Toves Tankar

Alla inlägg under april 2012

Av Tove Birkeland Brandt - 24 april 2012 18:41

Snart har maken jobbat klart med boken, ändrat, snyggat till, kommaterat och diskuterat. Själv har jag skrivit mitt livs första följebrev idag och letat efter bokförlag att sända boken till, knyter sig i magen då man tänker på  det, men jag måste ju tro att det jag gjort är bra. Jag har en annorlunda historia, jag vet ingen i Sverige som skriver så eller har de ingredienserna jag plockat in i min kriminalroman. Nåja, jag har inte sista ordet här, jag kan bara hoppas att slippa refuseras, men det är väl ändock att vänta sig att detta sker, jag är debutant och jag brukar inte glida på silverskedar i livet så det blir säkert en kamp att få den utgiven, men jag kommer aldrig ge upp. Det är min dröm och jag kan aldrig släppa det jag tror på. När maken läst klart skall jag sätta mig och lusläsa boken ännu en gång, se efter ytterligare felskrivningar, rättstava, behövs en sista gång innan jag skriver ut och skickar iväg det till något förlag.

 Tänk ändå, jag har skrivit två böcker, men den första boken vilar sig här ute just nu:

http://kapitel1.se/tove-birkeland-brandt/ett-helvetes-javla-liv/kapitel-1#1

Naturligtvis hoppas jag att få råd att skicka denna på lektörsläsning,men det får komma då jag har råd. Går i vart fall inte så länge man är arbetslös och har en månadsinkomst på 3200 sek. Men boken om Kim ligger mig varmt om hjärtat och drömmen om att man skall kunna lära känna min son genom den finns där, det kommer att ske någon gång. Tills dess bjuder jag er att läsa boken här ute.


English Version

Soon, my husband worked clear of the book, as amended, tidied to, kommaterat and discussed. I have written my first cover letter today and looking for publishers to send the book to, knot in my stomach when you think about it, but I have to believe that what I have done is good. I have a different story, I know no one in Sweden who writes or has the ingredients I picked up my crime novel. Well, I do not have the last word here, I can only hope to avoid a rejection, but it's still expecting this to happen, I'm debutante, and I usually do not slip on silver spoons in their lives so there is certainly a struggle to get it published, but I will never give up. This is my dream and I can never let what I believe in. When my husband finished reading, I will sit down and READ THROUGH THOROUGHLY the book once again, look for additional typos, correct spelling, needed one last time before I print and send it to some publishers.

  Just think, I've written two books, but the first book is resting out here right now:

http://kapitel1.se/tove-birkeland-brandt/ett-helvetes-javla-liv/kapitel-1 # 1

Of course, I hope to get money to send this on professionel reading, but it may come when I can afford. Is at least not as long as you are unemployed and have a monthly income of 3200 sek. But the book about Kim is close to my heart and dream to be able to get to know my son through it's there, it will happen sometime. Until then I invite you to read the book out here.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 22 april 2012 10:36

Nu är det kallt och inte alls inbjudande. Tankar som fyller huvudet. Maken traskar och går på bandet, själv har jag inte gått en enda gång på hela veckan, kanske får gå ned och trampa lite sakta så jag inte blir svett, har ju redan dushat nu på morgonen och känner inte för att ta en ny dusch igen just nu, eller så sitter jag här och gör inget som vanligt, känner mig lat.

Barnbarnet William kommer hit idag, skall sova här två nätter och sedan skall vi passa Kevin och Wille på tisdag och det ser jag fram emot. Så sällan man träffas nu för tiden. Snart börjar sommarens jobb, vi har problem med räkningarna som vi inte kan betala så nu känns allting kymigt, ingen som försöker köpa husvagnen, så inga pengar löss där heller, livet känns bittert, maken fick mindra än mig från facket 228kronor före skatt/dag och jag 248 så vi är rika... Inte lät att hålla leendet på plats när man måste kämpa så förbannat hela tiden för existens.

 Jag tänker på Kim hela tiden också, maken sa att han sett mig tänka på honom igår och att jag sett skitgammal ut då. Jippi det lät ju roligt,jag menar att man ser gammal och sliten ut när man är 48. Ja snart kan man väl gräva ned sig, känns ju vissa dagar som att livet ändå bara trallar i samma spår. Om och om igen och allt är bara plågor. Man sliter så fruktansvärt bara för att leva ett liv man inte ens valt att leva. Jo jag är medveten om att jag inte låter allt för rolig just nu, men vissa dagar är sådana att man sjunker ned i vågskvalpet.


English Version

Now it's cold and not at all inviting. Thoughts that fill my head. Her husband trudging and goes on the tape, I myself have not been a single time in a week, maybe go down and walked a little slow so I do not get sweat, have already showered this morning and do not feel like taking another shower again right now, or I sit here and do nothing, as usual, I feel lazy.

The grandchild William come here today, to sleep here for two nights and then we will match Kevin and Willie on Tuesday and I'm really looking forward to. Not often you meet these days. Soon, summer jobs, we have a problem with the bills that we can not pay, so now everything feels bad, nobody tries to buy the caravan, so no money there either lice, life feels bitter, and her husband got Minimize than me from the union 228kronor before tax / day and I 248 so we are rich ... Not allowed to keep my smile in place when you have to fight like hell the whole time of existence.

  I think of Kim all the time too, and my husband said he saw me thinking about him yesterday and I've seen shit old out at that time. Yay it sounded fun, I mean, you look old and worn out when one is 48. Well soon you could dig in, feels some days that life still only sings in the same track. Again and again and everything is just agony. They wear so terribly just to live a life you can not even chosen to live. Well I am aware that I do not let it all for fun right now, but some days are such that you sink into the wawes.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 21 april 2012 19:39

Jag har städat idag och putsat av två av de värst skita rutorna i rummet. Fick ett städryck då vi kom hem ifrån kyrkan som inte var så roande som jag trott. maken kände sig främmande och jo jag med. Även här fanns samhällets grupperingar och ingen talade över gränserna. Jag samtalade en stund med anhörigsamordnare på kommunen och hon hör av sig igen på måndag. Det är svårt när man aldrig får tala om Kimpan längre, jag vill visa världen att han levde här med oss för inte alls länge sedan men ingen mer än jag tycks ha ett behov av att tala om honom längre.

 Maken har jag satt med näsan i min bok, korrektursläsning samt omflyttning av text, missade bokstäver, felskrivningar, avsaknad av kommatecken eller punkter. Han är bra på sådant och jag är kass, men jag älskar att skriva och på tal om att skriva så kom tidningen SKRIVA idag samt tidningen NÄRA så kvällen blir lugn och fridfull med nya inslag att läsa.

Jag gjorde en fräck väggprydnad av små medel på Skaparummet vid kyrkan och den hänger nu på min vardagsrumsvägg, jag blev nöjd, en bit flytträd, en fågelfjäder, några grenar och lite mossa. Behövs inte mycket för att göra någonting kul. Saknar Kim idag, mer än vanligt och lite roligt var att min mamma kände hans närhet hos sig, hon pratar med honom varenda dag sa hon när vi smtalade på telefonen, skönt att veta att det inte bara är jag som bär honom så nära intill mig. Han är så älskad, så saknad min älskade änglason <3


English Version

I've now cleaned and polished by two of the worst crap boxes in the room. Got a cleaning jerk when we got home from church that was not as amusing as I thought. husband felt alienated and yes I am. Again, there were community groups, and no one spoke across borders. I talked a while with relatives coordinator of the county and I hears from her again on Monday. It's hard when you never talk about Kimpan anymore, I want to show the world that he lived here with us not long ago, but no more than I seem to have a need to talk about him anymore.

  My husband, I sat with his nose in my book, proof-reading as well as redistribution of text, missing letters, typos, missing commas or periods. He is good at that and I am terrible, but I love writing, and speaking of writing came WRITING magazine today and newspaper NEAR so the evening is quiet and peaceful with new elements to read.

I made a stunning wall decoration of small means to create room at the church and now hangs on my living room wall, I was pleased, a piece of floating trees, a bird feather, a few twigs and some moss. Not much to do something fun. Missing Kim today, more than usual and a bit funny was that my mother felt his presence with him, she talks to him every day, she said when we smtalade on the phone, nice to know that it's not just me who carries him so close to me . He is so loved, so missed my beloved änglason <3

Av Tove Birkeland Brandt - 20 april 2012 14:37

Vilken känsla jag sitter med idag. Jag vet inte om jag är lycklig för att det är färdigt eller om jag är sorgsen över att det är slut. Jag vill skriva mera, men tyckte jag fann ett bra slut och borde stoppa så jag slutade knacka på tangenterna när jag kom dit. Att lägga saker i vågskålen och låta dem väga lika, det är svårt. Jag älskar mina karaktärer, de har blivit en stor del inom mig, de kommar alltid leva med mig nu, vara en del i mina tankar. Häftig känsla. De sista dygnen kände jag mig nästan besatt av dem, de påckade på för att komma ut ur mig, jag byggde upp scener och hade svårt att inte skriva ned det direkt. Blocket följde mig runt i rummet jag befann mig i ett skrivartempel. Nu skall jag läsa boken, korrektursläsa, ändra, ställa i ordning, skriva slutord. Känns underligt, sedan ska jag skriva ut den och skicka den till bokförlag och hoppas att den inte blir refuserad direkt.

  Jag tror på min berättelse, jag tror på mina ord, jag hoppas. Jo, jag har en stark tro, men ändock, jag vet ingenting om hur man kommer bemöta denna bok och det skrämmer mig. jag drömmer verkligen om att jag skall kunna titulera mig författare, det vore pricken över i.


English Version

What a feeling I hold today. I do not know if I'm happy that it is ready or if I'm sad that it's over. I want to write more, but thought I found a good end, and ought to stop, so I ended up tapping the keys when I got there. Adding things to the pan and let them weigh the same, it's hard. I love my characters, they have become a big part of me, they kommar always live with me now, be a part of my thoughts. Violent emotion. The last days I was almost obsessed with them, they packed on to come out of me, I built up the scene and found it difficult not to write it down immediately. Block followed me around the room I was in a writingtempel. Now I read the book, proofread, edit, ordering, writing last words. Feels strange, then I'll print it and send it to publishers and hope that it will not be refused immediately.

   I believe in my story, I believe in my words, I hope. Well, I have a strong faith, but still, I know nothing about how to respond to this book and it scares me. I really dream that I will be able to call myself a writer, it would be icing on the cake.

Av Tove Birkeland Brandt - 18 april 2012 16:32

Fridfullhet råder i mitt kök, fågelkvitter från utsidan. jag klev upp i morse fylld av skrivlust och jag har jobbat och jobbat med att skriva på min bok, när jag sände över dagens alster till maken hade jag klämt ur mig 21 sidor text, känns bra och den här dagen kommer bjuda på mera, jag känner mig inte klar ännu ,vill skriva mera. Orden flödar ur mitt inre, rider på vågor av tankar, jag har så många att hålla liv i så mycket att gestalta, så många händelser, så mycket som sker just nu och jag är ett med dem, de finns ju inom mig och de behöver ut. Varför började jag inte skriva långt tidigare?

  Det är så roligt, önskar jag aldrig behövde göra annat än just det jag nu gör, men så enkelt är ju dessvärre inte livet, men nu när jag ännu är arbetslös skyndar jag på fingrarnas takt över tangenterna försöker få dem att dansa i min melodi.

 Min första text har lektörslästs inne på skrivboken och jag har fått mycket att tänka på, men också mycket att vara stolt över. Det är en kort textremsa man bedömt, men ändå roligt. Väntar idoget på att få skicka boken om Kim för bedömning, men först pengar in för att betala med så det får dröja ännu en stund och har jag väntat såpass klarar jag väl ett tag till. hoppas ju att jag skall bli upptäckt en dag. Min mamma drömde om mig som författare när vi sågs sist, hon såg en version av mig sitta på teve och tala om min bok och hon stolt sitta framför i tevesoffan, stoltsera att detta är min dotter. Min dotter är deckarförfattare. Det vore kul om det kunde komma till det en dag. Jag skriver vidare och hoppas.


English Version

Tranquility prevails in my kitchen, chirping of birds from the outside. I got up this morning full of writing pleasure and I have worked and worked to write in my book, when I sent over today's work to my husband, I had squeezed out of me 21 pages of text, feels good and this day will offer more, I  do not feel ready yet, want to write more. The words flow from my mind, riding the waves of thoughts, I have so many to keep up so much to shape, so many events, so much is happening right now and I am one with them, they're available almost within me and they need out. Why did I not write much earlier?

   It's so fun, wish I never had to do more than that I do now, but simple're unfortunately not life, but now that I am still unemployed, I hasten to fingers stroke the keys trying to get them to dance to my tune.

  My first text was read by a professional inside the notebook and I've got a lot to think about, but also much to be proud of. It is a short text string that assessed, but still funny. Waiting to send the book of Kim for the assessment, but first money in to pay, so it may take a while and I have waited enough I can do well for a while. would hope that I will be discovered one day. My mother had a dream about me as a writer when we last met, she saw a version of me to sit on TV and talk about my book and she was proud to sit in front of the TV couch, boasts that this is my daughter. My daughter is a crime writer. It would be great if it could get to it one day. I write on and hope.

Av Tove Birkeland Brandt - 17 april 2012 10:26

I går var det händelserikt då man plockade ut mina framtänder som blivit angripna av en sällsynt aggresiv bakterie nere i tandfickorna, vilket föranlett tandlossning och som därav bara var att dra ut. Idag har jag fått mig en tandprotes så det är inte längre en glugg frampå men talets gåva vill jag inte säga att jag har just nu, känns som en stor klump i gommen och jag läspar mig fram. Tandläkaren sa dock att detta skulle ge med sig och att jag skulle prata på för att bli van talet igen, så jag strir som aldrig förr vilket ger maken tillfälle till roande kommentarer. Inte helt lätt att höra vad jag säger kanske men jag ser ganska bra ut vilket jag inte alls gjorde under gårdagen vilket jag snart skall ge er en chans att se.

 Nu blir det måltid en gyllene lunch bestående av blodpudding, bacon och lingonsylt, gott det ska bli, får se hur pass det fastnar i den nya protesen :-) Och det fastnade...


English Version

Yesterday was eventful when they took out my front teeth that have become infested with a rare aggressive bacteria down in the dental pockets, which led to tooth loss and that of which was just pulling out. Today I got me a denture so it's no longer a gap later in the but the gift I would not say that I have right now, feels like a big lump in my throat and I cant talk straight. The dentist said that this would give way, and I would talk to to get used to that number again, so I talk like never before giving my husband an opportunity for amusing comments. Not easy to hear what I say maybe, but I look pretty good which I'm not made ​​yesterday, which I shall soon give you a chance to see.

  Now it will be a happy meal lunch of black pudding, bacon and lingonberry jam, it'll be good, we'll see how it sticks in the new prosthesis :-) And it stuck...

 

Av Tove Birkeland Brandt - 16 april 2012 08:50

Det är inte min drömdag idag precis, först upp i vikt och bokföra det +0,8 , sedan frukost och efter det åka och dra ut tänder. Gårdagen bjöd på ett städpass alias 8 timmars jobb hemma hos mor och far, så idag har jag träningsvärk i armarna efter en hel massa fönsterputsande och dammtorkande och annat skurande, men deras hem var skinande blankt då vi for hem. Golven tagna, ja allt var taget, dörrposter, dörrar hyllor, sallt dammat och de har saker så man har att göra.

 I dag ska jag försöka hitta tillbaka in i boken igen när jag plågats färdigt i Forshaga vill säga om jag inte skall sätta mig i ett hörn och tycka synd om mig själv, nåja saker sker som man inte vill ska ske och det får man nog leva med är jag rädd sådant är livet, mest motgångar och lite medvindar för att göra så man står ut.

  Skriver nog ännu ett inslag då jag kommit hem från tandläkarens mottagning, tills dess ha en skön morgon.


English Version

It is not my dreamday today just, first put on weight and record the +0.8, then breakfast and after that go and pull teeth. Yesterday brought a cleaning pass aka 8-hour job at home with mom and dad, so today I have aches in my arms after a lot of glass and dust-dry and more scrubbing, but their home was shiny when we went home. Floors taken, everything was taken, door frames, doors, shelves, sallt dusted and they have things so you have to do.

  Today I'll try to get back into the book again when I racked finished in Forshaga is, if I should not put myself into a corner and feel sorry for myself, well, things happen that you do not want to happen and we should probably live with, I'm afraid that's life, most setbacks and some forvard vinds to do so you stand out.

   Writes probably yet another factor when I come home from dental offices, until then have a nice morning.

Av Tove Birkeland Brandt - 14 april 2012 09:44

Här är det ett helvete att bo, inte en tyst minut, de hamrar och slår från tidiga morgonen, ingen hänsyn till dem som sover, jag menar det är helg. Man drar ju inte igång och snickrar klockan 8 på en lördag, hederlig kotym bara. Inte före 10 på en lördag och inte före 12 på en söndag och ska jag vara krass tror jag även att dessa klockslag finns med hos miljö och hälsa på kommunen. Vår och sommar är ett helvete att bo här, det går igång maskiner, gräsklippare, trimmers, sågar you name it vid sjutiden på mornarna och detta fortgår hela somrarna. Ska en vanlig människa då inte få en chans att sova ut för att det blivit vår eller sommar?

 Jag brukar aldrig gnälla men det här fenomenet började förra året och höll på varenda dag långt in på hösten, då jobbade jag sena kvällar, sliten och jävlig somnade jag i regel inte förrän 02.30 tiden eller ännu senare då jag efter jobbet pendlade 5 mil. Jobbar som kock, så jobbet kan vara hårt och stressigt. För att komma till saken Grannarna började likt en väckarklocka med sitt idoga väsen vid 6.30 -07.00 och jag hade då i bästa fall sovit 3-4 timmar om jag inte haft problem att somna efter jobbet.

Visst vardagarna när folk ska på jobb är det väl nästan OK, men på helgerna NEJ... och nu har våren kommit till det förbannade stället man bor på vilket innebär VÄSEN från morgon till kväll inte en enda tyst minut.

Jag hatar att bo här och jag hatar att flytta.


English Version

Here it is a hell to live, not a minute of silence, the hammer and hits from the early morning, no regard for those who sleep, I mean it's the weekend. The difficulties are not running and carve at 8 o'clock on a Friday, honest kotym only. Not before 10 on a Saturday and not before 12 on a Sunday and I'll be crass, I feel that these hours are with the environment and health in the municipality. Spring and summer is hell to live here, go off machines, lawn mowers, trimmers, saws, you name it at seven o'clock in the morning and this continues throughout the summer. Should the average person will not get a chance to sleep late because it was spring or summer?

  I never whine, but this phenomenon began last year and nearly every day well into the autumn, when I worked late nights, worn out and shit, I fell asleep usually not until 02:30 the time or even later, when I after work suspended 5 mile. Working as a chef, so the job can be hard and stressful. To get to the point neighbors began like an alarm clock with its industrious beings at 6:30 to 7:00 and I had at best been sleeping 3-4 hours if I had problems getting to sleep after work.

Sure weekdays when people will work on it is well almost OK, but on weekends NO ... and now spring has come to the damn place I live in, which means BEING all day not a single minute of silence.

I hate living here and I hate to move.

Presentation


I am self-employed in the cleaningbuisness. Right now expanding our company so its a full time work.

Bra & Leve Förlags utgivna böcker. Köp här!

FÖLJ mig på FACEBOOK

REKLAMINSLAG

z35W7z4v9z8w

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se