kim som jag inte sett förut, så det värmde. Tänk vad betydelsefullt allt sådant är i mitt liv. Någon mera vän som tagit kort av min son? Skicka dem gärna till mig på min e-post....

Ska snart åka och arbeta, vilket idag är tungt för jag har ont i huvudet, hostar och känner mig matt men ja är man extrapersonal har man ingen rätt till sjukpenning så det är bara att jobba för att bidra med pengar i hushållet, allt är riktig skit och igår kom urträdet ur facket/a-kassan man har ju inte ens råd att vara med där. Alla skall ha pengar och pengarna räcker dessvärre inte till. Extra utgifter nu med då det är juletid, julklappar men skönt nog är jag klar nästan , bara päronens presenter som är kvar att korrigera nu det blir som vanligt julkorgar med lite delikatesser i, det uppskattas av dem. Har satsat på nyttoprylar till alla detta år och det är lågbudget som gäller så jag hoppas inte besvikelsen kommer bli för stor i allas ansikten. Men money Roules!

Glädjen över Jul, nja den blir aldrig det samma igen, jag vet ju att någon fattas, det fattas en bit i mig själv så den barnsliga julglädje jag haft förr om åren är borta ur mitt liv. Jag vet det är lika för oss alla som mist våra barn, alla har det lika svårt med högtidsdagar, det är sådan sorg. Jag är inte ensam men ändå känns det otroligt ensamt i mitt liv, han min lillkille är en ängel nu.


English version

It felt so good to see a photo of my beloved Kim who I have not seen before, so it was warm. Imagine how important these things are in my life. No more friend who had taken any photos by my son? Please direct them to me at my e-mail ....

Will soon go to work, which today is heavy because I have a headache, cough and feel weak but yes, you are extra staff and has no right to sickness benefit so just to work to contribute money in the household, everything is real shit and yesterday came the secession from the tray / Unit  IF you have not even afford to be there. Everyone shall have the money, and money enough, unfortunately not. Extra spending now because it is Christmas, Christmas gifts, but nice enough, I'm almost finished, only the parents gifts  are left now to correct it as usual christmas with little delicacies, it is appreciated by them. Have invested in commercial stuff for everyone this year and it's low-budget related so I hope no disappointment will be too large in everyone's faces. But money Roule!

The joy of Christmas, well it's never the same again, I know that someone made​​, it made ​​a bit of myself as the childish Christmas joy I had before about the years gone from my life. I know it is the same for all of us who lost our children, all have the same difficulty with anniversaries, there is such sadness. I am not alone but I feel really lonely in my life, he is my little guy and he is an angel now.

Av Tove Birkeland Brandt - 22 november 2011 08:20

Jag bara undrar, jag vet att min Älskade lilla Kim kämpade för utanförskap och nu sitter jag här hans mamma och kämpar för att jag själv hela tiden känner av utanförskapet, jag försöker kämpa emot, visa mig värdig, visa att jag kan men det är som att ingenting jag gör förändrar något och mitt värde sjunker, det dalar. Kim du förstod mig, men jag förstod tydligen inte dig helt eftersom du tog ditt liv, trots allt känns det skönt att jag kommit till en dag då tårarna rinner och jag låter dem rinna idag för jag mår så dåligt, jag har känt det komma en tid nu.

Jag ingår inte i gemenskap, jag är ensam och utan värde, det känns så. Jag har inget jobb, jag är inte fast anställd och jag får hela tiden det nedstoppat i halsen, kvittar om jag är bra. De knäcker mitt självförtroende, jag vet inte om jag tror på någonting längre, jag saknar dig min son, saknar och idag gråter jag floder. Vad har livet att bjuda mig?? Att stå beredd och hoppa då man säger hoppa.

Jag vet inte, det tär och det är svårt, allt är svårt känns det som och jag önskar du vore här hos mig, att jag fick se dig le igen, Varför Kim gjorde du så här??????

Om du inte behövde mig så behövde jag verkligen dig men du är borta och jag får ingen kontakt alls. Det är en isolerad ensamhet, alla går vidare, alla tutar på som om ingenting har hänt. Men allt har ju hänt, allt är förändrat och det är så svårt jag tänder dina ljus, jag skriver om dig, jag skriver om min saknad men finns det någon som vill veta egentligen, dte verkar som man tröttnat. All denna smärta du åsamkade mig med ditt självmord, jag vill inte att du ska vara död, jag vill att du lever, jag hatar att ha ett liv utan dig.

Jag har tystnat, jag talar inte längre för ingen talar till mig, jag saknar, jag sörjer, jag minns det som var och önskar jag fick det tillbaka. Det finns en smärta inom mig som sliter och river och snart älskade hjärtat har du varit borta ett helt förbaskat år...

Mamma


English Version

I just wonder, I know that my beloved Kim struggled to alienation and now I sit here his mother and struggling to myself all the time feeling of exclusion, I try to fight back, to prove myself worthy, show that I can but it's like that nothing I do not changes anything and my value drops, the valleys. Kim you understood me, but I was apparently not solely because you took your life, after all, it feels good that I have come to a day when tears are flowing and I let them run today because I feel so bad inside, I have felt it coming a time now.

I is not included in the community, I am alone and without value, it feels so. I have no job, I is not permanent and I keep getting it tucked into the neck, does not matter if I'm good. They break my confidence, I do not know if I believe in anything anymore, I miss you my son and today I cry rivers. What has life to offer me? To stand ready and jump when they say jump.

I do not know, it takes and it's hard, everything is hard, it feels like and I wish you were here with me, letting me see you smile again, why Kim did you do this ??????

If you did not need me, I needed really you but you're gone and I have no contact at all. It is an isolated loneliness, all goes on, everyone honks on as if nothing has happened. But all've happened, everything is changed and it's so hard I light your candles, I write about you, I write about my loss, but there are some who want to know really, they seems to get tired. All this pain you inflicted me with your suicide, I do not want you to be dead, I want you to live, I hate to have a life without you.

I have fallen silent, I do not speak anymore because no one speaks to me, I miss, I grieve, I remember what was and wish I had it back. There are a pain in me that wear and tear and soon loved heart, you have been gone a whole damn year ...

Mom

Av Tove Birkeland Brandt - 21 november 2011 19:06

Jag har tänt ljusen i mörkret sedan den dag jag fick beskedet om att du tog ditt liv, de brinner för dig älskade Kim, de gör det lättare för mig att stå ut med livet och alla krav där i för jag kan visa att jag minns dig hela tiden, att jag aldrig någonsin glömmer dig och att jag gör allt jag kan för att man ska veta  att du fanns här och att du var den vackraste själ en mor kunde önska sig. Saknar dig i evighet <3

Mamma


English version

I have lit candles in the dark since the day I was told that you took your life, the passion for you my beloved Kim, they make it easier for me to put up with life and all claims that in because I can show that I remember you all the time, that I never ever forget you and I'm doing everything I can to you to know that you were here and that you were the most beautiful soul a mother could wish for. Miss you forever <3

mom

Av Tove Birkeland Brandt - 21 november 2011 18:10

Tankar som förföljer mig vart jag går och vad jag än gör, så har min dag varit idag, jag tänker på dig hjärtat mitt undrar om du kan se ned till mamma, se min kärlek, känna. den Så mycket tankar, jag krattade av de värsta löven idag så din egen hyllningsplats blev fin och städade av här utanför tog in saker för vintern, jag häftade klart plasten för altanen så nu ska vi slippa snön där uppe. När snön kommer falla kan du sända stora vita flagor i form av fjädrar till din mamma, en hälsning om att du har det bra. Saknaden, denna grymma hårda saknad den sliter och drar, jag är så ledsen att vi inte firade förra Julen ihop och nu blir det aldrig mera. Det gör så ont att jag vill skrika, det är tomt. Du finns ju med i allting och ändå inte, men du sitter där inom mig, du finns där jag önskar bara jag kunde känna dig, kunde ta på dig, krama dig och säga hur mycket jag älskar dig, men du har flyttat i förväg till det som kallas ett paradis.

Vissa dagar önskar jag det fanns ett sätt att ta sig till ditt ställe, om inte för att tala så se att du har det bra, bara att få kika in. Jag önskar du var här, jag önskar du aldrig tagit ditt liv, jag önskar så att jag av alla förstått att du tyckte livet var svårt.

Älskade hjärtat, älskade Kim du lämnade mig ensam och du lämnade livet alldeles för ung, du hann inte se att det lyckliga skulle komma, du borde ha väntat men nu är du borta. Jag tänker och tänker, jag tänker på dig, snälla ge mig ett tecken, ge mig lite frid, jag väntar och väntar på att känna din touch, din doft, förnimma de tider jag hade med dig, då allt var bra och allt var annorlunda. Älskade son varför gav du dig av, du behövdes i livet, vi ville ingenting annat än att ha dig kvar.

Mamma


English version

Thoughts that haunts me wherever I go and whatever I do, so has my day been today, I think of you my heart wondering if you could see down to your mom, see my love, to feel. So the very thought, I raked the leaves of the worst today as your own tribute site was nice and clean of this outside took up things for the winter, I stapled clear plastic on the patio so let's avoid the snow up there. When the snow will fall, you can send large white flakes in the form of springs for your mom, a greeting that you are well. Missing, this cruel harsh regret the tears and pulls, I'm so sorry that we did not celebrate last Christmas together and now it will never happen again. It hurts so much that I want to scream, it is empty. You are of course in all things and yet not, but you sit there in my mind and in my heart, you are there I just wish I could feel, was able to touch you, hug you and say how much I love you, but you have moved in advance to the place what is known as a paradise.

Some days I wish there was a way to get to your place, if not to talk so make sure you are well, just to peek into. I wish you were here, I wish you never took your life, I wish that I understood all that you thought life was hard.

Dear heart, dear Kim you left me alone and you left life much too young, you could not see that it would be happy later on, you should have waited, but now you're gone. I think and think, I think of you, please give me a sign, give me some peace, I wait and wait to feel your touch, your scent, feel the times I had with you, when everything was good and everything was different . Beloved son, why did you leave, you are needed in life, we wanted nothing more than to have you here.

mom


 

 
 

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se