Toves Tankar

Alla inlägg under november 2012

Av Tove Birkeland Brandt - 27 november 2012 20:01

Jag sitter här i det upplysta köket och bloggar om yttrandefriheten, eller den vi trodde oss ha. Det känns nämligen som det varje dag sker någonting som inskränker på den. Ord som hasplas ur någon utan att egentlig inneha någon mening i ett stressat ögonblick, men som förstoras til enorma propotioner.

Att vilja hålla hårt i gamla traditioner och att säga det rakt ut kan straffa sig, att vilja ha skolavslutningen i kyrkan anses helt plötsligt som något skamligt, sjunga nationalsång är fult. Att vara kristen är är fult, att vara född i ett kristet land är inte fint det heller, snart vet man inte vare sig ut eller in om vad som kan uttalas i vårt fina land Sverige.

Ska vi sluta fira våra högtider helt för att inte smäda andra, jag menar Jul, Lucia, Påsk. Alla våra högtider, ska vi ta bort dem?

Är det inte så att även dessa kan anses rasistiska gentemot andra etniska grupper i vårt land???

Debatter om HEN, vad fan är det som pågår? Är det fult att vara pojke? Är det fult att vara flicka?

Kan ingenting bara få vara som det alltid varit?????????

Det finns sådana som är stolta över sitt ursprung, stolta över traditioner, stolta över att vara flickor och pojkar.

Vårt land har blivit galet. Jag vill sjunga nationalsången, jag vill sjunga de vackra psalmerna på de skolavslutningarna som jag bevittnar. Jag har aldrig varit tokreligiös, men nog vill jag ha friheten kvar. Jag älskar kyrkorna, den trygghet de utstrålar, värmen, gemenskapen. Vet ni att de bränns ned i andra länder? Historia utraderas.

Jag kan känna att vår historia är i faroszonen, vi tystas för att andra grupper kan ta illa vid sig. Blir beskyllda för att vara rasistiska, våra kakor kan inte längre ha det namn de alltid haft, om man uttalar det är man rasist så det blir en lag om att det är förbjudet. Fatta, man förbjuder oss att kalla dem vid sitt namn.

Vi gör inte uppror emot att andra etniska grupper utövar sin religion i Sverige, men själva skall vi gömma oss känns det som, vi är inte fanatiska, utan bara ett folk som försökt att hålla i traditionerna, men på grund av vad vi firar kanske vi måste sluta fira det en dag. Det är ju ett kristet budskap bakom  de traditioner och högtider vi håller så hårt i. Julgranen(Gåvorna till Jesus) Stjärnan i toppen (Betlehemsstjärnan) Jesus födelse.

Hur många av oss är det ens som tänker på att det är just detta som egentligen firas. Inte många skulle jag tro, för de flesta är det gemenskap, paket och glädje, ljus i mörkret. Men tror ni att det ses så av andra etniska grupper, eller anser de att vi utövar rasistiskt tänkande.

Jag är inte rasist, men jag vill inte att Sverige försvinner helt och hållet mitt i all omtanke om alla andra etniska gruppersom flyttat in i vårt fina land.


English Version

I'm sitting here in the lighted kitchen and blogs about freedom of speech, or we thought we have. It's fact that every day is something that restricts it. Words reels from someone without actually hold any meaning in a stressful moment, but magnified til enormous proportions.

Wanting to hold on tight to old traditions and to say it straight out to punish himself, wanting to have graduation in the church regarded suddenly as something shameful, sing the national anthem is ugly. Being a Christian is is ugly, being born in a Christian country is not fancy it either, once you do not know whether in or out of what can be pronounced in our great country, Sweden.

Should we stop celebrating our festivals totally not libel others, I mean Christmas, Lucia, Easter. All of our celebrations, we'll remove them?

Is it not so that these can be considered racist against other ethnic groups in our country??

Debates on HEN, what the hell is going on? Is it ugly to be a boy? Is it ugly to be a girl?

Nothing can just be as it has always been?????

There are those who are proud of their origin, proud traditions, proud to be girls and boys.

Our country has become crazy. I will sing the national anthem, I want to sing the beautiful hymns at the graduation were that I was witnessing. I've never been tokreligiös, but probably I would have the freedom left. I love the churches, the confidence they exude, warmth, Community. Do you know that they burned down in other countries? History erased.

I can feel that our history is faros zone, we silenced that other groups may take offense at that. Will be accused of being racist, our cakes can no longer have the name they always had, if you pronounce it, you are a racist so it becomes a law, it is forbidden. Summarizing, it forbids us to call them by their name.

We do not rebel against other ethnic groups practicing their religion in Sweden, but they themselves shall we hide it feels like, we're not fanatical, but only a people who tried to keep the traditions, but because of what we are celebrating, we may must stop celebrating it a day. It's a Christian message behind the traditions and celebrations we hold so tightly in. The Christmas tree (The gifts to Jesus) star at the top (Star of Bethlehem) Jesus birth.

How many of us are even who think that it is precisely this that really celebrated. Not many I would think, for most people, it is communion, package and joy, light in the darkness. But do you think it is seen as the other ethnic groups, or they believe that we exercise racist thinking.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 26 november 2012 14:45

Är fortfarande på jobbet, men tänkte passa på att göra ett litet inlägg innan jag värmer på raggmunkarna jag stekt till kvällsmat idag. Vi har haft fullt upp hela dagen, men ändå varit bra med och min goda arbetskamrat Marita fick tiden att städa kylarna idag, så skönt att få det undanstökat. Torkat och fint över allt.

Har förberett dillkött inför morgondagens middag så det är mört när vi startar i morgon, tror det blir mumma för det doftade redan gott utan att ha fått sin kryddning ännu, bara lök och grönt som gått med.

Blev massor av potatis kvar idag så det får väl till att bli potatisgratäng av det kanske och in i frysen eller stekt potatis, typiskt nog är det ingen sådan mat denna vecklan på matsedeln men vi kanske kan göra så det blir, får ta beslut gemensamt under morgondagen om detta.

Ute faller det små lätta snöflingor och i morse fick jag sopa av bilen för den var helt full av snö, väglaget var dock Ok, så ännu behöver man inte lätta för mycket på gasen. Har nästan 10 mil om dagen att köra t.o.r, trist, men vad gör man inte. Hoppas på att få ett positivt svar om boende i staden, Onsdag skall vi försöka ringa igen eftersom vi är där inne då. Talade som hastigast med dottern på telefon i fm och hon höll på med bildschema för att underlätta vardagen för barnbarnet som har diagnosen ASDHD, minns när jag själv satt med det för Kims skull.

Min fina lilla Kim. det var fina tider det, då vi var samlade och man hade familjen runt sig. Nu är det över och livet känns mest lamt och tomt.

Nej bäst att hasta ut och värma lite käk nu, så mina fina läsare, ha en bra em så hörs vi snart igen!


English Version

Is still at work, but I thought the opportunity to do a little post before I heat the potato pancakes were fried for supper I am today. We've been busy all day, but still been good and my good colleague Marita got the time to clean the coolers today, so nice to get it over with. Dried and finely everywhere.


Dill has prepared meat for tomorrow's dinner, so it is tender when we start tomorrow, think it will be mumma of the smelt is already good without having been seasoning yet, just onions and green as agreed.


Did lots of potatoes left today so it may well be the potato and maybe in the freezer or fried potatoes, typically there is no such food that vecklan on the menu but maybe we can do so it will be, able to take decisions jointly tomorrow about this.


Out falls the small light snowflakes and this morning I sweep of the car before it was completely full of snow, road conditions were OK, so even you do not help much on gas. Has nearly 10 mil a day to run Thu, sad, but what you do not. Hope to get a positive answer about accommodation in the city, Wednesday, we will try to call again because we're in there then. Spoke briefly with her daughter on the phone in the morning and she was up to image map to make life easier for the grandchild who has diagnosed ASDHD, remember when I sat with it for Kim's sake.


My nice little Kim. it was great times there, when we were gathered and we had family around him. Now it's over and life feels most lame and empty.


No, best to rush out and heat some grub now, so my lovely readers, have a good afternoon I will speak again soon!

Visa din banner annons här, helt gratis!

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 25 november 2012 16:02

Känns så skönt att jobba med något vettigt en stund, dagen till ära har jag givit mig hän åt att skriva karaktärsscheman över mina karaktärer i bok ett "Röd Vinterängel" för att sända dem vidare till Kristina Simar som skall jobba med boken efter nyåret.

Mina tankar svindlar runt åt olika håll just nu, ena stunden är Kim där, andra är det dietkurs och operation, böckerna jag skrivit, framtiden som jag spanar lite i och drömmen om att flytta till stan och bekvämligheterna.

Känns så upplyftande och fränt på något vis att ge sig hän, att vilja ge sig i kast med stadslivet, jag som alltid bott i lugnet känner behov av att det rör sig runt mig. Jag hoppas verkligen att man säger ja till oss när det gäller huset vi vill hyra i stan, inte lätt med skulderna och betalningsanmärkningar, men huset är ett sådant jag rätt av skulle köpa om jag kunde. Kanske kan jag slå rot till sist, det vore så skönt. Jag känner faktiskt ett behov av att stilla mig och fastna någonstans, trivas med mig själv och med livet, med boet och allt annat.

Nåja vi får se, inga glädjeyttringar i förtid här inte.

Nu har vi mat på G, potatisklyftor i ugnen samt kycklinglår som jag helt sonika lagt ovanpå och nu låter gå med på samma gång och till detta ska vi ha svampsås. I morgon är det jobba som gäller igen och redan nu längtar jag efter onsdagen då jag skall in till Arvika och gå på fotvård för första gången i mitt liv, har beställt tid. Ska bli så skönt, hälften betalas av kommunen genom en sk. friskvårdspeng.


English version

 
 
 
 

 

engelska
svenska
arabiska
 
Feels so nice to work with something sensible for a moment, to honor the day I have given myself up to writing character diagrams of my characters in the book a "Red Winter Angel" to send them on to Kristina Simar to be working on the book after the New Year.
My mind boggles around in different directions at the moment, one moment where Kim, the second is the school course and surgery, the books I've written, the future as I scout a little in and dream about moving to town and amenities.
Feels so uplifting and pungent in any way to let yourself go, wanting to get to grips with the city life, I have always lived in peace feel the need to move around me. I really hope you say yes to us in the house we want to rent in town, not easy with debts and credit history, but the house is such a right of I would buy if I could. Maybe I can take root in the end, it would be so nice. I actually feel a need to calm myself and get stuck somewhere, feel comfortable with myself and with life, with the estate and everything else.
Well we'll see, no rejoicing prematurely here do not.
Now we have food on G, potato wedges in the oven and the chicken that I simply added on top and now lets go with at the same time, and for this we will have mushroom sauce. Tomorrow is work related again and now I long for Wednesday when I will enter to Arvika and go on foot for the first time in my life, has ordered time. It will be so nice, half paid by the municipality through a so-called. wellness allowance.
Av Tove Birkeland Brandt - 21 november 2012 17:19

Saknaden lever, gror hugger sig väg genom min kropp, genom mina tankar. Tar över och mattas av, tar ny kraft och stormar in.

Varför slutade det så här?

Vill hålla dig hårt intill mig och säga de magiska orden "Mamma älskar dig gubben", men nu är det ord som banar väg i tomhetens korridor, ut i luften virvlar de i hopp om att nå din själ.

Jag önskar du förstått hur älskad du är, hur saknaden förgör  mitt inre och att det inte finns något sätt att värja sig mot känslan eftersom den bygger på kärlek till dig min fina ängel.

Det går inte en dag utan att du äger mina tankar. Ibland önskar jag att jag slapp, men då får jag dåligt samvete, vill inte sluta tänka på dig, vill bara vila mig lite eftersom jag känner mig så tom och sliten.

Varför kunde du inte bara ha stannat med mig, med oss? Vem behövde dig mer än vi som går här och sörjer dig?

Önskar jag kunde höra din röst, höra dig skratta, känna hur du kittlar mig för att få mig att storkna av skratt.

Jag är så trasig och jag önskar så att du kunde komma och hjälpa mig att må bättre, att jag kunde känna din närhet, känna din beröring, få värma mitt frusna hjärta och fyllas av din gudomliga kärlek.

Älskad, Saknad och du kommer aldrig att bli glömd, mamma försöker ge ut boken om dig så man skall minnas dig. Försöker ge liv åt dig i andras tankar och sinnen, ber så fint om att du skall få vandra här med oss, trots att du lämnat vår plats. "KIM, det fanns bara en av dig. Och den Kim behöver jag"

Mamma


English Version

Missing liver, germinating chop their way through my body, through my thoughts. Takes over and slows down, taking new strength and storms into.

Why did this happen?

Wanna hold you tight to me and say the magic words "Mommy loves you old man", but now the word that opens up the emptiness corridor, the air swirls in the hope of reaching your soul.

I wish you understood how loved you are, how missing destroying my mind and that there is no way to defend themselves against the feeling, because it is based on love for you my beautiful angel.

It is not a day goes by that you own my thoughts. Sometimes I wish I did not, but then I feel guilty, do not stop thinking about you, just want to rest a little bit because I feel so empty and worn.

Why could not you just have stayed with me, with us? Who needed you more than we can here and mourn you?

I wish I could hear your voice, hear you laugh, know how to tickle me to make me choke with laughter.

I am so broken and I wish that you could come and help me feel better, I could feel your presence, to feel your touch, get warm my frozen heart and fill your divine love.

Beloved, Missing, and you will never be forgotten, mom trying to publish the book for you so you will remember you. Trying to give life to you in the thoughts and minds, asking so nicely that you will walk with us, even though you have left our site. "KIM, there was only one of you. And Kim, I need"

Mom

Av Tove Birkeland Brandt - 20 november 2012 13:01

Att arbeta för att hålla sig ekonomiskt flytande är ett enda frihetsberövande. Att drömma om någonting helt annat och inte kunna få tid att utvecklas inom det, att inte orka hålla på med det man drömmer om. Det man är ämnad att göra. Mitt liv känns frihetsberövat, men vad skall jag göra ? Jag måste arbeta. Jag måste vara glad att i dagens läge ha ett jobb att gå till, men fritiden finns inte alls. Reorna till och från arbetet tar sitt också och då man kommer hem skall man slappna av och äta, kanske duscha, ja och sedan kvarstår ingen tid alls. Mörkret har slutit sig om hemmet och man tänker på det man vill göra, men orkar inte lyfta blicken mot det. Försöker man läsa lite för att vidareutbilda och nära sin dröm, somnar man oftast i boken. Jag är trött på livets alla krav, på att vara frihetsberövad från det som betyder någonting i mitt liv - att skriva.

Tiden att blogga har minskat till noll och ingenting också, fast att det är viktigt för mig. De få lediga dagarna i mitt liv svishar förbi och när jag går upp på morgonen funderar jag på vart den dagen tagit vägen.

Det är faktiskt så illa att det är betydelselöst att leva, man bara gör det, låter dagar av ens liv försvinna bort utan att fylla dem med minnesbara saker på grund av att man inte orkar.

Jag talar från hjärtat, fyller rad efter rad med en klagan jag inte kan förändra, bara fortsätta ta mig an. Jag önskar så att jag fick chansen att lyckas, så att jag kunde förändra livsvillkoren.


English Version

Working to stay financially liquid is a single detention. To dream about something completely different and not able to find time to develop within it, to not be able to keep on with what you dream about. This one is meant to do. My life feels deprived, but what should I do? I have to work. I must be happy that at present have a job to go to, but free time is not at all. The sales to and from work takes her too and then you come home to relax and eat, kamske showering, yes, and then remains no time at all. The darkness has brought about the home and you think about what you want to do, but can not lift his eyes toward it. Trying to read a bit to train and close to their dream, you usually fall asleep in the book. I'm tired of all of life's demands, to be detained from that mean anything in my life - writing.


The time to blog has been reduced to zero and nothing, too, although it's important to me. The few free days in my life svishar past and when I get up in the morning, I wonder where the day has gone.


It's actually so bad that it is meaningless attt live, you just do it, let day of your life disappear without filling them with memory things just because you can not be bothered.


I speak from the heart, filling row after row of a complaint I can not change, just continue to take on. I wish that I had the chance to succeed, so that I could change lives.


It is not a bar aKims death taken their cut, everything takes nothing and no fine new energies coming back, that is what is the big problem. I'm tired, worn out and I do not feel in custody.

Det är inte bar aKims död som tagit sina bitar, allt tar någonting och inga nya fina energier kommer tillbaka, det är det som är det stora problemet. Jag är trött, sliten och jag vill inte känna mig frihetsberövad.

p>

Visa din banner annons här, helt gratis!

Av Tove Birkeland Brandt - 19 november 2012 12:57

Just det jag har rast just nu och sitter då på kontoret och klinkar på för att ge er ett litet inlägg. Idag har vi städat i massor och lagat mat, kycklinggryta med ris i restaurangen idag.

Miljö och hälsa kommer på ett besök idag och skall se hur vi har våra rutiner för specialkostern. Här gäller logiken.

Det är inte så ofta det är några konstigheter med de rätter som vi serverar.

Jag filosoferar, känner mig trött och sliten och nere, förbaskat nere en period. Tänker på tok för mycket på Kim och allt som skett i mitt liv, i hans liv, boken som redan fått en refusering och som jag vill ha utgiven eftersom jag känner att den är viktig, ledsamt att man inte förstod det på bokförlaget, men nu är den sänd mot Ordfronts dörr så jag hoppas.

Målgruppen är ju alla människor, alla i samhället, alla i skolorna och i livet. alla som bärt sorg eller kommit nära någon med sorg.

Äsch fan. kanske kan jag inte ens skriva utan bara inbillar mig att det är så- Jag vet inget längre. Vill bara lyckas för en gång skull, det skulle ge en blomsterkant på mitt annars så fruktansvärt tråkiga och in rutade tvångsliv....

Känner att jag gnäller. men det är väl en spegling av det inre. Nej jag får väl gå och stämpla in igen och ta och jobba några timmar till innan jag får lov att åka hem och koppla ned, jag är ju ändå inte rolig just nu.

Men för att ändå skänka lite solsken vill jag önska alla er andra en toppenfin dag.


English Version

Yeah I have a break now and then sit in the office and strumming on to give you a little post. Today we cleaned the lot and cooked, chicken casserole with rice in the restaurant today.

Environment and health will make a visit today and will see how we have our routines specialkostern. Here, the logic.

It's not so often there are some oddities with the dishes we serve.

I philosophize, feel tired and worn out and down, damn down a period. Thinking way too much on Kim and everything that happened in my life, in his life, the book has already received a refusering and that I want published because I feel it is important, sad that you did not understand it at the publishing company, but now is sent to Ordfront door so I hope.

The target audience are all people, all of society, all in school and in life. anyone Bart grief or been close to someone with grief.

Oh hell. Maybe I can not even write but just imagine that it is so-I do not know anymore. Just want to succeed for once, it would give a floral edge to my otherwise so terribly boring and the squared tvångsliv ....

Do I whine. but that's a reflection of the inner. No, I'll go and punch in again and take and work a few hours before I'll have to go home and relax down, I'm still not fun right now.

But to still donate some sunshine, I wish all of you the second one terrific  day.

Av Tove Birkeland Brandt - 18 november 2012 07:57

Har så svårt att hinna med någonting i mitt liv just nu, känns mest som att jag jobbar, sover och äter samt hälsar på mina närmaste. Puhh, men jag tar i alla fall ett försök att skriva några rader innan jag ger mig av för att jobba.

Idag skall jag ha en buss på besök i restaurangen, hihii eller folket i den menar jag så klart.

Jag serverar idag skinkstek med gottig LF sås, och till dessert blir det mina inkokta päron med grädde. Kokte lag och la dem i under gårdagen, stjärnanis, kanelstänger, nejlikor, vanilj och strösocker, gotta skall ni tro.

Jag bär en enorm sorg över att inte hinna med att skriva, det jag egentligen vill göra och att få ge ut en bok är ju rent av så det nästan känns omöjligt. REFUSERAD, REFUSERAD och så håller det på, nedslående är vad det är.

Men jag håller än så länge huvudet uppe och hoppas på att lyckas. Finns ju inga pengar till egen utgivning annars banne i mej skulle jag göra det, men ja nu får jag traggla på. Skickar Ett helvetes jävla liv till Ordfront idag och sedan får man vänta i ett par månader innan det blir ett svar.

Jag har ju bok tre i min serie som ligger och väntar på mig och så skall jag sammanställa mina karaktärer i bok ett för att sända till Kristina Simar som fått i uppdrag att jobba med min bok Röd Vinterängel, vilket blir efter det nya åres inträdet så jag får lov att finna tiden att göra det som måste göras...

Till alla er som läser mina rader så önskar jag en fin söndag.

Och till min grabb där uppe: Mamma älskar dig, då nu och alltid. Saknaden är så stor efter dig älskade Kim <3


English Version

Have so hard to keep up with anything in my life right now, it feels more like I work, sleep and eat and greet my closest. Puhh, but I take at least an attempt to write a few lines before I go off to work.

Today I have a bus to visit the restaurant, hihii or the people in it, I mean of course.

I serve today skinkstek with gottig LF sauce, and for dessert, it becomes my poached pears with cream. Boiled teams and put them in yesterday, star anise, cinnamon sticks, cloves, vanilla and powdered sugar, gotta be you believe.

I carry a tremendous sadness over not have time to write, what I really want to do and to publish a book's even so it almost feels impossible. Refused, refused, and so it continues, depressing is what it is.

But I agree, so far head up and hope for success. Is there no money to own releases otherwise bloody in me, I would do it, but yes now I get to GO ON. Sends a hell fucking life to Ordfront today and then you have to wait for a few months before getting a response.

I have book three in my series that is waiting for me and I will draw my characters in book one to send to Kristina Simar entrusted to work on my book Red Winter Angel, which will be after the new Åre entry so I'll have to find time to do what must be done ...

To all of you who read my lines, I wish a nice Sunday.

And to my kid up there: Mommy loves you, then now and always. The loss is so great for you loved Kim <3

Av Tove Birkeland Brandt - 16 november 2012 16:41

Ja jag måste nog säga att trots att jag hållt mig till Telia så upplever jag alltid problem med dem. Nu har vi inget internet igen eller det pulserar fram så det betyder att det kommer och går, typ av och på, av och på. Stickorna som kallats 3G är slowmotionstickor och man kan knappast öppna upp facebook ens. Saktfärdigt och tålamodskrävande får man ta det för att använda deras utbud. Att Telia inte kan bygga ut nätet lite på landsbygden också så vi i alla fall kan få ett fungerande 3G nät. Man tycker ju man borde få något rejält för pengarna,  för betalt vill de ha. Jag bor ju i Koppom och hit når inte teveutbudet, Internet är saktfärdigt och just nu är det mest som  156K modem av den uppringda modellen.

Tro mig jag överväger att flytta för att få ett fungerande liv, för i mitt liv är Internet och teve viktigt, då speciellt Internet eftersom mitt lediga liv ligger i surfandet och att kunna söka informaton, träffa mina nätvänner och blogga, utbilda mig inom skrivandets konst.

Jag menar är vi på landet så himla oviktiga för Telia att de fullständigt kan hoppa över de användare som råkat välja att bo på landet, gäller bara storstäderna???

Dessutom får man också ha tålamod att invänta reperatörer när deras utrustning går åt H...vete.

Gissa om jag känner mig förbisedd av min leverantör.


English Version

Yes I have to say that even though I kept myself to Telia as I experience always problems with them. Now we have no internet again or it pulsates forward so that means it comes and goes, sort of, and on, off and on. Sticks called 3G is slow motion sticks and one can hardly open up Facebook even. Saktfärdigt and patience you have to take it to use their range. Telia can not roll out a little in the countryside as well so we can at least get a working 3G network. You think we should get something substantial for the money, for the payment they want. I live in Koppom to here does not reach TV offerings, the Internet is saktfärdigt and right now it's more like 156K modems of the called model.

Believe me I am considering moving to a working life, in my life, the Internet and TV is important, especially the Internet because my job's life is in surfing and to seek informaton, see my online friends and blogging, educate me in writing art .

I mean, we are in the country so very unimportant for Telia that they can completely skip users who accidentally choose to live in the country, is only the big cities??

In addition, you also have the patience to wait reperatörer when their equipment is spent H. .. wheat.

Guess if I'm feeling neglected by my supplier.

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se