Toves Tankar

Alla inlägg under januari 2012

Av Tove Birkeland Brandt - 22 januari 2012 13:46

Det kom snö, lätt och vackert föll den från himlavalvet som små kupade änglavingar. Dalade nedåt för att lägga sig till ro och jag tänkte på Kim, hur det är på andra sidan. jag hoppas så att han har det bra nu, att han funnit frid, men jag saknar honom och ingenting känns längre rätt. Morgonen ja då har jag suttit och letat jobb i hela Sverige, sökte en plats i Kiruna, för ska man flytta på sig ska det vara dit det är vackert och inte bara för jobbet, man måste ta vara på livet också på samma gång som man försörjer sig.

Ska finna ro att skriva och att att utvecklas som människa, som individ. Nu har vi äntligen tagit oss i kragen för att få vikten på nedgång igen jag och maken och det känns bra, lättare mat och under gårdagen kändes det som jag skulle svälta ihjäl men det är övergående. Råkost och andra lättare produkter intar nu vårt kylskåp. Det handlar om hälsovinst, jag vill ha orken att göra det jag vill. Tiden får utvisa hur det blir i livet, vissa dagar dalar man och andra dagar känns det bättre och vågen tar mig mot en topp.. Man får vara glad för varje bra stund.


English Version

There was snow, light and beautiful, it fell from the sky like little angel wings cupped. Sank down to make room for complacency and I thought of Kim, how it is on the other side. I hope that he's happy now that he had found peace, but I miss him and nothing feels right anymore. Morning, well then, I have been sitting and looking jobs in Sweden, looking for a place in Kiruna, for should you move around, it should be where it is beautiful and not just for the job, you have to make the most of life is also at the same time as you support themselves.

Shall find rest to writing and to develop as a person, as an individual. We have finally taken us by the collar to get the weight on the decline again, I and my husband and it feels good, light food and yesterday I felt like I would starve to death but it is transient. Raw Diet and other lighter products is now our refrigerator. It's about health benefits, I want to have energy to do what I want. Time will tell what happens in life, some days you valleys and other days it feels better and the wave takes me to a top .. You have to be happy for every good moment.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 19 januari 2012 13:08

Vill ju inte flytta igen speciellt inte nu när jag trivs i lägenheten och börjar få den ordning jag vill ha, skit säger jag.

Har sökt allt ledigt som finns i vår närhet av kockjobb, men i Värmland är det torka. naturligtvis har jag sett en hel del jobb uppåt landet som är av största intresse, jag älskar ju dessutom naturen i vår norra del av landet så jag är övertygad om att jag skulle stormtrivas där utan tvekan eftersom naturen är det som betyder mest i mitt liv nu och den healingförmåga den har på mitt inre. Ren start utan människor som känner oss, kanske vore något att helt enkelt börja om.Vi får se vad som sker i våra liv, ödet får styra oss.

Blir det flytta ännu en gång ja då får man göra sig av med en hel massa saker så man slipper dra på onödiga ting. Men en flytt känns inte direkt frestande, kartonger och massa packande, det är det tunga. Inte själva iden om att flytta, det gör mig faktiskt ingenting alls.

Väntar på morgondagen då ska vi få hjälp att ta 850:n till bilelektriska så de kan koppla bort larmet och startspärren på bilen så det går att köra den igen, sedan handla och efter det ska vi fira lilla Bellas födelsedag i Grums. Fem år, så fort åren går man hinner inte förstå det och Kim som varit borta ett helt år nu och nu närmar sig hans födelsedagsdatum med stormsteg, så jobbigt det känns. Han skulle fyllt nitton år den 16 februari älskade Kimson, men kanske kan han ordna ett riktigt party i himlen den dagen med alla andra änglabarn. Jag ber om att få ett tecken, att få känna hans närhet men inget sker eller så vill jag för mycket. Jag vet inte men jag bär honom som min egen stora skatt med mig i mitt hjärta och mina tankar, precis varenda dag. Saknar min son.


English Version

Do not move again, especially now that I feel comfortable in the apartment and start getting the order I want, shit, I say.

Have tried everything available that are in our vicinity of the cook jobs, but in Värmland, it is dry. Of course, I have seen a lot of jobs up country that are of greatest interest, I love, besides, the nature of our northern part of the country so I am confident that I would storm thrive there without a doubt, because nature is what matters most in my life now and the healing power it has on my mind. Clean off without people who know us, perhaps it would be something to simply start over again .Vi'll see what happens in our lives, fate can control us.

Will it move again well then you get rid of a lot of things so we do not take on unnecessary things. But the relocation does not feel directly tempting, cardboard and paper packing, it is the tongue. Not the very idea of ​​moving, it makes me actually nothing at all.

Waiting for tomorrow we shall be helped to take our Volvo 850 to carelctics so they can disconnect the alarm and immobilizer on the car so you can run it again, then shopping and after we will celebrate little Bella's Birthday in Grums. Five years, as soon the years go by you do not have time to understand it and Kim has been gone a whole year now and is now approaching his birthday date fast approaching, so hard it feels. He was aged nineteen years February 16 Kimson loved, but perhaps he can arrange a proper party in the sky that day with all other angelic children. I ask about getting a character, to feel his presence, but nothing happens, or so I want too much. I do not know but I wear him as my great treasure to me in my heart and my thoughts, just like every single day. Missing my son.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 18 januari 2012 18:20

   Nu känner jag mig duktig har monterat upp kakeldekorer på kökskaklet och malt köttfärs och gjort grytbitar, satt igång med en nyttig köttgryta tills maken kommer hem i kvällningen. Snart skall jag ta itu med ännu ett projekt. Jag ska sätta upp väggord på dörren i köket som jag köpt på Tradera, hoppas jag kommer få till det ordentligt så inget lossar och går sönder för det vore en tragedi.

Idag har varit en trevlig dag med besök av dottern och mitt X nya fru Zimona och deras två barn, mina barns halvsystrar, vi fikade och myste, tog oss alla en tur till Helena så det blev en rejäl syskonträff, tänk att lilla tjejen är moster till Alexander, William och Kevin och ändå är hon en månad yngre än Helenas minsting, rätt roligt att tänka på.

Marilyn hade växt en massa sedan jag såg henne senast och blivit stora tjejen och hon passade på att ge mig en kram innan hon gick.

Nu så har jag tagit och satt upp väggordet på dörren och jag blev nöjd även om vissa bitar inte hamnade på plats så blev det helt ok i alla fall.

Köket talar sitt eget språk nu och jag känner förbättringen inom hela mig så nu får jag hoppas maken kommer gilla det nya också, suprice..


English Version

Now I feel good have mounted up tile decorations on the kitchen tiles and malt ground beef and made ​​pot pieces, started with a wholesome stew until my husband comes home in the evening from work. Soon I will tackle another project. I'll put up wallwords on the door in the kitchen that I bought on eBay, hoping I will get to it properly so nothing loosening and breaking down for it would be a tragedy.


Today has been a pleasant day with a visit from my daughter and my X's husbands new wife Zimona and their two children, my children's half-sisters, we had coffee and smiled, took us all a trip to Helena, so it was a hefty sibling hit, remember that little girl's aunt Alexander, William and Kevin and yet she is one month younger than Helenas smallest kid, pretty funny to think about.


Marilyn had grown a lot since I saw her last and become a big girl and she took the opportunity to give me a hug before she left today.


Now, I've taken and put up the wall the word on the door and I was happy even though some bits are not locked in place so it was ok anyway.


The kitchen speak for themselves now and I feel the improvement in all of me so now I hope my husband will like the new refreshments as well, suprice ..

Av Tove Birkeland Brandt - 17 januari 2012 12:42

Jag känner mig starkare igen, boken är på gång på riktigt nu. Maken fick besked om att hans tjänst inte kommer tillsättas så nu ska han återgå till extratid och då förvinner ju den lilla trygghet vi hade i vårt hem. Ingen sjuklön, inte veta om man får ihop till hyran så vad göra: SÖKA JOBB.

Jag fick hatbrev från min äldste son för några dagar sedan. Ja kan livet börja bättre 2012, måste säga att man känner sig hemma i livet när det är så här ruttet och man blir stärkt när man klarar att stå emot all skit. Jag är inte ledsen, jag klarar det här, inga problem. Döden tog min yngste son och efter det är ingenting längre för hårt, att mista sitt barn är det hårdaste man kan gå igenom i livet och klarar man av det då klarar man av livet s jävligheter också.

Har gjort en vegetarisk rätt till oss innan jobbet baserad på couscous så nu är vi mätta i magen innan vi ska ge oss av för ett arbetspass på Selma igen. Enda passet för mig den här veckan. På Fredag fyller mitt barnbarn Isabelle år, hon blir fem år, söta lilla tjejen och jag vet att hon ser fram emot sin dag och räknar ned dagarna nu.

I morgon ska jag till minneslunden ska bli en tjejstund i morgon och det ser jag fram emot, innan maken ska börja jobba tänkte vi alla passa på att gå och äta på Chinan i Sunne för de har så god mat där.

Konstigt när jag börjar rota mig i ett hem och trivs ja då kanske man tvingas flytta igen för att ha försörjning och klara betala hyran, undrar när vårt bohemliv kommer sluta vi blir ju för fanken 48 år i mars.

Något bra med 2012, vi tog oss i kragen och gick med i www.viktklubb.se igen och från och med måndag som kommer är vårt lager urrensat här hemma på godsaker och ett sundare liv på intågande. Nu ska jag avgifta mig från socker vilket jag vet blir en pärs, men ja det kommer gå för jag vill inte riskera mitt liv på övervikten. Det ska bli skönt att komma till läkaren och fråga om allt man samlat på sig nu, minska medicineringen för att ta bort den till sist, prata om mitt förhöjda sockervärde och jag har inga värderingar att bli smalsnygg utan jag vill bara vara rörlig och må bra, orka fiska, orka gå ut i skogen, orka röra på mig och finna frihet igen. Bara njuta av livet, det är det viktiga.. Carpe Diem

Saknar dig älskade gubben, varje sekund av mitt liv, älskar dig Kimpan <3 Mammas hjärta


English Version

I feel stronger again, the book is going for real now. My husband was told that his services will not be added, so now he will return to the extra time and then disappear of course the little security we had in our home. No sick pay, do not know if you get together to rent so what to do: JOB SEARCH.

I got hate mail from my oldest son a few days ago. Yes, life can begin to improve in 2012, have to say that you feel at home in life when it's this rotten and it becomes stronger when one is able to withstand all the crap. I'm not sorry, I can do this, no problem. Death took my youngest son, and after it is nothing longer too hard, losing my child is the hardest I can go through in life and can be of it then do it from life's shit name too.

Has made a vegetarian dish to us before the job based on the couscous so now we feed the stomach before we should give ourselves to a shift in Selma again. Single pass for me this week. On Friday my granddaughter Isabelle have her birthday, she is becoming five years, pretty little girl and I know that she looks forward to his day and counting down the days now.

Tomorrow I'm going to memorial garden It will be a girls day while in the morning and I look forward to, before my husband is going back to work we thought we'd all like to go and eat at the China in Sunne, because they have such good food there.

Strangely, when I start to poke me in a home and feel well, then maybe you are forced to move again to have the supply and ready to pay the rent, wondering when our bohemian life will end, we are of course the devil 48 years in March.

viktklubb.se igen och från och med måndag som kommer är vårt lager urrensat här hemma på godsaker och ett sundare liv på intågande.">Something good in 2012, we came together and joined www.viktklubb.se again and as of Sunday that is our stock gone home of goodies and a healthier life on the arrival of the spirit. Now I will detoxify myself from sugar, which I know will be an ordeal, but yes it will go because I do not want to risk my life in obesity. It will be nice to get to the doctor and ask if everything has been gained, now, to reduce the medication to clear it in the end, talk about my elevated sugar value and I have no values ​​to be slim good looking but I just want to be mobile and feel good , hurricane fishing, hurricanes go into the forest, able to move me and find freedom again. Just enjoy life, it is important .. Carpe Diem

Miss you dear belowed son, every second of my life, love you Kimpan <3 Mom's Heart

Av Tove Birkeland Brandt - 16 januari 2012 12:25

Jag låg i ett halvslummer när jag såg en ängel med en gitarr som spelade, bilden flimrade fram och försvann för att komma tillbaka på samma sätt flera gånger, sedan var den borta. Jag var vaken igen, hjärtat bankade och min första tanke var Kim. Var det en bild från andra sidan eller var det bara en dröm, en förhoppning om att det är så det ser ut.

Jag kände mig i alla fall glad över bilden jag fått upp så det får ju egentligen vara vad det vill, bara att känna riktig glädje en stund var toppen.

Fick dagens horoskop idag på e-posten och det ville framana mig att meditera just idag så ja jag kanske ska ta mig tid att göra det i min stilla ro på övervåningen, det var ett himla tag sedan jag senast gjorde det.

Har inte haft orken, energin, koncentrationen, men kanske är det just det jag bör göra för att må bra.Att stilla mig!

Saknar Kim och det är så fruktansvärt att tiden går och att han inte är med oss och upplever det, att hans klocka slutat att ticka, jag ser ingen mening i det här, det känns så otroligt tufft. Jag har hans fotografier strategiskt utsatta i lägenheten så han ska finnas för mig att titta på, Min son, min döda son. Varför?

Det har varit så mycket tjafs runt min sons död eller runt mig som person, efter hans död, så mycket förebråelser, man anser att jag svärtar hans minne, hur skulle det ske. Han var ju älskad över allt annat, han var min son. Att ett självmord kan föra med sig så mycket styggelse hos människor som egentligen inget vet om vår situation. Jag vaknade upp i fasa då Kim hade tagit sitt liv, kunde inte tro det fanns så mycket onda människor där ute som ville mig så illa, man mordhotade mig, det var ett upplopp på Internet, man ansåg att det var mitt fel att han dog eftersom han inte bodde med mig, man ansåg att jag var en dålig mamma som inte tog hand om honom. Men livet kom i vägen en del, jag var tvungen att jobba för att klara oss ekonomiskt, jobba för att kunna behålla jobbet, jag besökte min son, vi ringde och vi pratade på nätet ändå såg man inget av det. Människor som inte visste vem jag var hatade mig och skrev otroligt fula saker på nätet. Jag vet nu att i livet får man ingenting gratis, man måste kämpa och det är det jag gör. Jag kämpar för att stå upp och klara ännu en dag sedan min son tog sitt liv för jag älskar honom som bara en mor kan älska sitt barn och det kan ingen ta ifrån mig..


English Version

I was in a half-sleep when I saw an angel with a guitar playing, the picture flickered up and disappeared to return the same way several times, then it was gone. I was awake again, my heart pounded and my first thought was Kim. Was it a picture from the other side or was it just a dream, a hope that that is how it looks.

I felt, anyway happiness I got the image up so it may really be what it wants, just to feel real joy for a while was great.

Did get today's horoscope on the email and it did push me to meditate right now so yes maybe I should take the time to do it in my quiet rest on the upper floor, there was a heaven while since I last did it.

Have not had the stamina, energy, concentration, but maybe it's just what I should do to feel bra. To still me down!

Missing Kim and it is so terrible that time passes and he's not with us and experience it, that his clock stopped ticking, I see no sense in this, it feels so incredibly tough. I have his photographs strategically vulnerable in the apartment so he must be for me to watch, my son, my dead son. Why?

It has been so much fuss around my son's death, or around me as a person, after his death, so much reproach, you think I blacken his memory, how would that happen. He was loved above all else, he was my son. That a suicide can bring so much abomination of people who really know nothing about our situation. I woke up in horror when Kim had taken his life, could not believe there were so many evil people out there who wanted me so bad, you murder, threatened me, it was a riot on the Internet, we felt it was my fault that he died because he did not live with me, it was felt that I was a bad mother who did not take care of him. But life got in the way a lot, I had to work to get by financially, working to keep your job, I visited my son, we called and we talked on the web still saw none of it. People who didnt knew who I was hated me and wrote incredibly ugly things on the web. I now know that in life you get nothing for free, you have to fight and that's what I do. I am struggling to get up and ready for another day since my son took his life because I love him as only a mother can love her child and no one can take away from me ..


 

Av Tove Birkeland Brandt - 15 januari 2012 12:42

Har suttit och ögnat igenom lediga jobb på AF sida men det finns inte så mycket att söka på, inte i Värmland i alla fall och jag vill ju helst inte flytta på mig heller så det känns B, har sökt till O Learys i  Karlstad men man får hoppas på fortsatt extratid tills man finner ett jobb som är mer stabilt för inkomsten.

Pratade med dottern igår och de kommer på Onsdag så vi ska ta oss en tur till minneslunden och tända ljus för Kim och sedan ska vi passa på att äta på Chinarestaurangen innan maken börjar jobba, jag får åka med dem tillbaka hem igen medans maken får åka på jobb. Ser fram emot den dagen.

I natt har jag inte mått bra och då jag vaknat hela tiden trots sömntablett har jag haft tid att ligga och tänka på min lilla goa Kimpan igen, denna smärtsamma saknad som sköljer in. Om han ändå kunde besöka mig, om han kunde komma från andra sidan en stund för att vara med mamma. Inte ens drömmar kan jag få...

Idag ska jag träffa barnbarn så det känns bra och så ska jag slappa. Har slängt in sängkläderna i tvättmaskinen så de rullar runt där och bytt i sängarna så de är fräscha och så drog jag en vända med dammsugaren på övervåningen så nu är det rent på en plats i alla fall.


English version

Have sat and looked through vacancies on the AF side, but there is not much to look at, not in Värmland in all cases and I would of course prefer not move me either so it's like B, have sought to O Learys in Karlstad but hope for continued extra time until you find a job that is more stable income.

Talked with her daughter yesterday and they come on Wednesday so we'll get a ride to the memorial garden and lit candles for Kim and then we like to eat at China restaurant before her husband returns to work, I may go with them back home while her husband must go on the job. Looking forward to that day.

Last night, I have not felt well and when I woke up all the time despite sleeping pill I have had time to lie and think of my little niceKimpan again, this painful loss that washes up. If only he could visit me if he could get from the other side for a moment to be with mom. Not even dreams can I get ...

Today I will meet with grandchildren so it feels good and I'll relax. Has thrown into the bedding in the washing machine so they roll around there and changed the beds so they are fresh and so I drew a turn with the vacuum cleaner upstairs so now it's purely on a place in all cases.

Av Tove Birkeland Brandt - 14 januari 2012 12:32

Gårdagen fick ingen guldkant precis. Maken kom hem och visade mig ett uppsägningsbrev efter utgången prövotid a 6 månader. Han skulle få gå på extratid igen men ja, då har vi ingen trygghet alls nu, kan inte bli sjuka, får inga pengar, vet inte om vi ska jobba från en dag till en annan. Orkar faan inte med sån skit igen. I morgon så blir det att fixa CV:t och söka nya jobb igen, åka till af och skriva in oss. Trött ja det är rätta ordet, vill inte flytta igen, trivs i lägenheten, har massor av skit att dra på, vill inte packa ihop för 50:e gången i mitt liv. Jag vill ju ha det lugnt sedan Kim dog, varför kan vi inte få ha det lugnt i våra liv. Varför??? Vill finnas nära minneslunden, där min lillkille ligger. Vet inte vad vi ska göra med djuren om vi får jobb på annan ort utan för det mobila avståndet.

Att bara vara en besparing, fy faan så bittert. vad är det för ett jädras samhälle vi lever i idag. Nu kommer det bli ännu en sommar utan semester blir fjärde året på rad, herregud hur ska man orka med. Kroppen är så sliten, själen är sliten och ingenstans kan man finna frid. Så det blev ingen bra start på 2012 heller.

Ska plocka fram kämpaglöden igen bara chocken har lagt sig. Jag är ju ingen person som slutar kämpa det har jag lärt mig av Kims död, har en inbyggd mekanism inom mig att jag vill lyckas en dag, jag vill leva, jag vill upptäcka. men just nu känner jag mig bara så tom, för allt är så mycket hela tiden.


English Version

Yesterday was no silver lining right. My husband came home and showed me a termination letter after a trial period of 6 months. He would go to extra time again, but yes, we have no security at all now, can not get sick, no money, do not know if we will be working from one day to another. Dryers hell not like that shit again. Tomorrow it will be to fix your CV and apply for jobs again, to go off and write us in on the EMPLOYMENT AGENCY. Tired yes it is the right word, do not want to move again, comfortable in the apartment, has a lot of shit to put on, do not want to pack up for the 50th time in my life. I want to have it easy since Kim died, why can not we have it easy in our lives. Why??? Want to be near the memorial garden, where my little guy is. Do not know what to do with the animals if we get jobs elsewhere, but for the mobile distance.

To just be a saving, fuckin hell I´m bitter. what is it for a hell of society we live in today. Now there will be another summer without a vacation is the fourth year in a row, my God how does one cope with. The body is so worn, the soul is worn and nowhere can you find peace. So it was not a good start to the 2012 either.

Will pick up the fighting spirit again just the shock has subsided. I'm not a person who stops fighting it, I have learned of Kim's death, has a built in mechanism in me that I would succeed one day, I want to live, I want to discover. but right now I feel just as empty, because everything is so much all the time.

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se