Toves Tankar

Direktlänk till inlägg 14 mars 2013

Angående flyktingströmmen i Sverige och nedläggningshotet i GLAVA

Av Tove Birkeland Brandt - 14 mars 2013 12:00

Nu måste jag reagera, har suttit tyst som de flesta. Ja min man jobbar som kökschef på en flyktingförläggning på en liten ort och självklart har jag följt skriverierna om detta ställe som heter Glava, en liten ort med 200 inevånare som fick dit en flyktingförläggning och som från början tog emot och dubblade antalet inevånare i den lilla bruksorten. Man kan förtså att det skrämde befolkningen, alla dessa mörkhyade som kom dit och som gick runt i byn. Det samlades in kläder, leksaker ja allsköns ting för att hjälpa även jag bidrog med det jag kunde.

Man ville visa god kotym, men snart förbyttes detta i fasa, rädslor för det okända. De var ju många och man var ju inte van sådant på en så liten ort. Pratet tog form som det alltid gör på en liten ort, räslor styr, man vill återställa ordningen. Det är så här det alltid varit och så vill vi ha det mentaliteten läts ta över.

Man protesterade högljutt om dessa invandrare som tog för mycket plats, de syntes över allt. Var stöldbegärliga, man måste passa på dem.

I den andra änden kom det engagerade företagare till byn, la ned sitt hjärta och själ för att skapa denna anläggning och för att skapa arbete på orten, det får man inte glömma. Att starta upp kostar mycket både ekonomiskt och engagemangsmässigt, man måste vara driven för att klara av det nya och de här CLT Care var drivna, de ville förverkliga drömmen att hjälpa invandrarna som kom till Sverige.

Många är nog dem som vid förra invandringsvågen hörde talas om vad mycket pengar folk gjorde sig på invandringen, de skodde sig och detta talar för att den svenska avundsjukan får fäste. Varför skall det komma folk till deras lilla by och göra sig massa pengar på invandrande människor.

Vad jag reagerar på mitt i det här är, har man överhuvudtaget förstått hur mycket pengar som krävs för att kunna driva en sådan anläggning? Tror man det är gratis?

Nej, företaget måste först köpa loss en fastighet på orten stor nog att driva företaget i, man måste bekosta renoveringar, mat, sängar, rum, alla tänkbara faciliteter, anställda för alla möjliga ändamål. Alltså man skapar för att i slutänden gå med vinst, men i begynnelsen finns inget som heter vinster det är endast omkostnader. En stor anläggning innebär även stora kostnader på uppvärmning osv.

Jag anser att man duperat och låtit rashatet tala i den lilla byn. Företagarna har hotat med nedläggning av affär och bensinstation om de inte får som de vill "Bort med invandrarna".

Och nu har man kommit så långt att imigrationsverket kanske tänker avsluta samarbetet med CLT Care, gick att läsa i NWT.Se under gårdagen Flik ARVIKA.

Men de som fått jobb på CLT Care hur går det för dem? Deras familjer ekonomiskt?

Alla problem har två myntsidor och att man låter sig duperas och styras av rädla för det okända är ju helt otroligt. Vi vet väl alla att det kan vara skrämmande med nya saker och att det tar tid att vänja sig vid det för att till sist även kunna se det positiva i det, Får CLT CARE denna chans? Får invandrande i akut behov av hjälp denna chans eller ses de som ett problem på orten, jag tror nog att svaret är skrivet.

Det är otäckt när man låter rashatet styra ordningen, att man vänder kappan efter vinden för att man inte vågar stå upp rakryggad. Hur går det för de företagare som vågade satsa på det här? Skiter man i det, de kan väl troligen inte kommit i närheten av något inkomstbringande vid den här tidpunkten. Jag som varit egen företagare ett antal gånger vet att det är hårt arbete som gäller innan det ger utdelning.

Nu verkar det utifrån tidningsartikeln som att man lockat dit företagarna för att helt enkelt bara kapa benen vid knävecken på dem i slutänden.

Säkert finns det många som säger att de får skylla sig själva, de borde väl fattat att man inte kan komma dragande med så mycket folk till en sådan liten ort. Nej säger jag varför skulle de skylla sig själva.

Det är en skam för hela Sverige att man inte kan vakna upp och se storheten i hela projektet och att man inte heller mitt i allt detta ser den kedjereaktion som utlöses av ett nedläggningshot. Bland annat drabbar detta mig själv hårt om det blir en nedläggning vilket jag inte alls vill hålla under stolen med, det blir en ekonomisk ruin hemma i vårt hem om maken får avsluta sin tjänst och så även för alla andra som engagerat sig i detta projekt.

Slutligen vill jag återkomma till de aktörer som i sin rädsla agerat för att få bort flyktingarna, butik, mack osv på orten. Har de verkligen vägt upp de stulna varorna mot den ökade försäljningen det inneburit med att ligga så nära flyktingförläggningen, för visst har även de skott sig på denna hemska inrättning.

Mina sista ord blir dock med betraktande på de som kommit till byn, de nyanlända som mötts av hat, rädslor och motstånd. Vad kan man inte lära sig från dessa individer? Låt dem hålla kurser på bygdegården. Vänd på karusellen, backa bandet och gräv ned stridsyxan. Tala, kämpa och bevara. Låt dem inte lägga ned Glavas flyktingförläggning på grund av räslor för det nya.


English Version

Now I have to react, has sat quiet as most people. Yes my husband works as a chef at a refugee camp in a small place, and of course I have followed the writings about this place called Glava, a small town with 200 inevånare who got there a refugee camp and initially received and doubled the number inevånare in the small mill town. One can proceed to scare the population, all these dark-skinned who came and went around the village. The collected clothes, toys yes all sorts things to help even I contributed what I could.


They wanted to show good kotym, but soon was replaced this in horror, fear of the unknown. They were many and they were not accustomed to such a small town. The talk took shape as it always does in a small place, räslor control, you want to restore order. This is how it has always been, and so we want to have the mentality allowed to take over.


They protested loudly about these immigrants took up too much space, they were everywhere. Be attractive to thieves, you have to fit them.


At the other end came the dedicated entrepreneurs to the village, put down his heart and soul to create this facility, and to create jobs in the community, it must not be forgotten. To start up costs a lot both financially and in terms of commitment, you have to be driven to cope with the new and these CLT Care were driven, they wanted to realize the dream to help immigrants who came to Sweden.


Many are probably those of previous immigration wave heard as much money people made in invandringeb, they lined their pockets, and this speaks to the Swedish jealousy takes hold. Why should it get people to their little village and make themselves lots of money on migrant people.


What I respond to in the middle of this is, is it even possible to understand how much money is needed to operate such a facility? If you believe it's free?


No, the company must first buy the property on a place big enough to operate it in, you have to pay for renovations, food, beds, rooms, all amenities, employed for all sorts of purposes. So you create to ultimately make a profit, but in the beginning there is no such thing as profits are only overhead. A large plant also means high costs of heating and so on.


I believe that it duped and allowed racial hatred talk in the village. Entrepreneurs have threatened closure of the business and gas station if they do not get their way "Away with immigrants."


And now it has come so far that imigrationsverket may think terminating a CLT Care, went to read in NWT.Se yesterday Tab ARVIKA.


But those who got a job at CLT Care how does it for them? Their families financially?


Every problem has two sides and allowing duped and controlled by rädla of the unknown is quite incredible. We all know that it can be daunting to new things and that it takes time to get used to it and eventually even be able to see the positive in it, Will CLT CARE this chance? Do immigrant in urgent need of help this chance or they are seen as a problem in the community, I think that the answer is written.


It's scary when you let racial hatred control device, a turning sails by the wind because you do not dare to stand up straight. How are the entrepreneurs who dared to bet on this? Shit man in it, they may well probably not come close to something profitable at this time. I who had been employed several times wit it, work comes before it pays dividends.


Now it seems from the newspaper article that that attracted entrepreneurs there to simply cut the legs at the knees on them.


Certainly there are many who say that they have themselves to blame, they should be well made that you can not get attractive with so many people for such a small place. No, I say.


It is a shame for the whole of Sweden that you can not wake up and see the grandeur of the whole project and that neither the midst of all this, the chain reaction triggered by a threat of closure. Among other things, this affects myself hard if there is a closure, there will be a financial ruin at home in our home if the spouse may terminate its service and so also for all others involved in this project.


Finally, I come back to the players in their fear acted to remove the refugees, store, gas station, etc. in the resort. Have they really weighed up the stolen goods to the increased sales meant to be as close to the refugee camp, for some, even the shots on this terrible institution.


My final word, however, with regard to those who come to the village, the new arrivals who met with hatred, fears and resistance. What you can not learn from these individuals? Let them hold the courses at the community center. Turn on the carousel, rewind the tape and dig the hatchet. Talk, fight and preserve. Do not let them close down Glavas refugee camp because of fears for the new.

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Tove Birkeland Brandt - Söndag 6 maj 09:08


  Känns i varje fiber av kroppen att våren har kommit. Det gör ont när knoppar brister sägs det och jag håller med. Sjön är öppen och från köksfönstret glittar vattenytan så vacker. Ute på åkern vandrar ett stiligt hägerpar. Lång tid har gåt...

Av Tove Birkeland Brandt - Måndag 1 jan 18:34

Tänk imorgon har det gått 7 år sedan du tog ditt liv älskade hjärtat. Åren går och vi sliter hela tiden. Själv jobbar jag med den psykiska biten allt sedan du gav dig av. Sömnen uteblir och tabletter är min enda möjlighet att sova. Ibland känner j...

Av Tove Birkeland Brandt - 3 december 2017 09:34

Sitter och går igenom samtalet med mamma igår. Känner hennes ensamhet, hennes stora sorg och övergivenhet. Att vakna upp till livet och inse att ens människovärde inte finns. Jag har försökt hjälpa henne genom att prata med kyrkan. Bett dem att be...

Av Tove Birkeland Brandt - 3 december 2017 07:44

Kan inte sova. Fylld av tankar och saknad. Tänker på alla er jag har på andra sidan och jag hatar att befinna mig i efterlivet. Sorgen släpper aldrig sina klor om det inte. Känner vanmakt över livet och allt det vi tvingas genomgå. Orken som rinn...

Av Tove Birkeland Brandt - 23 oktober 2017 07:49

Kommer nedan

Presentation


I am self-employed in the cleaningbuisness. Right now expanding our company so its a full time work.

Bra & Leve Förlags utgivna böcker. Köp här!

FÖLJ mig på FACEBOOK

REKLAMINSLAG

z35W7z4v9z8w

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se