Toves Tankar

Alla inlägg under september 2013

Av Tove Birkeland Brandt - 18 september 2013 13:42

Just nu sitter jag i mitt kök och tar en kopp kaffe för att vakna till lite. Tröttheten sliter och natten som gick bjöd på ännu mera kramp i vänsterbenets vad och fot. Tyvärr resulterar detta i för lite sömn, men jag är mig själv att skylla som inte får i mig detonation min kropp behöver/dygn.
Men skam den som ger sig, det skall läsas en hel massa till så jag ska ta och fortsätta med svenskan och då läsa "Ett öga rött" av Jonas Hassen Khimeri. Boken är skriven på så kallad rinkebysvenska och bottnar i mångt och mycket i den rasism som finns mellan olika kulturer inom Sveriges gränser, men så klart varvas detta av mycket humoristiska inslag. Jag kan ju redan nu säga att denna bok inte hade varit ett av mina val, men nu kommer författaren till skolan och då har man valt att tilldela oss denna uppgift.
Själv hade jag gärna sett att Ranelid tagit ett besök istället, men man kan inte få allt här i livet. Dock trivs jag väldigt bra med att läsa på folkhögskolan och ämnena är roliga. Imorgon ska jag ha naturkunskap hela dagen och för er som inget vet om detta ämne handlar det om alltets uppbyggnad för att förkorta det maximalt. Hur saker uppstår eller är uppbyggda och det bygger på min Kunskapskanalen vilket känns tryggt inför boksrivandet.
Även i engelskan har jag en hel del att ta mig för då jag skall skriva en "Assay" som ska handla om Englands sociala förhållanden samt vad som görs i England för att förhindra självmorden, jämfört med det arbete och bakomliggande grunder som råder i Sverige.
Fredagen då är det hemstudier och då skall jag jobba på med ovan nämnda uppgift och försöka sammanställa minst två Ā4 ark med skrift på engelska om detta ämne.
I övrigt så planerar jag för en tur till Göteborg och bokmässan nästa lördag men då bara för att kunna känna in stämningen och se mig runt. Kolla lite hur det fungerar inför framtida boksläpp. Just idag har min bok Röd Vinterängel skickats iväg på konvertering till e- bok via Publit, så det känns ju riktigt kul. Tror det tar runt tre veckor att få detta klart men ßedan kommer man att kunna köpa den till sina läsplattor, smartphones och sina datorer.
Tyvärr kom Publit med höjningar idag för tryckkostnaderna och det kändes mindre kul då det kommer bli på tok för dyrt att fortsätta med dem om de inte tar till sig att detta är osunt och att det ger författaren alldeles för liten avvans på sina alster. Dessutom är det ju så att man trycker POD på grund av att ekonomin inte är den bästa och då är det sorgligt att man inte inser följderna av ett sådant beslut.
Snart kan jag i alla fall hålla min allra första bok i min hand och det skall bli.. Ursäkta språket!
Förbannat kul...


English Version

Right now I'm sitting in my kitchen and have a cup of coffee to wake up a little. Weariness and toil night that went bad on even more cramps vänsterbenets what and foot. Unfortunately , this results in too little sleep , but I am myself to blame who do not get me detonation my body needs / day .
But shame on giving, it shall be read a whole lot so I'm going to take and continue to Swedish and then read " One Eye Red " by Jonas Hassen Khimeri . The book is written in the so-called rinkeby Swedish and bottoms in much of the racism that exists between different cultures within Sweden , but of course this is interspersed by very humorous elements . I can already tell that this book had not been one of my choices , but now the author to the school and then they have chosen to award us with this task.
Personally, I had liked to Ranelid taken a visit instead , but you can not have everything in life. However , I enjoy very good to read at the college and the topics are fun . Tomorrow I have the science all day and for those of you who know nothing about this subject , it is about the universe structure to shorten the maximum . How things occur or are constructed and it is based on my Kunskapskanalen which is reassuring for the book expulsion .
Even in English , I have a lot to take me when I will write a " Assay" which will be about England's social conditions, and what is being done in England to prevent suicides , compared with the work and the underlying reasons that exist in Sweden .
Friday, then it's home study and then I will work on the above mentioned task and try to compile at least two A4 sheets with writing in English on this topic.
Other than that , I plan for a trip to Gothenburg Book Fair next Saturday but then just to feel the atmosphere and see me around. Check bit how it works for future book release . Just today , my book Red Winter Angel sent on conversion to e-book via Publit , so it feels really fun. I think it takes about three weeks to get this clear but ßedan will be able to buy it for their e-readers , smart phones and their computers.
Unfortunately, Publit with increases today for printing costs and it felt less fun then it will be far too expensive to continue with them if they do not embrace that this is unhealthy , and that the author gives far too small avvans on their creations . Besides, it's so depressing POD because the economy is not the best and it's sad that you do not realize the consequences of such a decision.
Soon, I will at least keep my very first book in my hand and it will be .. Excuse the language!
Damn fun ...

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 16 september 2013 18:25

Full fart, inget annat än gas i livet just nu. Framåt, det rusar på som ett snälltåg som passerar stationen utan att stoppa.

  Hösten har visat sig på sin regniga sida, det har svalnat av i luften och tankarna börjar komma på plats igen. Man kan inte klaga över den sommar vi haft detta år, den var varm och fin och jag har njutit en hel del på gården, i skogen och naturen. Lyssnat till fåglars skrän och visslande sång, badat i sjön och fiskat i tjärnen. Jag har haft picknick i det gröna och levt mitt liv, samlat vinterkraft och nu är då hösten här. Den tar över och på sitt sätt ger den en frid, en tid att skriva, att marknadsföra, att lära. Skolan är i full gång, jag känner mig ung och ändå är jag snart femtio år, men inom mig finns en tonåring som vill ut, en tjej som aldrig lyckades att göra det hon ville. Men nu, nu har jag gjort det. Skapat, skrivit och jag är så lycklig över detta. Jag har hittat hem.

  Idag gick min bok för provtryck och jag känner mig så stolt över att ha gjort det här, jag har redan bok två klar för att börja redigera, leta namn och jag har en hemlighet inom mig, hoppas ni kan hålla inne med den. Jo, jag har påbörjat bok tre i samma serie också.

  I sommar slutförde jag en författarkurs även inriktad på journalistik på distans, även detta känner jag ett visst mått stolthet över. 

Vikten går stadigt neråt även om den rör sig sakta och jag börjar komma i kläder jag ruvat på i åratal. Idag använde jag min skinnjacka för första gången och jag kände mig tuff, snyggt klädd. En känsla som länge varit borta från min horisont. Jag är en lycklig människa och gift med den underbaraste man som finns, min egen författare/kollega, vän och älskare Ståle Brandt som även han just nu slutför sin bok för tryck och snart kan vi fixa ett releaseparty tillsammans för våra böcker. Det är spännande och ger en känsla av overklighet, rädslor som ger sig till känna. Tänk om...

  Men äsch, jag skakar det av mig. Jag skall ge ut min bok snart och jag hoppas den kommer ge mersmak för mera lovar jag att det kommer.

  

English Version

Full speed ahead , nothing but gas in life right now. Moving forward, the rush on like an express train passing through the station without stopping .
  Autumn has proved his rainy side , it has cooled down in the air and thoughts start coming into place. One can not complain about the summer we had this year, it was warm and nice and I have enjoyed a lot on the farm , in the woods and nature. Listening to birds hooting and whistling vocals, bathed in the lake and fished in the pond . I have had a picnic in the countryside and lived my life , gathered force winter and now when autumn here. It takes over and in a way it gives a peace, a time to write, to market, to learn. School is in full swing , I feel young and yet I am almost fifty years, but in my mind there is a teenager who wants out, a girl who never managed to do what she wanted . But now, now I've done it. Designed , written and I am so happy about this. I have found home .
  Today was my book for proofing and I feel so proud to have done this , I already have book two ready to start editing , find the name and I have a secret inside me , hope you can withhold it. Well, I've started the book three in this series , too.
  This summer I completed a writing course also focuses on journalism at a distance, even this I feel a certain amount of pride .
The weight goes steadily downhill , even if it moves slowly and I start to get into clothes I threaded on for years. Today I used my leather jacket for the first time and I felt tough, nicely dressed . A feeling that has long been gone from my horizon . I am a happy person , married to the most wonderful man that is , my own writer / colleague , friend and lover Ståle Brandt who also currently completing his book for print and soon we can fix a release party together for our books. It is exciting and brings a sense of unreality , fears of making itself known . What if ...
  But oh , I'm shaking it from me. I will publish my book soon and I hope it will give a taste for more , I promise it will.


ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 15 september 2013 14:58

Mat på g, blir kotlettrad och en god marinad som smorts in över det hela samt färska kryddor från vår örtagård i form av timjan och rosmarin. Känner på mig att denna middag blir succe, maken skall fixa lite ugnsstekt potatis, stekt svamp och en härlig chevresås till denna kreation av matorgasm.

  Får skynda mig att njuta för jag kan ju riskera att dumpa :-)

  Idag har jag fotat massor av kläder och lagt ut dem på försäljning ute på Tradera, makens garderob genomgådd och snart skall jag ta en titt i min igen, man går ju nedåt i storlekar, tack och lov. Dock har träningen strukit lite på foten sedan skolstarten men de sista dagarna har vi ändå försökt skärpa oss med detta igen. Strax bär det ut i köket för att plugga engelska, har massor av glosor att läsa in och en text som nog kan vara bra att läsa ett par gånger så man får in uttalen.

  Längtar efter morgondagen då våran svenskaundervisning kommer igång, förmiddagen är på skolan och eftermiddagen på Arvika bibliotek. Skall slå flera flugor då, måste prata med bibliotekspersonalen om våra kommande böcker när vi ändå är där. Kanske hinner jag även att läsa lite ur Aska i eftermiddag vore skönt att bli klar med den boken nu. Konstigt att vissa böcker blir så tröglästa även om innehållet är bra. Fast om jag tänker efter kan detta kanske bero på all text man faktiskt tar in på en dag, kanske blir man mättad?

  Nåja, livet känns väldigt kul och spännande just nu och jag ser en framtid som inte kan bli mörkare än den varit i våra liv så det är positivt, allt är faktiskt positivt nu.

  Har tänkt en hel del på Kim idag, saknar honom hela tiden och då jag läste igenom min bok så slungades jag tillbaka till begravningen och allt som hänt i mitt liv för ett ögonblick. Önskar så att andra sidan finns där för oss en dag, att vi får ge varandra kärleken igen. Håller min son i mitt hjärta och i ärlighetens namn går det inte en dag utan tankar och saknad, men livet går vidare. Ett faktum jag aldrig skulle trott för 2,5 år sedan, det fanns inte. Nu vet jag att mitt liv är här och nu och trots allt som skett och allt som jag bär inom mig kan jag njuta av livet som det är när jag befinner mig i nuet. Önskar så att Kim stannat, sett och upplevt att ingenting är omöjligt att överbrygga, man klarar det om man klarar vänta ut helvetet.


English Version

Food on g , the loin and a good marinade that lubricated all over it and fresh herbs from our herb garden in the form of thyme and rosemary. Have a feeling that this dinner is succession , the spouse shall fix some roast potatoes , fried mushrooms and a lovely chevresås to this creation of matorgasm .
  Will hurry me to enjoy for I can risk to dump :-)
  Today I photographed lots of clothes and put them on sale out there on eBay, husband undergone wardrobe and soon I will take a look at my back , you go down in the sizes , thankfully . However, training has removed some of the foot since the start of school , but the last few days we have still tried to sharpen us with this again. Just carry it out in the kitchen to learn English , have lots of words to read and text that can be good enough to read a couple of times to get into uttalen .
  Longing for tomorrow when our Swedish tuition gets going , the morning is at the school and in the afternoon at the Arvika library. Must kill two birds then have to talk to library staff about our forthcoming books while we're there. Maybe I have time even to read a little out of Ash this afternoon would be nice to be done with the book now. Strange that some books are so slow to read even if the content is good. But if I think about it , this might be due to all the text you actually take in in one day, perhaps one becomes saturated ?
  Oh well, life feels very fun and exciting right now and I see a future that can not be darker than it has been in our lives so it is positive , everything is actually positively now.
  Have been thinking a lot on Kim today , miss him all the time and when I read through my book, so I was thrown back to the funeral and everything that happened in my life for a moment. Wish so that the other side is there for us one day , that we may give each other love again . Keeps my son in my heart and in all honesty , it is not a day without thinking and regret, but life goes on . A fact I never would have thought for 2,5 years ago , there was not . Now I know that my life is here and now , and despite everything that has happened and everything that I carry within me I can enjoy life as it is when I find myself in the present. Wish to Kim stopped, seen and experienced that nothing is impossible to overcome , you can do it if you can wait it out hell.

Av Tove Birkeland Brandt - 14 september 2013 14:57

Trötta ögon behöver vila sig en aning och då passar jag på att hoppa in här för att skriva några rader. Mitt bokomslag är klart och jag är så nöjd, det är boken persinifierat.

Inlagan där har jag just nu,  ca 75 sidor kvar att redigera på, min allra sista korr innan jag lämnar till tryck.

  Vi har fått oss en helt ny logga till vårat förlag och har idag tagit mig tid till att ändra på en massa ställen för att få den nya på plats. Riktar ett alldeles speciellt tack till Anders Nyman på Brun mediaproduktion som gjort oss den fina tjänsten att utforma denna.

 Hemsidan har fått sig en ny touch, twitterkontot och även företagets facebooksida så det känns jättebra, min bokblogg "bokliv" har jag dock inte klämt in den på ännu men det kommer att komma i det närmaste.  Rom byggdes inte på en enda dag och inte heller mitt imperium.

  Har i några dagar varit pressad av huvudvärk så det känns mindre roligt, men jag försöker slita på trots detta. Hör även på maken att han börjat bli förkyld, men vad annat kan man vänta sig. Nya människor och nya baciller och till på köpet så har vi nu mötts av hösten.

  Toby, min lilla raring ligger på mattan alldeles intill mig och håller mig sällskap, tack och lov för denna underbara livskamrat som redan gett mig så mycket.

  I morgon är det dags för kyrkoval så då skall jag till ny kyrka och lägga en röst. Viktigt att ta ställning. Måste faktiskt reflektera över medias raseri över SD, vi lever i ett land som skall vara demokratiskt men då man ser hetsjakten som pågår just nu mot detta parti, inser man att denna verkligen är i ett farligt läge. Man får  alltså tycka och ha en inställning, bara man tycker det andra sätter upp är det rätta. Usch, det är en väg dit i alla fall inte jag är villig att ta mig. Jag värnar om det demokratiska land vi faktiskt varit och tycker nog att olika skribenter bör passa sig för att talai text om att viss procent av befolkningen skall räknas som idioter för att de röstar på SD. Vi är olika individer, det råder yttrandefrihet(än så länge) och vi skall föreställa att vara demokratiska.

Av Tove Birkeland Brandt - 12 september 2013 15:50

Vilken härlig känsla det är som far genom kroppen då man får studera, det är helt enkelt så att jag älskar att vara student. Hela tiden med frågan inom mig om varför jag inte gjort det i hela mitt liv:)
Nåja, jag är där nu och idag är jag extra stolt. Maken och jag har redovisat vårt projekt inför stor grupp och det var inga problem, faktiskt bara roligt.
Har även hållit på med min bok i samarbete med Anders Nyman på Brun Mediaproduktion och även om vi haft olika åsikter under vägens gång så har vi nu kommit fram till ett bokomslag som klickade för mig. Lite bestämd har jag nog varit, men så är jag väldens glad för det nu. Man har även utarbetat en snygg logga till oss och det får man tacka extra för då den var jättesnygg.
Tror faktiskt att inlagan just nu ligger i e-posten för den absolut sista korren innan det är dags att trycka min debutbok.
Törs säga att jag är glad ända in i själen, så stolt över mitt verk. Jag har införlivat mitt livs största dröm, att bli författare och snart kan andra hålla min bok i sin hand.
Det känns stort.
På måndag kommer svenskan igång och det ser jag fram emot riktigt mycket, så mycket man vill förbättra, lära sig så det sitter. Jag har hört sägas "att man inte kan lära gamla hundar sitta", Men...
Jag är en gammal bicha och nog fanatikern lär jag nya grepp varenda dag. Tänka sig att jag idag kan stå och säga: Det är underbart att leva!

Av Tove Birkeland Brandt - 8 september 2013 12:19

Känsla av frihet, av lycka och av bildning. Lärofas,  att jag är i en lärande fas och känslan av hur det känns i hjärnan, att den nu tar små glädjeskutt framåt. 

  Framtidsvisoner, rädslor, spänning ja allting blandas i en härlig mix.

  Morgonen har varit lugn och jag har suttit och läst hur man på bästa sätt gör recensioner, mallar för uppsatser, labbrapporter samt förberett mig för att skriva på min bokblogg "bokliv". Har gjort en liten recension om en bok jag läst som heter Aska skriven av en kvinna vid namn Yrsa Sigurdardottir men det tänker jag inte gå närmare in på här och nu.

  Solen skiner och förgyller det höstlika och vackra, gräset växer fortsatt så det knakar och dagen till ära blir det att klippa gräsmattan igen.

  Har en ny invägningsdag i morgon igen och det känns som jag skulle ha gått upp i vikt istället för ned, men det återstår att se tidigt i morgon, innan det bär av till skolan igen. På morgondagens schema står det Naturkunskap och vi i vår grupp skall vara utomhus och på eftermiddagen så är det samlad trupp och lära sig att göra labbrapporter gemensamt och i grupp tror jag. Måste fixa så att vi får med oss en god sallad till lunchen och en smörgås på fm kaffet. Får nog bli en tonfisksallad.

  Tisdagen har vi friluftsdag och då skall vi ge oss av till ett ställe som heter Sandviken, gemenskap igen vilket är en aning svårt för mig som måste se mig själv som en trivial person då jag älskar att lulla för mig själv i fördjupningar och tankar och endast umgås med människor jag väljer utifrån mina förutsättningar. kanske är det en god träning, ja jag är inte osocial av mig men jag har så ofta slagits ned av människors elakhet. En förmåga eller påverkan från andra som faktiskt krossat mig,  för att jag åter fått kämpa mig upp som en fågel Fenix ur eldhavet och askan. Då är det lättare att välja ensamheten på gott och ont. Nåja som författare måste man väl ge mera av sig själv i det hänseendet så, jag får väl försöka visa god min och hänga på och förhoppningsvis blir det mera lektioner än gemenskaphetsstunder till sist så även jag kan komma till rätta i mitt studentliv.

  I övrigt så känner jag mig glad, positiv och på topp. Jag är så spänd inför mitt kommande bokprojekt och det har nu börjat klia i fingrarna efter att börja skriva igen, saliga känsla. Behöver väl också läsa min bok om igen och även bok två för att komma in ordentligt i bok tre som nu har cirka åttio klara sidor (råmaterial) för att på bästa sätt parera upp texten.

  Man är ju inte mer än människa och minnet är gott men ack så kort ibland så att friska upp det kommer inte att skada.


English Version

Sense of freedom, of happiness and of formation. Lärofas , I'm in a learning phase and the feeling of how it feels in the brain, that it now takes small big jump forward.
  Framtidsvisoner , fears , excitement, yes everything is mixed in a wonderful mix .
  The morning was calm and I have been reading how to best do reviews , templates for term papers, lab reports, and prepared me to write on my bokblogg " bokliv " . Having done a little review about a book I read called Ashes written by a woman named Yrsa Sigurdardottir but I will not go into that here and now.
  The sun shines and brightens the autumn fair and beautiful , the grass continues to grow by leaps and bounds and honor of the day it will be to mow the lawn again .
  Have a new invägningsdag tomorrow again and it feels like I would have gained weight instead of down, but it remains to be seen early in the morning , before heading off to school again. On tomorrow's schedule is the Science and our group will be outdoors and in the afternoon it's overall troop and learn how to do lab reports shared and group think. Must fix so that we have with us a good salad for lunch and a sandwich on fm coffee. Will probably be a tuna salad.
  Tuesday we have field day and then we give ourselves off to a place called Sandviken , community again which is a bit difficult for me to be myself as a trivial person that I love to Lulla for myself in depressions and thoughts and only spend time with people I choose based on my circumstances. Maybe it's a good workout , yes I am not unsociable of me but I have so often turned down by people's rudeness. An ability or influence from others who actually crushed me , because I once had to fight my way up like a phoenix from the sea of fire and ash. That makes it easier to choose the loneliness of good and evil . Well that writers must surely give more of himself in this respect that, I 'll try to show a good face and hang on and hopefully there will be more lessons than community safety while at last so even I can cope in my student life .
  Otherwise , I feel happy, positive and excited about . I'm so excited about my upcoming book project and it has now started to itch in the fingers after starting to write again , blessed feeling. Need well also read my book again and also book two to get well into the book three which now has about eighty clear sides (raw material ) to the best way to fend off the text.
  You 're only human , and the memory is good but oh so short sometimes so healthy it will not hurt .

Av Tove Birkeland Brandt - 7 september 2013 14:58

Visst kände jag till att man skulle kunna tappa hår av en GBP operation, men när man fyller borsten varje gång man tar i den och ändå fortsätter tappa testvis hela dagarna, då känns det ledsamt. För mig har ju håret varit det bästa på min kropp och nu finns det snart inte, det tunnar ut så man ser skalpen skina igenom och det innebär att snart får jag kapa bort det helt för det kommer ju se alldeles för tokigt ut. Nästa fråga blir då, ska jag ha peruk eller ska jag skita i det och raka huvudet? Kanske dags att leta efter en passande peruk med mörkt långt hår.

  Idag kom vi oss i alla fall ut i terrängen igen för att gå och med på vårt lilla strövtåg var Toby som tyckte det var skönt att komma sig ut på en långdistans, 9,5 km. Hans korta små ben går som trumpinnar och jag tycker han är fantastiskt duktig som orkar med att gå nästan en mil med matte och husse.

  När vi kom hem var det att elda i pannan och sedan fick vi ta och bada Toby som var lerig långt upp på magen efter allt nosande i och ur dikena.

  Maken började redigeringen på sin bok igen och själv hoppade jag in i köket för att skapa en indisk gryta till middag, blev jättegod och jag åt en aning för mycket. Efter middagen var det en välförtjänt dusch och nu sitter jag alltså här och tänker på promenaden som jag gjort. Fåglar som skränade i fjärran skogsbryn, spindlars nät som kom till synes i dagens daggrika gräs, solens strålar som värmde denna vackra höstdag. En skön känsla att bära med sig under kvällen. 

  Kroppen som arbetat och nu känns underbart slut, allt känns fridfullt i det inre såväl som i det yttre och nu skall jag dra mig undan med tidningen Skriva och läsa, notera och ta till mig de tips som ges.

  

English Version

Sure, I knew that you could lose hair of a GBP surgery, but when you turn the brush every time you take it and still continue to lose testvis whole days when I feel sad. For me, the hair has been the best on my body and now there is not soon, it thins out so you can see the scalp shine through and that means that soon will I cut it off completely it will of course look too crazy out. The next question then becomes, should I have the wig or should I give a shit about it and shave your head? Maybe time to look for a suitable wig with dark long hair.
   Today we got us anyway off road again to go and with our little ramble was Toby who thought it was nice to get out for a long distance, 9.5 km. His short little legs are like sticks and I think he is a fantastic team who manage to walk nearly one mil with mum and dad.
   When we got home it was burning in the pan and then we had to take a swim and Toby was muddy near the top of the stomach after all sniffing in and out of the ditches.
   The husband began editing his book again and myself, I jumped into the kitchen to create an Indian stew for dinner, was delicious and I ate a little too much. After dinner it was a well deserved shower and now I'm sitting here and then think of the walk as I have done. Birds hooted in the distance forest, spider nets was evident in today's dew rich grass, the sun's rays that warmed this beautiful fall day. A nice feeling to carry around during the evening.
   The body that worked and now feels wonderful ending, everything is peaceful in the inner as well as outer, and now I'm going to drag me away with the newspaper write and read, take note and take to heart the advice given.


Av Tove Birkeland Brandt - 5 september 2013 19:40

Klar med inlämningen av antikens Grekland, valde att skriva om antikens författare något jag tyckte var kul att titta närmare på. Skrivit färdigt och skickat iväg till läraren nu så det känns bra. Nu är det ett annat projektarbete man behöver ta tag i som skall handla om språk och skriftspråk och som skall redovisas muntligt på torsdag inför en stor grupp i aulan. Intressanta saker det här med språk. Jag måste säga att jag stortrivs att vara student, tycker lärandet är så underbart.
Jag är nu mitt inne i en fas av lärande även på andra områden bland annat som egenutgivare. Min bok befinner sig just nu på ett mediaföretag som jag har ett samarbete med och då de är klara med boken och omslaget så bär det av för att trycka upp ett trettiotal böcker för att marknadsföra mig med men i övrigt blir det Pod som gäller(print on demand) via Publit.se
Nerver, pirr och spänning och idag tog vi tillfället i akt att tala med andra elever om våra böcker. Skall även fixa ebok då det ligger i tiden så är det viktigt att kunna erbjuda detta.
Annars, jo mitt liv stormar framåt i en takt som kan vara svårt att hänga med på i bland, massor att göra hela tiden och man skulle behöva två av sig själv i vissa lägen, vilket tyvärr inte går. Men önska kan man väl. I morgon hemuppgifter projektarbete samt inlärningsfrågor om antikens Grekland Samt Romarriket och det blir nog även ett visst mått naturkunskap innan vi ger oss av till Grums för att gratulera Jollan.
Tänka sig de två första veckorna är avklarade i skolan önskar det alltid kunde vara så, älskar mitt liv just nu. Och bättre kommer det att bli det vet jag.
Saknar de små barnbarnen, men ja tiden räcker inte till för att åka runt och besöka dem, har ju mamma och pappa att hjälpa också och som sagt tiden rymmer. Även lilla underbara Toby behöver av mattes tid, lite bortskämd har han allt blivit men ja han sover med matte i sängen på nätterna. Men vad ska man ha fyrbenta vänner till om man inte skämmer bort dem.

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se