Toves Tankar

Alla inlägg under mars 2012

Av Tove Birkeland Brandt - 31 mars 2012 12:59

Under gårdagen var jag till minneslunden, tankarna som kommer. Varför just han? Varför behövde jag stå just där och tända ljus för mitt barn? Jag vet inte men något högre syfte måste det finnas, allt kan inte vara så meningslöst, all denna sorg måste ge mig en förståelse. Förändringar, jag blir aldrig mera den samma och sveken har haglat i mitt liv sedan hans död, det är tyst och stilla runt mig. På något ställe läste jag att Gud tar inte de människor ifrån oss som vi önskarav honom utan de vi behöver bli av med för att nå en större insikt.

Vad är det för jävla insikt jag behvöde få? Vad är det som var värt smärtan jag bär på? Han var den människan som älskade mig mest i hela världen och han tog sitt liv, Varför?

  Jag är matt, sliten, glädjen vill liksom inte infinna sig i mig på samma sätt mera. Ångest, tankar, alltid så mycket tankar. Jag fick ett budskap, att familjen skulle man värna om. Min familj lämnade mig. Har då någon ett högre syfte för mig, vad är det jag en dag skall efterlämna här på jorden som andra kan dra lärdom av, vad är det för gåva mänskligheten vill ha av mig som kostade mig mitt barn?

  När döden slår till oss då står vi matta kvar, orkeslösa. Jag såg en hel grupp sörjande människor igår, svartklädda och jag hade velat gå och krama om dem allihop, gett dem styrka. Jag tog så klart inte stegen, de vet inte vem jag är, än mindre vet jag vem de sörjde. Livet är en svår plats att leva i, att forma, att göra rätt. Vem bestämmer vad som är rätt eller fel?

  Jag kan säga att rättsväsendet kan vara glada över att mina kära släktingar inte sitter som nämndemän för då skulle de åtalade snabbt dömas utan en rättegång, utan bevis, utan fakta. För dem fanns ingent mer än deras åsikter och deras sätt att tro är för dem det enda rätta. Att rannsaka och se om det finns möjligheter att en person inte är skyldig, det finns inte i deras värld.

  Jag är inte som dem. Jag bär bara kärlek inom mig, jag har gjort så mycket felaktiga val i mitt liv, gått så många tokiga stigar men jag går varje steg framåt idag och inte vänder jag mig om för att gräma mig över felaktigheter som inte kan göras bättre, jag ser framåt, på vad jag kan göra för gott idag.

  Mina släktingar är borta ur mitt liv idag, tack och lov. Gud har inte gett dem någon plats i mitt hjärta. Jag har lärt mig av döden att ta vara på dem som betyder något, att ta hand om och älska dem som älskar mig. Att svek gör ont och tar en massa energi. En energi jag behöver för att orka leva utan mitt barn.

Sist men inte minst ett par ord till min änglason. Du är älskad, du har alltid varit älskad, du är inte glömd, du blir aldrig glömd, jag väntar på en dag då vi ses igen och tills dess tänder jag dina ljus och håller ditt kärleksband, hårt, hårt i min hand. Du har all din plats i mitt hjärta och dina minnen är mina skatter. Jag älskar Dig, saknar Dig. mamma  


English Version

Yesterday I went to the memorial garden, the thoughts that come. Why him? Why did I stand there and lit candles for my child? I do not know but some higher purpose, there must be, all may not be so useless, all this sorrow must give me an understanding. Changes, I will never again the same and betrayal have rained in my life since his death, it is quiet around me. At some point I read that God does not take the people away from us as we wish but we need to get rid of in order to achieve greater insight.


What the hell kind of insight I behvde get? What was worth the pain I carry on? He was the man who loved me most in the world and he took his life, Why?


  I'm dull, worn, Joy wants and does not appear to me the same way and more. Anxiety, thoughts, always so many thoughts. I got a message that the family could cherish. My family left me. So do anyone a higher purpose for me, what is that one day I shall leave this earth that others can learn from, what is the gift of humanity wants from me which cost me my child?


  When death strikes us when we left dull, effete. I saw a whole group of bereaved people yesterday, dressed in black and I had wanted to go and hug all of them, given them strength. I did not of course the steps, they do not know who I am, much less do I know who they mourned. Life is a difficult place to live, to shape, to do right. Who decides what is right or wrong?


  I can say that the judiciary can be glad that my dear relatives do not sit as jurors because then they would be prosecuted swiftly condemned without a trial, without evidence, without facts. For them there was ingent more than their opinions and their way of faith is to them the right thing. Examine and see if there are ways that a person is not required, it is not in their world.


  I'm not like them. I wear just love within me, I've done so many wrong choices in my life been so many crazy paths, but I go every step forward today and do not I turn on to fret me of errors that can not be done better, I see forward, on what I can do well today.


  My relatives are gone from my life today, thankfully. God has not given them a place in my heart. I have learned of the death to take them to mean something, to care for and love those who love me. That betrayal is painful and takes a lot of energy. An energy I need to have the strength to live without my child.


Last but not least a few words to my änglason. You are loved, you have always been loved, you are not forgotten, you will never be forgotten, I am waiting for a day when we meet again and until then I light your candles and keep your bond of love, hard, hard in my hand. You have all your place in my heart and your memories are my treasures. I love you, miss you. Mom

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 29 mars 2012 11:37

Det fanns ingen på denna jord som var så fylld av kärlek och omtanke än dig, du firade alla och gav av din glädje.

Stort Tack för allt det du gav mig, nu finns inget kvar mera. Betydelsen är borta. Allt är över.

Jag älskar dig av hela mitt hjärta fram till den dag jag dör. Mamma

 
ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 29 mars 2012 11:11

Alltid jättenoga med att fira min dag, så full av kärlek, saknar det där lilla extra idag då jag fyller år. Dina sms även om du var i samma rum. Det är tomt. Kan inte smälta kommentaren från min nya svärson "trodde man slutade fira födelsedag när man är över 50" nr)1, Jag blir idag 48 år och nr)2, Jag slutar aldrig att fira min födelsedag. jag värnar om det lilla barnet jag har inom mig och att inte kunna köpa en present till den som står en nära, det anser jag bara är ren snålhet, behöver inte vara stort, behöver inte vara dyrt, men det behöver vara något. Min åsikt. För mig är det åldern som ökar inte min känsla av ungdom. Mitt inre barn kommer ingen någonsin att lyckas ta ifrån mig och där hade jag en jämlike i min änglason Kim, han kunde rita en teckning "det var nog", men han ville fira min dag.

Nu uteblir man, det är tomt och tyst. Det gör ont att det har blivit så här, att allt har runnit ifrån oss.

Tack och lov för mina grabbar (mina bonuspojkar) som alltid ger från sitt hjärta.

Nog om detta nu, för de som kommer att komma hit idag så har jag bakat en tårta dagen till ära och i övrigt blir det väl att sitta med reserch för boken, behöver ta reda på en hel del just nu för att komma vidare med den. Så mycket som skall hända i den nu och man vill ju inte skriva fel om saker så reserch är A och O...


English Version

Always very careful to celebrate my day, so full of love, lack that extra something today when my birthday. Your income even if you were in the same room. It's empty. Can not digest the comment from my new son-in-law "thought they stopped celebrating the birthday when you are over 50" No. 1), I am now 48 years old and No.) 2, I never stop to celebrate my birthday. I care about the little baby I have within me and not being able to buy a gift for those who are close, I think this is just pure meanness, need not be large, need not be expensive, but it needs to be something. My opinion. To me it's the age that does not increase my sense of youth. My inner child no one will ever manage to get away from me and where I had an equal in my änglason Kim, he could draw a sketch "that was enough," but he wanted to celebrate my day.

Now it fails, it is empty and silent. It hurts that it has become like this, that everything has run away from us.

Thank goodness for my boys (my bonus boys) who always gives from his heart.

Enough of that now, for those who will come here today, I have baked a cake in honor of the day, otherwise it will probably get to sit with the Research Centre, for the book, need to find out a lot right now to move forward with the . So much will happen in the now and you do not want to write wrong about things, Research Centre, is everything ..

Av Tove Birkeland Brandt - 28 mars 2012 12:35

Jag letar i min inre färgskala, vad är min färg. Jag undrar vad som skulle klä mig bäst. För det mesta går jag i svart men drömmer om en dag när jag fått gå ned i vikt så jag vågar använda andra färger utan att behöva tänka på att dölja mig i svart. Döden är svart och på ett sätt är det att dö när man döljer sin kropp i svart, man vill inte att någon skall se hur stor man är. Det är smärtsamt att inte få lysa upp, att bry sig om vad andra tycker.

Ljus persikofärg och grönt kanske, det är fina fäger, kanske är det mina riktiga färger eller blått som himlen, jag älskar ju himlens vackra färg. Regnbågen så är det nog en skala som man kan skimra sig i som regnbågens mjuka och galanta färger, men just nu sveper jag mig som sagt i svart.

 Kämpar vidare med vikten och har nu lyckats gå ned 7,5 kg sedan min start för 10 veckor sedan. Känns på orken och det visade sig på blodstickan när jag kollade sockret på makens manick. Så glad över detta, men det är dock över 49 kg kvar så jag hoppas få hjälp i detta även om jag naturligtvis kämpar vidare själv.

  Känns så skönt att äntligen ha fått städa lite vid Kims minnesplats utanför att ta bort vinterns ljung och gamla löv och då det var gjort tända hans ljus så det fick lysa, min älskade son om du visste hur mycket mamma saknar dig, inte en dag i mitt liv utan att du finns med i mina tankar den 2 april (Mats dag) är det faktiskt 15 månader sedan du tog ditt liv, fattar inte hur jag har tagit mig hit. Förstår inte hur jag klarat av det, så tungt det varit för mig men jag tror du ger mig ork, jag tror du finns vid min sida, att du är med mig och ser till att jag orkar. Kim älskade grabben min, vi ses igen i himlen och för dig som bor i evigheten hoppas jag det inte känns som en allt för lång tid att vänta. Jag är inte klar här, har saker att uträtta, har saker att förändra och mästerverk att skänka världen. Vill göra skillnad, min kamp i livet är inte klar. Älskar dig Kim i evighet. Mamma


English Version

I'm looking in my mind's color scheme, what is my color. I wonder what would dress me best. Most of the time I go in black but dreams of one day when I got to lose weight so I do use other colors without worrying about hiding me in black. Death is the black and in a way, it will die when you hide his body in black, you do not want anyone to see how big it is. It is painful not to get lit up, to care about what others think.

Light peach and green, maybe, it's nice colors, maybe it's my true colors and blue sky, I love the beautiful color of heaven. The rainbow, it's probably a scale that can glow in the rainbow of soft colors and gallant, but right now sweeping myself, as I said in the black.

Struggling on with the weight and has now managed to lose 7.5 kg since my start in 10 weeks ago. Feels the dryer and it turned out the blood stick when I checked the sugar on her husband's contraption. So happy about this, but it is over 49 kg left so I hope to get help in this, although I obviously fighting on himself.

 
Feels so nice to finally have been cleaning up some in Kim's memorial outside to remove winter heather and old leaves, and when it was done lighted his candle as it got light, my beloved son, if you knew how much mom misses you, not a day in my life without you in it in my mind on April 2 (Mats day), it is actually 15 months since you took your life, do not take what I have brought me here. Do not understand how I managed it, so heavy it was for me but I think you give me strength, I think you are by my side, that you are with me and make sure that I can. Kim I love you my son, we'll meet again in heaven and for those who live in eternity, I hope it does not feel like an all too long to wait. I'm not finished here, have work to do, things to change and masterpieces to give the world. Want to make a difference, my struggle in life is not complete. Love you Kim for ever. Mom

Av Tove Birkeland Brandt - 28 mars 2012 11:47

Typing Test

Besök Skrivprovet och testa!

Av Tove Birkeland Brandt - 27 mars 2012 21:20

Så himla skönt vi har nu fått helt klart med jobb inför sommaren 2012, med ett handslag oss emellan vid vårt besök i Stockholm idag så var det avgjort att vi nu kommer att jobba på Trosa sjökrog över sommaren, kemin emellan oss var jätteskön och jag kände mig riktigt avslappnad. Känns verkligen spännande och vi ser fram emot det här med våra fulla hjärtan, nu skall vi jaga på boende inför sommaren eller campingplats som inte är allt för dyr att ställa vagnen på, vi har ju ett boende att betala på här i Deje också och vi vill ju ha pengar kvar efter att ha jobbat. Fritid behöver vi faktiskt ingen under denna sommaren huvudsaken är att få jobba på och tjäna pengar för att klara oss en stund. Den stund man får över kan man ju ta till att skriva på den pågående boken.

  I morgon skall vi baka en tårta som jag skall bjuda på under torsdagen, man fyller ju år så lite måste man ha hemma att bjuda på och fredag äntligen skall det bli en resa till Torsby lasarett och gruppinformation inför en operation. Vi kommer få gå upp klockan sex för man ska vara där 1,5 timme innan avsatt tid och resan tar ju en timma för oss att göra så bäst att vara ute i god tid så man inte blir utestängd.

 Ska också en tur till Arbetsförmedlingen i morgon med de påskrivna papperen från intrevjuresan och ett samtal med a-kassan som spottat maken i ansiktet med att räkna ut en dagpenning på 176kr före skatt. Kan ju bara inte vara sant, han har ju haft en 80% tjänst. Men de problemen tar vi i morgon, idag skall vi njuta av ett glas vin och bra teveprogram samt en chokladkaka, för att fira att vi fixat sommarens jobb..


English Version

So easy, we have now is clearly a job for the summer of 2012, with a handshake between us during our visit in Stockholm today, it was decided that we will be working in Briefs Sea tavern over the summer, the chemistry between us was really nice and I felt me really relaxed. Feels really exciting and we look forward to this with our full hearts, now we hunt on housing for the summer or campsite which is not too expensive to put this vehicle in, we've got a living to pay for this in Deje too, and we want to have money left after working. Outdoors, we really have no during this summer, the main thing is to get to work on and earn money to get by for a while. The moment you get over you can take to write on the current book.

   Tomorrow we will bake a cake that I should offer on Thursday, completing my birthdy, one must have something  at home to offer the guests and Friday at last it will be a journey to Torsby hospital and group information for an operation. We will have to get up at six o'clock you should be there 1.5 hours before the time allocated, and the journey takes about one hour for us to do so best to book in advance so you are not locked.

  Should also be a trip to the Employment Service in the morning with the signed papers from intervjutrip and a conversation with the UIF as spitting in the face of my ​​husband to figure out a daily allowance of 176kr before taxes. Might just not be true, he has had a 80% service. But this problems we are taking tomorrow, today we enjoy a glass of wine and good TV shows, and a chocolate cake to celebrate that we fixed this summer job ..

Av Tove Birkeland Brandt - 26 mars 2012 14:19

Eftersom jag tycker det är en underbar dag idag så tänkte jag bjuda er på Agnetas gamla goding, en helt underbar vanlig dag.

Solen skiner, jag har vårstädat Kims lilla minnesplats, tänt ett gravljus i lyktan och plockat rätt på terassen samt torkat av allt där så man kan sitta ned. Vi har haft tillfälle att sitta ute med en god kopp kaffe och njutit av det sköna vårvädret en stund. Hängt upp blomlådorna för våren. Vi har packat bilen full av grejer till Nicklas, lite av varje som han kan ha nytta av och bara klockan tickar på tar vi oss en tur hem till honom idag med detta.

Maken har gjort en underbar lunch till oss, en redd soppa gjord på fänkål och broccoli och till det så har vi två Wasa sport(Knäckebröd)med lätta och ost. Så just nu sitter jag här och njuter av denna underbart goda soppa.

Det blir till att handla lite idag också, vichyvatten, riskakor och så vill nog Ghini ha mera mat i magen skulle jag tro. Ja jag måste säga att just nu mår jag riktigt bra. Bonus var ju att jag hade gått ned 1,1 kg underveckan som gick också så det känns ju också toppen. På torsdag är det min födelsedag så då kommer jag att synda igen och på fredag som kommer ska jag på gruppmöte i Torsby för en eventuell operation Gastric Bypass. Jag lägger min tillit till att jag får denna  operation så jag får ett förnyat liv, så lite man orkar just nu tyvörr och så mycket man vill.


English Version

Because I think it's a beautiful day today so I thought I invite you to Agneta's old nugget, a wonderful, ordinary day.

The sun is shining, I have springcleaned Kim's little memoryplace, lit a memorial candle in the lantern, and picking the right on the terrace and wiped everything where so we can sit down. We have had occasion to sit out with a good cup of coffee and enjoyed the beautiful spring weather for a while. Hung up the flower boxes for the spring. We have packed the car full of stuff for Nicklas, a little of which he may find useful, and only the clock is ticking on we take a trip to his home today with this.

My husband has done a wonderful lunch for us, a soup made ​​with fennel and broccoli and so we have two Wasa Sport (Crispbread) with lightbutter and cheese. So right now I sit here and enjoy this wonderful good soup.

It'll have to buy some today, too, soda water, rice cakes, and so would probably Ghini have more food in her stomach I guess. Yes I have to say that right now I feel really good. Bonus was that I had lost 1.1 kg in the week went well so it feels too great. On Thursday it is my birthday so then I will sin again and on Friday will be away on my team meeting in Torsby for a possible surgery Gastric Bypass. I put my trust that I get this surgery so I have a new life, as little as you can right now sad to say and cant do as much as you want to.

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se