Toves Tankar

Alla inlägg under augusti 2012

Av Tove Birkeland Brandt - 31 augusti 2012 16:22

Ja sanna mina ord, jag har skrivit elva sidor i min bok och det känns så bra, jag har plockat upp poliserna och gett dem lite uppgifter, låtit polisstation få sig lite liv och ruljans, jag har plockat in viktiga saker som kan ge nya ledtrådar. Mina karaktärer lever och jobbar på med sina uppgifter, människors livsöden binds samman och maffian fortsätter sin kamp i brottslighetens tecken. Jag älskar att skriva. Bok tre är på gång i min serie med poliserna Rita Vråk och Bengt Grym, mediumet Mimmi och alla de andra.

De är ett med mig, skapade av mig lever de inuti mig och vid min sida, en konstig men underbar känsla och jag kan styra vad de skall känna, tänka, finna osv. Jag ger dem livet och en värld att leva i, utan mig skulle de inte finnas alls. Känns häftigt.

Jag drömmer om den dag jag får titulera mig författare, hoppas den dagen kommer snart, att den enda dröm jag verkligen fullföljt går i uppfyllelse, inte bara för mig utan för min mamma som hoppas på att få säga, se det där är min dotter, hon är författare.

  För att få lämna något spår efter mig, se till att världen vet att jag funnits när jag lämnar den. För att känna att jag kan, för att jag älskar att skriva och för att min dröm är att andra skall tycka om att läsa det jag skriver.

För att känna att jag har lyckats med någonting i mitt liv.

Jag bär författardrömmar, en dröm som kan ge mig vingar för att besöka min ängel en dag, litterärt vill säga, tids nog möter jag honom i anden på andra sidan.


English Version

Yes mark my words, I have written eleven pages of my book and it feels so good, I've picked up the police and given them some information, let police station to get a little life and of commerce, I have picked the important things that may provide new clues . My characters are living and working on their tasks, people's fates are tied together and the Mafia continues his fight crime in the characters. I love to write. Book three is going on in my line of policemen Rita Buzzards and Bengt Cruel, medium Minnie and all the others.

They are one with me, created by me, they live inside of me and by my side, a strange but wonderful feeling and I can control what to feel, think, find, etc.. I give them life and a world to live in, without me, they would not exist at all. Feels awesome.

I dream of the day I have styled myself a writer, I hope that day comes soon, the only dream I actually completed come true, not just for me but for my mother who hope to say, see that's my daughter, she is the author.

   In order to leave no trace of me, make sure the world knows that I found when I leave it. To know that I can, because I love to write and that my dream is that others will enjoy reading what I write.

To feel that I have achieved something in my life.

I wear Writers dream, a dream that can give me wings to visit my angel one day, literary ie, in time I meet him in spirit on the other side.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 30 augusti 2012 16:10

Jag har sorterat tyger som inkommit till vår second hand, stuvar som jag säljer billigt, sytråd, gardiner, dukar, kläder. Så kul att fylla på här inne.

Annars har det inte hänt så mycket idag, det har varit glest med besökare. Våra trevliga Lithauer har varit här för sista gången och skulle nu dra vidare och plocka svamp mer mot Karlstadstrakten så vi fick lite trattisar i present av dem, ena killen köpte sig en jacka idag så nu är de varma då de bäddar ned sig för natten i sin bil.

Trots deras dåliga engelska har vi sett fram emot deras besök då de förgyllt tillvaron med sina besök.

Hoppas folk förstår sig på att besöka oss här så vi kan hålla igång vår lilla butik, det vore kul att fotsätta. Jag satte in en annons idag om att vi gärna tar emot saker från folk, sådant som de vill skänka bort, sådant som bara står i skåp eller garage och en tanke är att göra något bra som att köpa viltstängsel för en del av det som sakerna kan inbringa,  via rovdjursföreningen för att därigenom kunna skydda såväl vargen som fåren.

Jag hoppas på att få någon respons på detta. Har sålt bort alla dildos och den fina kiltdressen, med tillhörande väska idag, de skulle själva sälja det vidare så det kändes kul.

Talat med dottern ett X antal gånger idag, då hon saknar vuxenkontakt och har tråkigt och så har jag hjälpt henne att fixa ett CV, så det kändes kul.  Vi träffas allt för sällan numera.

Morgonen talade jag med min mamma på telefonen och maken hörde så allt var bra med svärfar.

Har haft tid att tänka på min Kim, saknaden som alltid sitter i bröstet, tankarna på hur livet borde ha varit och vad det inte är tyvärr. Det är ett tufft öde att mista sitt barn, vad kan jag säga, Gud tog ut hjärtat och stampade på det för att sedan stoppa tillbaka det skadat. Jag är en fighter, jag kämpar, varenda dag vaknar jag och stålsätter mig, intalar det inre att gå ett steg till, att leva det liv som finns idag, men det är inte så enkelt som det kan tyckas då man ser mig. Det jag bär med mig, bär jag inom mig, stänger inne. Saknad, skam, känslan av misslyckande, tomhet, agg, förtvivlan, allt man kan känna efter att ens barn tagit sitt liv, det känner jag inom mig.

Saknar dig min älskade ängel och jag måste tro att du vet det, måste tro att vi ses igen. Älskar dig!

Mamma


English Version

I've sorted fabrics submitted to our second hand, Stow I sell cheap, sewing, curtains, tablecloths, clothes. So fun to fill in here.

Otherwise, it has not happened so much today, it's been sparse with visitors. Our pleasant Lithauer have been here for the last time and would now move on and pick mushrooms more towards Karlstad region so we had a little funnel ice in the gift of them, one guy bought a jacket today so now they are warm when they bed down for the night in his car.

Despite their poor English, we have been looking forward to their visit when they gilded existence with their visit.

I hope people understand that visit us here so we can keep our little shop, it would be fun to fotsätta. I put an ad today that we are happy to receive things from people, things that they want to give away, such as just standing in the cupboard or garage, and one idea is to do something good as buying fence for a portion of what things can raise, through predator association in order to be able to protect both the wolf as sheep.

I hope to get some feedback on this. Have sold away all dildos and fine kilt link, with accompanying bag today, they themselves would sell it so it felt fun.

Talked to her daughter an X number of times today, when she has no adult contact and be bored and so I helped her fix a CV, so it felt fun. We meet too often nowadays.

The morning I was talking to my mom on the phone and my husband heard that all was well with his father.
Having had time to think about my Kim, missing that always sits in the chest, thoughts of how life should have been and what it is not, unfortunately. It's a tough fate of losing their children, what can I say, God took out the heart and stomped on it and then put it back damaged. I am a fighter, I fight, every day I wake up and steel myself, persuades the interior to go one step further, to live the life that exists today, but it is not as simple as it may seem when you see me. What I carry with me, I carry within me, turn inside. Missing, shame, sense of failure, emptiness, resentment, despair, all you can feel after your child has taken their life, that I feel within me.
Miss you my beloved angel, and I must believe that you know it, must believe that we meet again. Love you!
Mom

 

 

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 27 augusti 2012 19:15

Idag har jag fått massor gjort, sorterat fram saker som jag skall sälja. Rensat ut kläder och prydnadssaker som jag kan avvara. Skrivit ut foton av barnbarnen och ramat in dem, sedan har jag skrivit på min bok idag tror det blev nio sidor, bättre än inget och så har jag tagit reda på tvätten och dammsugit samt skurat golven.

En dag full av energi måste jag säga. Hade tänkt ge mig ut i förrådet men där ute har det varit full galej hela dagen, faktum var att de startade redan 07.45 att väsnas med traktorer och grannen startade sin bil med det trasiga avgassystemet så hjärtat höll på att stanna i sömnen, men vaken blev jag efter en natt med usel sömn ännu en gång.

 Stör mig fortfarande på att man tagit rabarern i husväggen, jag som ämnat göra paj av den som idag, men ja när det var dags att skörda var den borta. Trist, hyresvärden som tagit den om han nu skuri ned den eller frusit in den så var den ju på hyrd mark.I kontraktet står det att vi får nyttja det som finns på gården. Det som fanns var ett stånd rabarber annars är här tomt och nu har de grejat i massor med traktor på gräsmattan så det ser ut som skogen vid avverkning. Lera och jävelskap, trasig och taskig matta, nåja man får väl rätta till det när de är klara här ute, det ska ju i alla fall bli en altan, dock utan tak vilket jag för min del inte förstår mig på för då kan man ju lika gärna sitta i trädgården, eller??

I morgon fyller min dotter 25 år, jisses jag fattar inte att det kan vara 25 år sedan jag fick min lilla Laila, önskar så att Kim varit med oss för att fira henne, det är alltid så tomt och jobbigt utan min fina kille. Men efter att vi stängt second handen i morgon så far vi med torktumlaren till Grums och firar hennes  födelsedag, blir kaffe och kaka själv är hon luspank. Jag har slagit in hennes presenter, en del från mormor och morfar och paket från mig och Ståle. Sedan får jag se vad vi hittar på, kanske ta med oss våfflor då, svårt att handla men vi kanske hinner in på konsum och handla något att ta med oss, får se annars blir det som det blir.

 

Jag säger STORT GRATTIS till min fina dotter Laila Birkeland som blir 25 år den 28/8


English Version

Today I got a lot done, sorted out things that I will sell. Cleaned out the clothes and trinkets that I can spare. Printed photos of grandchildren and framed them, since I have written in my book today think it was nine pages, better than nothing, and so I have taken out the laundry and vacuumed and scrubbed floors.

A day full of energy, I must say. Was going to give me out in the store, but there has been full Galej all day, the fact was that they started back in 7:45 to make noise with tractors and the neighbor started his car with the broken exhaust system so the heart was to stay in his sleep, but awake was I am after a night of lousy sleep again.

Still bothers me that it took rabarern in the wall of the house, which I intended to make pie of that today, but yes when it was time to harvest was gone. Trist, the landlord who has taken it if he skuri down or froze it, it was on the leased mark.I contract states that we may use it on the farm. What existed was a stall rhubarb otherwise this site and now they have been working in a lot of tractor on the lawn so it looks like the forest by felling. Clay and bastard landscape, broken and shitty carpet, well you'll have to correct it when they're done out here, it is, after all, be a deck, without roof, which I for one do not understand me because then one can might as well sit in the garden, or?

Tomorrow fills my daughter 25 years, jeez I can not believe it could be 25 years since I got my little Laila, wishing that Kim has been with us to celebrate her, it's always so empty and tedious, but my nice guy. But after we closed the second hand in the morning so we'll go with the dryer to Grums and celebrate her birthday, the coffee and cake herself, she luspank. I have wrapped her gifts, some from my grandparents and packages from me and Ståle. Then I'll see what we can find, perhaps take with us when waffles, hard to shop but we might have time to enter the consumer and buy something to take with us, get to see otherwise it will be as it gets.

  

I say CONGRATULATIONS to my beautiful daughter Laila Birkeland who will be 25 years old on 28/8

Av Tove Birkeland Brandt - 26 augusti 2012 12:43

http://koppom.annonsera.se/second-hand-butik-koppom-712301.html


Välkommen att besöka vår Second Hand Butik. Vårt Motto är BILLIGT!

Av Tove Birkeland Brandt - 26 augusti 2012 10:28

Visst är det så att vi som människor gärna känner en sak och visar något helt annat.

  Sårad, ja då stänger man det ute. Jag har tänkt en hel del på var gränsen går i sorgen, jag ska förtydliga.

Jag menar den gräns där människorna runt omkring dig kommer till en punkt där de anser att du är gnällig och borde glömma. Hur länge får man enligt andra sörja?

  Jag kan tala om en hemlis här, jo det är hemligt så ni får inte säga ett ord om det till en enda själ. Men faktum är att jag som mist mitt barn och jag törs ge mig på att tala för alla andra som mist sina barn på ena eller andra sättet.

  VI slutar aldrig sörja, kanske slutar vi tala för att inte uppfattas som idioter från utomstående. Vi stänger dörren om känslorna, Låter allt leva vidare i tankarna, plågorna som klöser oss på insidan. Smärtan som låter oss brinna i helvetet. Vi tar på oss en mask, där vi säger, jag är tuff. Jag klarar mig, livet går vidare.

Men vet ni, det är inte sant, vi tvingas var dag att leva ett nytt ofrivilligt liv där vi måste anpassa oss efter andra för att inte stötas bort. De flesta av oss gör oss ritualer för att stå ut, skaffar oss minnesplatser, minnessidor, tänder ljus, diktar, skriver och vi tänker, nästan i alla våra tankar på våra änglabarn.

  Vi talar inte, vi lider i det tysta, vi saknar för alltid våra mycket älskade barn.


English Version

It is true that we as humans like to feel something and show something completely different.

   Wounded, then I turn it up. I've been thinking a lot on where the line is in sorrow, I'll clarify.

I mean the point where people around you will come to a point where they feel that you are whiny and should be forgotten. How long to get under other grieve?

   I can tell you a secret here, yes it's a secret so you can not say a word about it to a single soul. But the fact is I who lost my baby and I dare give me to speak for all the others who lost their children in one way or another.

   WE never stop mourn, maybe we'll stop talking in order not to be perceived as idiots from outsiders. We close the door on the emotions, Lets all live on in his mind, plagues claw us on the inside. The pain that allows us to burn in hell. We take on a mask, where we say, I'm tough. I'll be fine, life goes on.

But you know, it's not true, we are forced every day to live a new involuntarily life where we have to adapt to others to not reject them. Most of us do our rituals to endure, acquire memory, memory pages, lights, composes, writes, and we think, almost all of our thoughts on our angelic children.

   We are not talking, we suffer in silence, we miss forever our beloved children.

 

Av Tove Birkeland Brandt - 25 augusti 2012 09:38

Känns befriande på något sätt att ha något eget, något som vi kan visa upp, vår Second Hand. Det otroliga med oss är att vi försöker och försöker och försöker igen och vi vet att någon gång kommer vi att lyckas.

Vi håller våra hjärtan i handen och skådar lyckan och hoppet, trots allt som skett i våra tunga liv och det känns så bra. Att aldrig ge upp, trots att man önskar det av oss.

Jag vet att det finns de i min närhet som hade hoppats på att jag skulle ta mitt liv i samband med att min son gjorde det, om de bara visste hur nära det var att deras drömmar uppfylldes, men jag tror på fullaste allvar att min son Kim höll ett vakande öga på mig, höll min hand, höll mig tillbaka. Min skyddande ängel och nu har jag TRO, på flera sätt.

Min TRO och en tro på framtiden trots att jag dagligen möts av mörka och svåra tankar, trots min tunga förlust. Jag vet att jag har förmågan att skriva och jag glädjs över den. Mitt liv är skrivandet, kärleken till livet som trots min sons bortgång är värt att leva och som fyller dagar med oväntade händelser. Jag följer den väg som ödet utstakar och jag tror att den bär frukt i sitt sköte en dag. Det sorgliga är att min son aldrig får se mamma lyckas, han hade glatt sig det vet jag. Han hade varit stolt. Min fina pojke så saknad han är här på jorden.

Nu skall jag strax gå ut och kolla skyltarna om de torkat så vi kan få dem med oss till butiken och måla text på dem och få dem på plats, hoppas, det vore bra att synas rejält med våra öppettider som är Tisdagar, Torsdagar, Lördagar och söndagar 12-17 i Koppom Järnvägsstation. Billigt, ja faktum är att allt är billigt så det är värt ett besök...


English Version

Feels liberating in some way to have something of their own, something that we can show up, our Second Hand. It is incredible to us is that we try and try and try again, and we know that at some point we will succeed.

We keep our hearts in his hand, and behold happiness and hope, despite everything that happened in our lives heavy and it feels so good. To never give up, despite the wish of us.

I know that there are those around me who had hoped that I would take my life when my son did it, if they only knew how close it was to their dreams fulfilled, but I think very seriously that my son Kim kept a watchful eye on me, held my hand, held me back. My guardian angel and now I BELIEVE, in several ways.

My Faith and belief in the future, although I daily encounter dark and difficult ideas, despite my heavy loss. I know I have the ability to write and I rejoice over it. My life is writing, love of life, despite my son's death is worth living and that fills the days with unexpected events. I follow the path that destiny marks out and I think it bears fruit in her womb one day. The sad part is that my son may never see mum succeed, he had rejoiced that I know. He would have been proud. My beautiful boy, missing him here on earth.

Now I just go out and check the signs on the dry so we can have them with us to the store and paint the text on them and get them in place, I hope, it would be good to be seen plenty of our opening hours are Tuesdays, Thursdays, Saturdays and Sundays 12-17 in Koppom Railway Station. Cheap, yes, the fact is that everything is cheap so it is worth a visit ...


Av Tove Birkeland Brandt - 24 augusti 2012 19:43

Dagen har varit full av händelser, uppe med tuppen, en kopp kaffe och iväg för att fixa bilen "Framvagnsinställning", väl det klart en tur till modern för att visa smycken och sedan tillbaka till butiken för att hämta upp saker och köra dem till dottern i Grums som köpt dem via telefonen. Ännu en kopp kaffe innan vi for vidare mot Karlstad och nästa dotter och barnbarnet Alexander som för dagen var lite reserverad. Förstår honom han har inte träffat oss på ett tag och han har skolats in på dagis, mycket nytt. Men lite mys med mormor blev det allt i alla fall och nya kort.

Innan vi for till Karlstad svängde vi inom ÖoB i Edsvalla för att köpa ännu ett vädringsställ att ha kläder på i butiken så nu ligger det och väntar på montering. Väl tillbaka hemma så  har vi spikat ihop material till skyltar och sprayat dem med gul bakgrundsfärg, bara de torkat blir det till att texta med svart målarfärg som också inköpts idag.

Glömde faktiskt ytterligare saker som hänt idag, jag var till Rusta också och köpte presenter till dottern som blir 25 år på tisdag, både från oss och hennes mormor som inte orkar ut i butikerna.

En spikad dag kan jag säga, sedan har jag suttit och läst alla gästboksinlägg man skrivit på min sida och det är så upplyftande och vackert det alla delat med sig, så mycket känslor och öppenhet och jag vill passa på att säga TACK till er alla, er medkänsla är enorm och det tackar jag er för eftersom det är precis det som är medicinen vid sorg. Kram på er!

Nu blir det till att slappa lite, har gjort månadens olustigaste göra "Betalat räkningarna" visst får man vara glad att man klarat betala dem men på samma gång gapar kontot tomt så det känns mindre kul då man vet att det är en månad till nästa inkomst och fantastiskt nog en upprepning av denna procedur. Känns igen va?

Läste min dotters ord om hennes saknad efter lillebror, det gör så ont att mista honom. Vi vill till minneslunden i Sunne men tiden går och vardagens sysslor och försörjning tar tiden ifrån oss, men jag har lovat att vi skall åka.

Tänker ju på honom varenda dag, han kommer upp i så gott som varje tanke och det har han gjort nu i över ett och ett halvt år. Saknad, så mycket saknad. Han betydde allt och förstod det tyvärr inte. lilla hjärtat mitt.

Jag hoppas man tycker om boken om honom, ser värdet av det jag skrivit och vill ge ut den. Just nu korrektursläses den och redigeras av Kristina Simar som gör ett fantastiskt jobb, så mycket bra vinklingar och hoin får mig att se brister jag inte såg och som jag nu kan förtydliga. Spännande, otroligt spännande att jobba med sin egen bok på det här sättet.


English Version

The day has been full of events, up early, a cup of coffee and set out to fix the car "Front Setting", well it is clearly a ride to his mother to show jewelry and then back to the store to pick up things and run them to the daughter in Grums who bought them via phone. Even a cup of coffee before we went on towards Karlstad and next daughter and grandson Alexander as the day was a bit reserved. Understand him, he has not seen us for a while and he has been trained in the nursery, very new. But little snuggle with Grandma became increasingly in all cases and new cards.
Before we went to Karlstad we turned in ÖoB in Edsvalla to buy yet another airing stand to have clothes on in the store so now it is waiting for assembly. Once back home, we nailed together materials to signage and sprayed them with a yellow background color, but they dried it becomes to print with black paint also purchased today.
Actually forgot more things that happened today, I was also Rusta and bought gifts for her daughter who will be 25 years on Tuesday, both from us and her grandmother who can not manage the stores.
A nailed Today I can say, since I have been reading all the comments you posted on my site and it is so uplifting and beautiful it all shared so much emotion and openness, and I would like to say THANK YOU to you all, your compassion is huge and I thank you for, because that is exactly what is medicine for sadness. Hugs to you!
Now it gets to relax a bit, has made the month uneasy thing to do "Paid the bills" sure you have to be happy that they have managed to pay them, but at the same time yelling account is empty so it feels less fun when you know that there is one month to the next income and fantastically enough, the repetition of this procedure. Recognized huh?
I read my daughter's words about her missing after little brother, it hurts so much to lose him. We want the memorial in Sunne, but time goes by and everyday chores and supply takes time away from us, but I have promised that we shall go.
Will the at him every day, he comes up in almost every thought and he has done now for over a year and a half. Missing so much missing. He meant everything and understood it, unfortunately not. little heart of mine.
I hope you like the book about him, sees the value of what I have written and want to give it out. Right now, proofread it and edited by Kristina Simar who do a fantastic job, very good angles and hoin makes me see flaws I saw and that I can now clarify. Exciting, very exciting to work on his own book in this way.

   
Av Tove Birkeland Brandt - 23 augusti 2012 16:05

Pajdeg för söta pajer

Pajdeg söta pajer recept

Smidig att hantera och så oerhört god

Pratar vi klassiska pajdegar har vi så klart den underbara franska Pâte brisée på en ohotad förstaplats. Den består uteslutande av mjöl, socker, smör, salt och vatten och blir sådär ljuvligt smulig som ibland är precis vad man söker.

Men så finns det de där andra tillfällena, när man vill ha en smidig deg som är helt slät och inte ställer till med oreda när man klär en form med den, även om vi pratar höga kanter. Det är då den här passar som allra bäst.

Receptet räcker till en 24 cm form med höga kanter och blir ändå en liten aning över. Gör den gärna dagen innan den ska användas och den klarar sig utan problem 4-5 dagar i kylen.

Pajdeg söta pajer recept

Pajdeg för söta pajer

Tid: 1 timme Mängd: Perfekt för en form som är 24 cm i diameter

 • 130 smör (rumstempererat)
 • 100 g florsocker
 • 1 ägg
 • 2 äggulor
 • 250 g vetemjöl
 • 1 g salt
 1. Skär ner smöret i en skål och sikta över florsockret.
 2. Mosa med en träsked tills det blivit en slät massa.
 3. Rör i ägg och äggulor och bearbeta smeten tills alla klumpar är borta.
 4. Sikta över mjölet och blanda samman med träskeden. Använd därefter fingrarna och nyp ihop degen som kommer gå från att vara lite smulig till att bli en slät och aningen kladdig deg.
 5. Ta upp och lägg på ett mjölat bord / bakbord / bänkskiva / det som du brukar baka på.
 6. Knåda degen 1 minut och rulla därefter ihop till en boll. Tryck till den så den blir platt som på bilden, täck med plastfolie och lägg in i kylen att vila minst 30 minuter.
 7. När den ska användas tar man ut den och kavlar den till lagom storlek medan den är kall. Jag brukar göra den ungefär 3 mm tjock.
 8. Placera i formen och nagga botten. Ställ sen in i kylen minst 1 timme för att stelna till. Det här gör också att man inte råkar ut för att kanterna drar ihop sig när man gräddar den.
 9. Sätt ugnen på 170 grader.
 10. Om man vill vara helt säker på att botten inte ska resa sig när man förgräddar degen lägger man en bit bakplåtspapper i botten och sen fyller man den med torkade ärtor. Då agerar de tyngd och håller ner degen.
 11. Förgrädda cirka 15 minuter, ta ut, häll ur ärtorna och ta ur bakplåtspappret.
 12. Fyll med din favoritfyllning!

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se