Toves Tankar

Alla inlägg under april 2012

Av Tove Birkeland Brandt - 30 april 2012 09:40

Ja du Kim, just nu har jag ekonomiska problem så det stjäl lite av tankarna ifrån dig, men du finns där med mig i alla fall det lovar jag, som just nu. Vi har satt ut snart sagt allt vi kan sälja och inte ett samtal har kommit in, vad göra. Vi dyker under helt nu och det känns makalöst jobbigt. Vi har bil till salu, husvagn till salu, vi har kopiatorn till salu, vi har kareoken till salu, vi har vinställ till salu. Vad krävs för att det skall gå åt rätt håll, ingen vill köpa.. Och på sociala säger man skaffa en mindre lägenhet, hur med vilka pengar???

 Jag vet man skall inte klaga och jag försöker ändå mitt i det här att hålla chack på skrivandet. Jag har påbörjat bok nummer två med tron om att jag skriver en bra story, en story som mitt i morden tar upp samhällsfrågor som berör oss alla. Jag har mitt i allt det här lämnat min första bok till fem olika bokförlag och jag hoppas och drömmer om att man inte skall refusera mig, inte över allat i alla fall. Jag vill så otroligt ghärna Lyckas.

Jag läser en romanskola just nu på sidan om och då kom man till att tänka på vad man vill med sitt skrivande och man skall tala om varför man skriver.

1) Jag har något att berätta

2)Jag vill att man skall läsa det jag skriver

3)=UTGIVNING

4)= att bli någon, att det skall finnas någonting bra att minnas mig för när jag dör

5)=att tjäna pengar så jag kan fortsätta ta mig tid att skriva


English Version

 
Well Kim, right now I have financial problems so it steals some of the thoughts from you, but you are there with me anyway, I promise that right now. We have set out just about everything we can sell and not a call is received, what to do. We dive in full now and it feels incredibly tough. We have cars for sale, caravans for sale, we have the copier for sale, we have kareoken for sale, we have the wine rack for sale. What will it take for it to be a positive one, no one wants to buy .. And the social say get a smaller apartment, what with what money??

  I know you should not complain and I try to still the middle of this to keep Chack on writing. I have started book number two with the belief that I write a good story, a story that in the middle of the killings are taking up social issues that affect us all. I have been in the middle of all this made ​​my first book to five publishers and I hope and dream that one should not reject me, not all in any case. I want so incredibly to get Succeed.

I read a novel school right now on the sidelines and I came to think of what you want with his writing and we will talk about why you write.

1) I have something to say

2) I want people to read what I write

3) = RELEASE

4) = to become one, that there must be something good to remember me when I die

5) = to make money so I can continue to take the time to write
ANNONS
ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 28 april 2012 11:23

Samma tankar som i går, sammma saknad som funnits där sedan den 2 januari 2011 Vad finns det att säga?

Jag kan känna mig matt, trött, sliten. Ekonomin som kraschar, vi försöker sälja av för att klara oss, det är tungt att gå här och veta att vi inte klarat betala hyra, telefon, ström och allt annat och på samma gång ta sig i kragen och försöka vara kreativ och gå ned i vikt. Jag borde nog säga det är omöjligt för vi fuskar en hel del med vikten just nu men jag försöker ändå låta bli att bluffa mig själv genom att lägga upp det på sidan och se kcalori intaget jag faktiskt gjort. Vilken egenhet va att tröstäta när livet känns svårt?

Nu ska jag försöka gå ned och ta kort på en kopiator som jag har och lägga den till salu på blocket, se om det finns något mera att sälja av när jag ändå är där och rotar runt. Man hoppas ju reda upp allting, jag menbar vi har sökt hur mycket jobb som helst men det kommer ju inga svar och det kostar att åka på intervjuer för att få nej sedan bara se på resan till Idre, det var över 1000 kronor i bensin som vi hade behövt till annat, men sådant skiter arbetsgivarna i, det finns mycket oseriösa personer där ute som går efter utseende och inte kvalifikationer.


English Version

Same thoughts as yesterday, same missing which had existed since January 2, 2011 What's there to say?

Sometimes I feel weak, tired, worn out. The economy is crashing, we're trying to sell off to meet us, it was hard to walk here and know that we have been unable to pay rent, telephone, power and everything else and at the same time pull ourself together and try to be creative and lose weight. I should probably say it is impossible for us because we cheat a lot of weight right now but I still try not to bluff myself by posting it on the page and see kcalori input I actually did. What peculiarity to comforteat when life seems hard?

Now I try to go down and take pictures of a copier that I have and put it for sale on the block, see if there is something more to sell off while I am there and root around. One would hope to clear up everything, I menbar we have searched how much work any time but it will not got any response and it will cost to go on interviews to no then just make the trip to Idre, there were over 1000 sek in gasoline we would have had to otherwise, but in this shits the employers, there are very dishonest people out there who go by looks and not qualifications.

Av Tove Birkeland Brandt - 27 april 2012 18:43

 
Av Tove Birkeland Brandt - 27 april 2012 09:45

Jag läste en artikel i Arbetet idag och jag kände spontant att jag måste reagera.


http://arbetet.se/2012/04/27/stark-okning-av-hot-om-sjalvmord/

 Det är så fruktansvärt att vårt land som ansågs vara ett föredöme för andra länder, ett välfärdsland har kommit så långt att man helt struntar i de människor som tvingas leva sina liv med alla otroligt idiotiska regelverk som man kommer på. Att slå ut människor, att få dem ur systemen och sedan känna sig stolt över det man åstadkommit.

  Jag kämpar dagligen mot att människor skall ta sina liv och här påvisas att staten faktiskt gör tvärsemot. De slår människor till spillror och gör att de överväger att ta sina liv. Om bara så en enda av dessa människor går och gör det, så är det inte bara en enda liten själ som drabbats. Runt den här personen finns massor av individer som älskar och som för alltid får sina liv totalförstörda, det innebär sjukskrivningar, det innebär psykisk ohälsa, det innebär att de här människorna kanske aldrig mera orkar komma tillbaka till sina arbetsplatser, men värst är den känslomässiga förlusten dessa människor skulle behöva genomlida. För vad? För att rik vill vara rikare och fattig mera fattig, för så vitt jag kan se så handlar det inte om att de rika gör avkall på sina feta löner och sina goda fallskärmar, nej besparingar de rör den lilla individen som inte har någon talan.

Att sedan kanske behöva gå till sociala idag är ett helvete, man förnedras så mycket man kan, man tvingas byta boende(trygghet som försvinner), man tvingas sälja av det lilla man skaffat sig(förluts, minnen som försvinner), man spottas på, man skall stå till svars för att ha blivit arbetslös och även om du lyckats skaffa ett jobb (kortare tid) måste du stå till svars för detta också för faktum är att ett dubbelboende kan vara alldeles för dyrt enligt sociala myndigheter. Man behandlas rätt och slätt som om man inte har en hjärna att tänka med(mindre bemedlad). Man måste vara stark i det samhälle vi lever i IDAG och om du inte är det? Om du inte orkar kämpa mer? Vart vänder du dig? Till en psykavdelning där man kastar ut dig på gatan för att du inte befinns nog sjuk?


English Version

I read an article in work today and I felt spontaneously that I must respond.

 
http://arbetet.se/2012/04/27/stark-okning-av-hot-om-sjalvmord/

It is so terrible that our country was considered a model for other countries, a Welfare State has come so far as to completely ignore the people who are forced to live their lives with all the incredibly stupid rules that you get on. To knock out the people, getting them out of the systems and then feel proud of what I have accomplished.

 
I struggle daily against people to take their lives and this demonstrated that the state actually does completely contrary. They beat people to rubble, leaving them to consider taking their own lives. If only as a single one of these people go and do it, it's not just one little soul who suffered. Around this person are lots of individuals who love and who always have their lives totally destroyed, it is sick, it means mental illness, it means that these people might never dryers come back to their workplaces, but the worst is the emotional loss these people would have to suffer through. For what? For the rich would be richer and the poor more poor, for as far as I can see, it's not about the rich sacrificing their fat salaries and excellent parachutes, no savings, they move the little individual who have no voice.

But then to have to go to social today is a hell, man humiliated as much as you can, you have to replace housing (security disappears), you are forced to sell off what little they gained (loss, memories that will disappear), you spit on, they are answerable to have become unemployed and even if you manage to get a job (less time), you must answer for this also for the fact is that a double accommodation can be way too expensive according to social services. It is treated simply as if you do not have a brain to think with (modest means). One must be strong in the society we live in TODAY and if you are not? If you are not able to fight more? Where do you live? For the psychiatric ward where they throw you out on the street because you are found not enough sick?

Av Tove Birkeland Brandt - 26 april 2012 12:14


Just nu söker UNICEF en hälsospecialist till konfliktområden i Afghanistan. I tjänsten ingår bland annat att massvaccinera miljontals barn mot stelkramp, polio och mässling.

Jag skulle gärna ta mig an uppdraget, men eftersom jag inte kommer loss så publicerar jag den här bloggposten istället. Då vaccinerar jag nämligen 95 barn runtom i världen mot stelkramp tillsammans med Apotek Hjärtat. Det är också bra.

Jag är med UNICEF i kampen för varenda unge. Vill du också vara med och förändra barns liv? Bli Världsförälder här: unicef.se/bli-varldsforalder. För 100 kronor i månaden är du med och ser  till att barn över hela världen får vaccin, medicin, rent vatten och utbildning.

Har du en blogg och vill vaccinera ytterligare 95 barn? För varje bloggare som publicerar den här bloggposten under kampanjen så skänker Apotek Hjärtat 95 stelkrampsvaccin. Läs mer och hämta bloggmaterial på unicef.se/sprid-budskapet/bloggkampanj (kampanjen gäller 16 april-13 maj eller upp till 5000 blogginlägg)

Av Tove Birkeland Brandt - 26 april 2012 11:43

Jag skall korrektursläsa resten av boken idag, känns bra att göra det, att se fel, att ändra lite som man tycker känns konstigt så här i efterhand, att ta sig tiden att reflektera över de ord man satt ned på skrift.

 Det känns spännande. Jag sitter och läser en bok jag skrivit själv. Det är faktiskt stort bara det. Mycket mer än så händer det nog inte just idag, resten är tankar och saknad.

  Jag tänker på Kim, på att han hade varit stolt över att se mamma lyckas. Han älskade mig. Det är så tomt i livet utan honom, utan hans röst, hans ord, hans tankar, hans sms, hans msn-meddelanden, hans bilder, hans sång och alla hans upptåg, kramarna. Ja det är förbannat tomt utan honom. Saknar varenda stund i livet och önskar han vore här.

Det är tungt att leva ett liv utan sitt barn, faktum är att vad gör det om hela världen vänder mig sin rygg när jag har mist mitt barn, ingenting kan göra så ont som det. Älskar dig Kimpan <3 Mamma


English Version

I will proof read the rest of the book today, feels good to do it, to see the error, changing little as one may think is strange in retrospect, to take the time to reflect on the words I sat down on the writing.

  It's exciting. I sit and read a book I have written myself. It's actually great just that. Much more than that will not happens, just today, the rest is thoughts and regrets.

   I think of Kim, that he had been proud to see the mother succeed. He loved me. It is so empty in life without him, without his voice, his words, his thoughts, his income, his msn messages, his pictures, his vocals and all his antics, hugs. Yes it is damn empty without him. Missing every moment in life and wish he was here.

It is hard to live a life without my child, in fact, what does it matter if the world turns me its back when I have lost my child, can do nothing as bad as that. Love you Kimpan <3 Mom

Av Tove Birkeland Brandt - 25 april 2012 11:56

I dag for vi ned till Sisugården i Forshaga och gick, tog 2,5 km, en promenad som gav flås och bjöd på uppförsbackar. Solen sken vackert och fåglarna kvittrade så befriande hela tiden, vatten porlade och fjärilarna dansade i grästuvarna som kantade den grusbelagda banan. Härligt och meditativt, men så kommer man hem till vardagsproblemen igen och allt känns så tungt och helvetiskt. Varför måste det vara så?

  Jag är trött på det hårda liv jag och maken tvingats att leva de senaste fyra åren, de har varit ett helvete ekonomiskt, stressade och nu står vi här med ett jävla arbetsglapp som gjort att vi inte har mer än 6000 sek tillsammans, på det skall vi betala alla utgifter. Låt mig småle"

 För två månader sedan hade vi lön och lämnade in bilen på reperation för att ha något att åka på jobb i, kamremsbytet som gått flera tusen mil över samt en del andra små saker, en rar kostnad på 15.000 kr och som nu gör att vi inte kan få hjälp från det sociala. Jag är trött. Livet är bara en kamp, man hinner inte se glimtarna emellan innan man skall tampas med livets helvete igen... Hjälp!!!


English Version

Today we went down to Sisu farm in Forshaga and walked, took the 2.5 km, a walk that made skinning and offered them up hills. The sun was shining beautifully, and the birds chirped so liberating all the time, water rippled and the butterflies danced in grass that lined the gravel path. Beautiful and meditative, but then you come home to everyday problems again and everything feels so heavy and hellish. Why must it be so?

   I'm tired of the hard life of me and my husband have been forced to live the last four years, they have been hell economically stressed and now we are left with a bloody labor gaps that allowed us to not have more than 6000 sek together, it is we pay all expenses. Let me smile "

  Two months ago we had got paid sallery and left the car in for repairs just to have something to go on jobs in, Timing Belt the past several thousand mil over and a few other small things, a sweet cost of 15,000 sek and that now means that we do not can get help from the social. I am tired. Life is just a battle, one does not see glimpses in between before you go to wrestle with life's hell again ... Help!

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se