Toves Tankar

Alla inlägg under februari 2014

Av Tove Birkeland Brandt - 7 februari 2014 11:02

Satt här, just tagit ett bett i min morgonmacka och då kom det en bokidé. Snarare är det väl en ny scen att utarbeta i min tredje bok vilken jag strax skall skriva ned för att inte glömma bort.

-Gjort, den scenen är nu förevigad på min whiteboartavla :-) SÅ genialisk, om jag får säga det själv utan att det skall verka som skryt.

Vilken känsla att det bara kom så där, helt plötsligt det var ju evigheter sedan sist.


Dagen till ära ska jag elda på och sedan blir det en tur in på crosstrainern för att motionera. Har haft i lite kaustiksoda i kökszinken för den bubblar som ett helt avloppsrör, skall snart ta och spola ur den så får vi hoppas det blir bätte där, hade inget mera avloppsrent hemma så det får oavsett vänta i så fall.

Tycker ljudet, gurglandet som blir i rören känns otrevliga, men så är det när man inte alltid har varmvatten till hands, blir ju så då man eldar för att få det. Vissa dagar blir det ju inte att man eldar eftersom där vi bor finns det värmepump som går för värmen och behöver man inte duscha kanske man skippar eldandet i bland.


Planerar att sätta mig med andra boken och redigera. Men först träning efter att jag fått mig lite mera kaffe i systemet och varit nere i källaren och puttat in lite mera ved. Maken skall få ringa sin pappa och bjuda hit honom på middag så får vi se om han vill ta sig en tur.

Tänkte bjuda på kyckling med svampstuvning och ris, kommer han inte så kan vi ju själva mumsa på det och banankaka som dessert så det är inga problem.


Under gårdagen så bråkade det med att lägga ut  saker på Ingesundsbladet men idag har maken fått ut sin nya artikel där ute. Handlar om miljön och de temadagar som kommer att komma på Ingesund under tisdagen, onsdagen och torsdagen till veckan. Intressant ämne, framtiden och vad vi människor gör med den.

Har ni inte redan varit ut och läst på webtidningen så tycker jag att ni skall passa på att göra det och om ni vill komma med något bidrag till tidningen så är ni välkomna att göra det också. Skicka då ert bidrag till mig(Chefsredaktör & ansvarig utgivare) på

tove-brandt@hotmail.com

Just i detta nu pågår även en TÄVLING där man kan skapa en logga till tidningen, passa på att ge ett bidrag och ha chans att vinna en liten vinst utöver äran att ha skapat den.Rösta på mig!

------------------------------------------

English Version

Sat here , just taken a bite of my morning sandwich and then came a book idea . Instead, it is a new scene to draw in my third book which I will shortly write down to remember .
- Made , the scene is now immortalized on my whiteboartavla :-) SO brilliant , if I do say so myself , but it will seem like bragging.
What a feeling that it just came like that, all of a sudden it was ages since last time .
 
To mark the occasion , I burn , and then it becomes a trip into the cross trainer to exercise . Have had a bit of caustic soda in the kitchen zinc for the bubble as a whole sewer pipe , will soon take and rinse it so we can only hope it gets better way to prepare there, had no more sewer clean home as it gets regardless wait in that case .
Does the sound , GURGLE who becomes the tubes feels unpleasant , but it's when you do not always have hot water at hand , becomes so when you fire to get it . Some days , it 's not because of burning because where we live there is a heat pump that goes to the heat and do not need to take a shower maybe you skip eldandet in from.
 
Planning to put me with the second book and edit. But first workout after I got me some more coffee in the system and been down in the basement , and putted in some more firewood . The husband will get to call her father and to invite him to dinner so we'll see if he wants to take a trip .
Thought bidding chicken with mushroom stew and rice , he will not then we can ourselves munching on it and banana cake for dessert so it's no problem.
 
Yesterday we argued that outsourcing things on Ingesund blade but today the husband got out his new article out there . Is about the environment and the theme days that will come on Ingesund on Tuesday , Wednesday and Thursday to week. Interesting topic , the future and what we humans do with it.
Have not you already been out and read the daily news website , I think you should take the opportunity to do it and if you want to bring some contribution to the newspaper , you are welcome to do that too. Please send your contribution to me ( Chief Editor & publisher ) on
tove-brandt@hotmail.com
At this particular moment is also under a CONTEST where you can create a login to the newspaper , take the opportunity to make a contribution and have the chance to win a small profit in addition to the honor of having created it.

 

 

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 6 februari 2014 17:10

Ja att skämta om, men hjärtat klappar eller fladdrar, var ett bra tag sedan det höll på så nu men tydligen är det en period igen. Inget att klaga om, sist jag kollade för det här visade det ingenting på hjärtläsaren och jag hr inte hft problemet sedan dess långt innan operationen GBP. Får väl fladdra klart av sig självt, kanske kan ett glas vin eller två råda bot på fanskapet.


Väl hemma, handlat det vi var tvungen att ha fixade jag oss lite att äta och så kastade jag samman en banankaka. Hade bruna bananer som behövde tas vara på och nu står det en god kaka och doftar helt underbart i mitt kök. Duktiga mig, faktum är att banankakor blir bäst med bruna bananer. Idag tillsatte jag även en halv chokladkaka som jag smälte och hällde i smeten för att ytterligare piffa på smaken. Blir en bit tll det nybryggda kaffet sen när den svalnat av rejält.

   

Brukar ta var på frukten även om den inte ser så aptitlig ut att äta direkt ur skalet för den gör sig ju jättebra i kakan.


Skoldagen har varit tung, rejäla ämnen där man får gräva och tänka. Samhällskunskapen handlade om miljöfrågor i förebyggande syfte inför våra temadagar som går av stapeln till veckan där vi skall jobba med Världsfrågan "Miljöräddningen eller de fem E:na" och religonskunskapen där påbörjade vi ett grupparbete om Jainismen (Indien), vi gräver oss inåt och fortbildas i religionernas inre kärna.

Redovisning i häftesform samt genom keynote och muntliga inslag om två veckor. Men det ska man väl klara av.


Ekonomin är ruggig just nu. Inte alls roligt att vara människa, men vi har ju i alla fall rött vin här hemma så nu kan man ju bara luta sig bakåt och njuta av det, låta det stimulera det inre. Se på teve, sova lite och titta ändå mera. Så brukar jag ju göra oavsett vin, sova en stund och sedan på teven igen. Allt sedan opertionen gjordes har det varit väldigt jobbigt, sover inget bra på nätterna och är dödstrött på morgonen, sedan går man i dvala hela dagen för att småsova på kvällen framför den lilla rutan...

Men jag ska inte klaga lvet rullar vidare.


Skulle ha varit till Grums under morgondagen för att få hjälp med bilen men det fick vi skjuta framåt på grund av sviktande ekonomi. Har bara till bensin i bilen för att ta oss till skolan och för att hämta mamma vid läkaren på tisdag. Det gick en del extra pengar när vi hälsade på dottern i Deje, men det var behövligt så det fick vi ta. Nu hoppas jag bara det ordar sig fort med bostad och så för henne och barnen, det behöver bli struktur i deras liv, mina älskade godingar.


Helgen så ska jag försöka ta mig i kragen och redigera lite text i min andra bok, hoppas ha såpass med diciplin att det verkligen sker också för jag måste få det klart och skicka ut det till olika bolag. Man hoppas på ett litet underverk, så är det. HOPP och Förtvivlan, två av mina följeslagare. Nu önskar jag er en trevlig kväll, min kommer att bli något extra. Rösta på mig!

-------------------------------

English Version

Yes to joke about , but the heart beats or flutters , was a while ago, it was so now but apparently it's a period again . Nothing to complain about , last I checked for this , it was nothing on the cardiac reader and I hr not hft problem since long before the surgery GBP. May well flutter clear by itself , maybe a glass of wine or two remedy bastard .
 
Once home , shopped there we had to have tweaked me a little to eat and so I threw together a banana cake . Had brown bananas that needed to be taken care of and now it is a good cake and smells absolutely wonderful in my kitchen. Talented me , the fact is that banana cakes are best with brown bananas. Today I added even half a bar of chocolate that I melted and poured into the batter to further spice to taste . Becomes a piece tll the freshly brewed coffee since when it has cooled down significantly .
   
Usually take was on the fruit even if it does not look so appetizing to eat right out of the shell it is getting real good in the cake .
 
The school day has been heavy, sturdy threads where you get to dig and think. Societal knowledge about environmental issues proactively before our theme days that will take place at the week where we will work with the World issue " Environmental rescue or the five E's " and religonskunskapen where we began a group project on Jainism (India), we are digging ourselves inwardly and quickly formed in religions inner core.
Reporting in booklet form and through keynote and oral reports about two weeks. But it should be well clear of .
 
The economy is bleak right now. Not at all fun to be human , but we are , after all, red wine at home so now one can just sit back and enjoy it, let it stimulate the interior . Watch television , sleep little and look still more . So usually I surely do whatever wine, sleep for a while and then on the TV again . Ever since opertionen was made , it has been very hard , no sleep good at night and are dead tired in the morning , then go to hibernate all day to småsova in the evening in front of the little box ...
But I should not complain LVET rolls on.
 
Would have been to Grums tomorrow to help with the car but we were pushing forward due to the failing economy . Have just petrol in the car to take us to school and to fetch mother at the doctor on Tuesday. Could some extra money while visiting her daughter in Deje , but it was much needed so we had to take . Now I just hope it substantially admit himself quickly with housing and so for her and the children, there needs to be structure in their lives , beloved oldies.
 
This weekend I will try and take me by the collar and edit some text in my second book , I hope to have whim of the discipline that it really is also because I have to get it ready and send it out to various companies. They hope for a small miracle , that's it. HOPE and Despair, two of my companions. Now I wish you a nice evening , my going to be something special.

 

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 2 februari 2014 11:49

Om än något uppmanande och bitvis krävande så har jag en liten vän sittande vid min sida. Min lilla katt Kissie, som tittar på medan jag tappar ned tangenterna på min laptop.

Tog mig en sömntablett igår så nu är jag seg hela den här dagen, vaknar inte riktigt till 100% vilket nästan är lika illa som att inte kunna sova, så det lär dröja tills nästa gång jag testar dem igen.


Idag har jag förberett en TED lession inför tisdagens engelsklektion på Ingesund folkhögskola, stakat ut frågor och kollat vad jag skall ta. Fann faktiskt en som talade till mig och den handlar om att stå på scen. Hoppas den blir intressant för de som skall lyssna. För mig är det skönt att bli av med ännu en uppgift som måste göras innan terminens slut så jag försöker beta av. Har kvar att framföra en informaive speech samt an oral presentation of a book an classic one.

Men det går väl, jag har ju påbörjat läsandet och för den andra uppgiften har jag vält ut ett passande ämne så vad säger man "I am on the track" :-)


Full koll på miljöfrågor, nej då det har jag inte men att vi bidrar med vårt lilla strå till stacken här hemma det gör vi genom att sopsortera, glas, plåt, papp, papper och plast. Matsoporna åker ut i soptunnan, men det känns ju ändå skönt att kunna bidra såpass som vi gör här hemma. Jag är ju fullt medveten om att om alla gjorde samma sak så skulle vi komma en bra bit på vägen.

Vi står inför intressanta temadagar på skolan där det kommer att handla om miljön så jag försöker sätta mig in i mycket frågor just nu. Även för att kunna ha något att säga till om inom det politiska så klart.


Maken pysslar med sina uppgifter fördjupningsuppgift i svenskan och har även hållit på med ett reportage om E-skälen. Morgondagen handlar om naturkunskap och historia så det finns en del att bita i även där. Miljöfrågor på NK så klart och historian tar upp mycket om den svenska Industrialiseringen vilket är intressant.

Själv är jag för avtrubbad för att sätta mig med redigering idag, har ingen ork känns mest som jag skulle vilja krypa ned tillbaka i sängen och sova så...

Kanske något jag skulle göra medan maken lagar till en härligt väldoftande middag till oss, det riktigt drar i magen när man känner doften av rosmarin och vitlök som han preppat köttet med. Mums fillibabba!


Boken för tillfället är av Arnaldur Indridasson "Den stora matchen"och det är hans senast översatta, inte alls lika bra som de brukar vara men det tyckte jag även om den föregående boken också.

Här är i alla fall lite vad den handlar om:

Sommaren 1972 och Reykjavik är en orolig stad. Schackmästerskapet skall hållas i stadens sportcenter och det kryllar av utländska gäster och korrespondenter. Det kalla kriget pågår för fullt och representanter från öst och väst eskorterar sina män, Spasskij och Fischer, till matcherna.

När förberedelserna når sin klimax blir en ung man grovt miss­handlad på en biograf. Polisen har redan fullt upp men Marion Briem, som ansvarar för ärendet, är fast besluten att ta reda på vad som ligger bakom attacken.

Arnaldur Indridason är islänningen som har tagit världen med storm genom sina kriminalromaner om den komplexe polismannen Erlendur Sveinsson. IDen stora matchen använder han en dramatisk tidsperiod som bakgrund till en gripande redogörelse om mänskliga offer.

 

Rösta på mig!

---------------------------------------------------

English Version

Albeit somewhat admonishing and sometimes demanding so I have a little friend sitting by my side. My little cat Kissie , watching while I lose the buttons on my laptop.
Took me a sleeping pill yesterday so now I'm tough this whole day, wake up not quite to 100 %, which is almost as bad as not being able to sleep , so it will probably take until the next time I try them again.

Today I prepared a TED lession before Tuesday's English lesson on Ingesund folkhögskola, marked out the questions and checked what I should take. Actually found one that spoke to me and it 's about being on stage . Hope it will be interesting for those who will listen . For me it's nice to get rid of yet another task that must be done before the end of term so I'm trying the beta of . Have left to express a informaive speech and an oral presentation of a book than classic one.
But it goes well , I've started reading and for the second task , I have passed on the appropriate topic so what do you say " I am on the track " :-)

Full control on environmental issues , oh no I have not but that we contribute our little bit to help here at home that we do by sorting waste , glass , metal , cardboard, paper and plastic. Matsoporna go out in the trash , but it feels still nice to be able to contribute so much as we do here at home . I'm fully aware that if everyone did the same we'd come a long way .
We face interesting theme days at school where it will be about the environment so I try to put myself in a lot of questions right now. Also in order to have something to say in the political course.

Husband 're up to their tasks advanced assignment in Swedish and has also been doing a story on E- recitals. Tomorrow is all about science and history, so there's a lot to bite in there too. Environmental issues in NK so clear and the story takes up a lot of the Swedish industrialization which is interesting .
I myself am for jaded to put me in editing today , have no energy feels more like I would want to crawl back down in bed and sleep so ...
Maybe something I should do while her husband laws to a wonderfully fragrant dinner for us , it really pulls in your stomach when you feel the scent of rosemary and garlic as he preppat meat with . Mums fillibabba !

The book is currently by Arnaldur Indridasson "The big game " and it's his last translated , not nearly as good as they use to be but I thought so even if the previous book too.
Here 's all the same a little what it is about:
In the summer of 1972, Reykjavik is a troubled city . Chess Championship to be held in the city's sports center and it is teeming with foreign guests and correspondents . The Cold War is in full swing and representatives from the east and west escorts his men , Spassky and Fischer, to the matches .

When the preparation reaches its climax , a young man roughly beaten at a movie theater . Police already full up but Marion Briem , who is responsible for the matter, is determined to find out what is behind the attack.

Arnaldur Indridason is the Icelander who has taken the world by storm by his crime novels about the complexing policeman Erlendur Sveinsson . Identifications big match , he uses a dramatic period in the background of a profound statement about the human victims.

 

 

Av Tove Birkeland Brandt - 1 februari 2014 15:00

Vet inte om det beror på avsaknad av sömn men jag mår inte vidare bra. Huvudvärk och är sliten för flera, känner mig matt. Borde verkligen träna också, maken har hoppat på maskinen nu men jag får se kanske slopar jag passet idag får känna om tabletten tar bort huvudvärken så kanske jag kan slänga mig på den. Har haft en period med dåligt med sömn, vaknar vid fem tiden och sedan är det hopplöst att somna om även om jag är jättetrött. Huvudet fylls av tankar men ändå så är de inte samlade utan de flyger hit och dit, så vad jag utläser är det inget specifikt som oroar mig.


Har i alla fall lyckats rensa ur min garderob och få lite ordning i den igen. Maken har fått sig en massa skärp och t-shirts, jag använder ju ändå aldrig t-shirts så varför envisas med att ha dem i skåpet för att ta plats. Vill vara mera kvinnlig av mig än att bära rockt-shirts. Rensade ut en hel massa gamla slitna underkläder också och det kändes riktigt bra att kasta dem i sopkassen, stora och trasiga och fula. Fick även ihop två kassar till min dotter att kolla igenom, vill hon inte ha det så är det fritt att kasta bort det men kommer det till användning så är det ju toppen.


Funderar mycket på livet just nu och vad det betyder. Vart finner jag mig själv, verkligen mig själv? Känner mig vilsen och orolig och inte alls upplagd för mera ont slit. Vill finna fram till en dörr som öppnar sig och ger mig ro.

Önskar man kunde få jobb i en kyrka, kanske vara en god lyssnare, medmänniska eller någonting i den stilen.

Sträcka ut en hand till de som behöver ha en hand, en vän. Jag det blir nog bra med allting till slut, får jag hoppas i alla fall, innan jag lämnar in kanske jag finner rätt.


Redigering av Svart Triad. Det är högt tid för mig att prioritera saker som skall prioriteras igen, det kommer inga öppningar om man inte skapar dem. Skall fortsätta redigera och lektörläsa min andra bok så jag kan skicka den till olika förlag och hoppas möta någonting annat än bara refuseringar. Hoppas att någon vill ta sig an den, känna att jag gjort någonting bra som de vill ge ut. Vi själva har inte råd att ge ut den, man har inte många kronor som student. Vi säljer ju tyvärr ingenting av de vi har ute på marknaden nu. Hoppas på att finna nya kanaler till dem bara jag fått mitt nya omslag klart, ta tag i marknadsföringen igen, slita. Måste lyckas, måste.


Annars har min dag varit fylld av städning. Maken och jag drog över golven här hemma dammsög och skurade, och jag har tvättat kakel och spis mm i köket. Garderoben fick ju också sin översikt som sagts tidigare så egentligen känner jag mig lite nöjd med mig själv i alla fall. Min lilla Toby håller mig sällskap här inne vid datorn, viftar så vänligt i svansen och tittar kärleksfullt på matte, så någon älskar mig i alla fall innerligt vilket känns befriande.


Fylld av saknad efter tider som runnit förbi. Längtar efter barnen, efter gemenskapen och söndagsmiddagar som vi hade förr. Att träffas och samtala över en grogg eller en kopp kaffe. Att leka med barnbarnen, se dem göra framsteg. Jag saknar min ängel Kim. Tiden sipprar mellan mina fingrar och försvinner. Kanske börjar jag inta en femtioårskris, vad vet jag eller så är det bara så att jag saknar allt vi haft och som nu känns så förtvivlat långt borta ifrån mig.

Försöker att se på mina barn utan oro, men den finns alltid där, att de inte har det bra, att det ska hända dem någonting. Jag bär den i tysthet för att de inte skall tycka jag är jobbig eller lägger mig i. Vill låta dem leva sina liv, inte styra dem. Men gud jag saknar vår gemenskap, den som sedan länge är borta.Önskar verkligen att man kunde vrida tillbaka tiden, men det som finns, det finns ju här och NU.

  


Rösta på mig!

------------------------

English Version

Do not know if it is due to lack of sleep but I 'm not on good. Headache and is worn for several , feel dull . Should really work out well, the husband has jumped on the machine now but I 'll see maybe skips I pass today may feel about the tablet removes the headache so maybe I can throw myself on it. Have had a period of poor sleep, wake up at five time and then it's hopeless to go back to sleep even though I'm really tired . The head is filled with thoughts , yet they are not collected but they are flying here and there, so what I deduce , there is nothing specific that concerns me .

Has at least managed to clean out my closet and get some order into it again. The husband has received a lot of belts and t-shirts , I use anyway never Shirts, so why insist on having them in the cabinet to take place. Want to be more feminine of me than wearing rockt -shirts. Cleaned out a whole bunch of old worn underwear too and it felt really good to throw them in sopkassen , large and ragged and ugly . Also got together two bags to my daughter to check through , she does not want it, it's free to throw it away but it will to use it is just great .

Think a lot about life right now and what it means. Wherever I find myself , truly myself? I feel lost and anxious and not at all in the mood for more bad wear . Want to find a door that opens up and gives me peace.
Wish you could get a job in a church, might be a good listener , neighbor or something like that.
Extend a hand to those who need a hand , a friend. I it will probably be fine with everything in the end , I hope anyway, before I submit maybe I find right .

Editing Black Triad . It is high time for me to prioritize things that should be given priority again, there are no openings if you can not create them. Shall continue to edit and lektörläsa my second book so I can send it to different publishers and hopes to meet anything other than just rejections . Hope that someone wants to address it, feel like I done something good that they want to give out. We ourselves can not afford to give it out, you do not have much money as a student. We sell , unfortunately none of the ones we have out on the market now. Hope to find new channels to them only I got my new cover clearly , grasp the marketing again , toil . Must succeed , must.

Otherwise, my day was filled with cleaning. Husband and I took over the floors this home vacuumed and scrubbed , and I 've washed tiles and stove etc. in the kitchen. The closet did get also his survey has been said before so really I feel a little pleased with myself anyway. My little Toby keeps me company in here at the computer, waves as friendly by the tail and looking lovingly at math , so someone loves me anyway dearly which feels liberating.

Filled with regret for times that flowed past . Longing for the children, after the Community and Sunday dinners that we had before. To meet and converse over a whiskey and soda or a cup of coffee. Playing with your kids , see them make progress. I miss my angel Kim . Time trickles between my fingers and disappear. Maybe I start taking a fifty- life crisis , what do I know or is it just that I miss everything we had and now feels so desperately far away from me .
Trying to look at my kids without concern, but it's always there , that they do not have it good , that it should happen to them anything. I bear it in silence because they will not think I'm annoying or put me in. Want to let them live their lives , not control them. But god I miss our community, the now long borta.Önskar really that you could turn back time , but that there is, it 's right here and NOW .

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se