Toves Tankar

Alla inlägg under januari 2012

Av Tove Birkeland Brandt - 31 januari 2012 16:36

En dag att glädjas åt, Har varit till läkaren och pratat om mina småkrämpor och mitt stora dilemma vikten. Vi har diskuterat fram och tillbaka och jag vill ha till en magoperation för att få ett drägligt liv eftersom min vikt gör att min kropp är stel, knäna som värker, en rygg som plågar mig och fötter som inte vill vara med och sockret som man måste kolla upp med glucostest, samt min ämnesomsättning som inte är helt ok, så ny tid skall komma per post för provtagning. Min läkare anser att jag bör kunna få en operation så han ska remmitera mig till kirurgen i Torsby så nu får jag hålla tummarna och hoppas att det löser sig för mig eftersom det är något jag drömt om i flertalet år, oavsett så fortsätter jag och maken med vår nya livsstil och just nu bjuder han mig på en lins och köttfärssoppa, till detta hade vi två skivor Wasa havreknäcke med en tesked margarin. Det blev mums, kan jag lova. Faktum är att viktnedgång är en matfokusering och jag som kock vet mycket väl vad nyttig mat är och jag har fördelen att kunna laga god smalmat också, man får bara tänka till lite mera än man gör annars och som för mig sluta upp med alla ursäkter.

Det känns bra att ha kommit igång. Efter läkarbesöket var vi och tände ljus på minneslunden och det gamla lös fortfarande så det kändes så fint, min sons stoft som vilar där i mullen någonstans, känns så svårt att tänka så ibland, men på samm gång ger det mig en tillhörighet med just den myllan mina fötter vilar på när jag är där, nästan så jag kan känna hans själ på den platsen. Kanske ser han mig stå där. Jag bad min läkare sänka dosen på min medicin nu eftersom jag vill känna av livet på riktigt och han gick med på att dra ned ifrån 30 mg till 20 mg, bättre än inget inte för att det gör mig avtrubbad eller någonting, men jag vet inte hur det känns att vara utan dem längre heller, kanske skulle man bryta ihop. Vad vet jag? Känner mig inte deprimerad längre, bara fylld av sorg efter Kims bortgång, men jag vill leva, jag vill göra saker igen för jag vet att jag har honom med mig för alltid i alla fall, han finns inom mig, nära och så kär. Nu ska jag ta fram min skrivar kurs igen och se om jag kan ta mig in på att göra nästa uppgift, ska börja med grundkurs 2 nu. Så ni förstår den här dagen blev en bra dag i mitt liv.


English version

A day to rejoice, I have been to the doctor and talked about my cramps and my big dilemma my weight. We have debated back and forth and I want to have a gastric surgery to have a decent life because my weight makes my body is rigid, the knees that ache, a back that hurts me and feet that do not want to be and the  sugar that must be check with glucostest, and my metabolism is not completely OK, so a new time will come by post for tests in the lab. My doctor thinks I should be able to get an operation so he will remmitate me to the surgeon in Torsby so now I'm keeping my fingers crossed and hope it solves itself for me because it's something I've dreamed of in most years, whether I continue and husband with our new lifestyle and right now he offers me a lens and ground beef soup, to this we had two slices Wasa crispbread oatmeal with one teaspoon of butter. It was yummy, I can promise. The fact is that weight loss is a foodfocusation and I as a chef knows very well what healthy food is and I have the advantage to be able to cook good slimfood also, you may just think a little more than you do otherwise, and as for me give up all the excuses.

It feels good to be underway. After medical consultation, we were, and lit candles on the memorial garden and the old light still  burned so it felt so nice, my son's dust lies there in the soil somewhere, it feels so hard to think of sometimes, but at the same time it gives me an affinity with that particular soil my feet resting on when I'm there, almost, so I can feel his soul in that place. Maybe he sees me standing there. I asked my doctor lower the dose of my medicine now because I want to know in life for real and he agreed to draw down from 30 mg to 20 mg, better than not because it doesn´t makes me jaded or anything, but I do not know how it feels to be without them anymore either, maybe one would break down. What do I know? Do not feel depressed anymore, just filled with grief after Kim's death, but I want to live, I want to do things again I know I have him with me forever, anyway, he's inside of me, near and dear. Now I take up my pen course again and see if I can bring myself to do the next task to begin with the basic course 2 now. So now you see why this day was a good day in my life.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 31 januari 2012 10:46

Idag ska jag träffa min läkare igen och har massor att ta upp för att få det avklarat, så sällan man ser honom, måste ta mina sockervärden som jag mätt upp med makens lilla dosa. Sömnlösheten som drabbat mig, törsten och  kissandet, ja och det som hände med min fot och vikten så klart. Hihiii det är ju som att göra en inköpslista till butiken när man tittar närmare på det här. Oavsett så behöver jag hjälp med en del av dessa saker. Jag och maken har börjat ta tag i viktproblemet igen och igår var vi ute i solskenet med dottern och barnbarnen, det var en skön stund. Fick ett telefonsamtal från Kiruna där man kanske är intresserade av att få oss i jobb, hon hade pratat med mina referenser och ville få en röst. det är vackert där uppe så jag har ett litet hopp men inget klart ännu, har sökt massor av jobb i hela avlånga landet för i Värmland finns ju inte så mycket att bjuda på. Inga svar ännu i alla fall. I morgon ska jag jobba på Selma, de har menybyte i morgon så det blir lite körigt på en person, så därför ska jag få komma med in, blir ett kvällspass på fredagen också som jag vet just nu och efter det är det väntan till helgen därpå. Blir ingen fet lön det inte. Onsdag ska jag på AF och sätta mig som arbetslös, ja eller vi båda ska det.

Ska åka inom kyrkogården idag och tända luset för Kimpan, min älskade, älskade son som han där uppe tog ifrån mig. Tänker var dag på varför han gjorde det, varför Kim tog du ditt liv och lämnade mamma så här. Tiden har lyckats ta hand om mig eller så är det Kim som ser till sin mamma, men jag orkar nu, jag orkar leva och se framåt lite. Jag ser lite glädje i någonting igen, att skriva, jag glädjs åt att skriva och har ju påbörjat ännu en bok och så har jag tagit mig en distanskurs på nätet för att författa vilket jag uppskattar mycket. Jag trivs med skrivandet och har roligt då jag skapar mina karaktärer. Vill ni provläsa  det jag skrivit på den nya boken så kan ni göra det här: http://kapitel1.se/tove-birkeland-brandt/drommars-svar
Jag vore glad om ni ville ge mig några hjärtan för min prestation, ja så många ni tycker texten är värd ska sägas. :-)

Ha en skön dag!


English Version

Today I see my doctor again and have plenty to pick up to get it done, so rare to see him have to take my sugar values ​​which I measured up with my husband's little box. Insomnia suffered by me, thirst and sketch making, yes, and it happened to my foot and the weight of course. Hihiii it's like making a shopping list to the store when you look closely at this. Whatever I need help with some of these things. Me and my husband have begun to grasp the weight problem again, and yesterday we were out in the sunshine with our daughter and grandchildren, it was a nice time. Got a call from Kiruna where they might be interested in getting us the job, she had talked with my credentials and wanted to get a voice. it's beautiful up there so I have a little hope, but nothing clear yet, have searched lots of jobs in elongated country in Värmland is not so much to offer. No answers yet, anyway. Tomorrow I'll work on Selma, they have the menu change tomorrow, so it gets a little stressful for one person, so why should I be allowed to enter, will be an evening session on Friday, also as I know right now, and after that it is waiting for the weekend after. Will be no fat salary there. Wednesday I must go at AF and put me as an unemployed, yes, or we both will.

Should go in the cemetery today and lite the candle for Kimpan, my beloved, beloved son as he took up there from me. Think every day about why he did it, why Kim did you take your life and left the mother like this. The time has managed to take care of me or it is Kim who looks to his mother, but I do now, I can live and look ahead a bit. I see a little joy in anything again, to write, I enjoyed writing and has initiated another book and so I have taken a distance course online to write what I greatly appreciate. I enjoy writing and have fun when I create my characters. Do" title="http://kapitel1.se/tove-birkeland-brandt/drommars-svar">Do" target="_blank">http://kapitel1.se/tove-birkeland-brandt/drommars-svar">Do you want to test read what I wrote on the new book? You can do it here: http://kapitel1.se/tove-birkeland-brandt/drommars-svar
I would be happy if you could give me some hearts for my performance, even as many as you think the text deserves to be said. :-)

Have a great day!  MY TIP! To read my book you can use Google translate from swedish to english.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 29 januari 2012 23:07

Jag vill passa på att bjuda ut er för att läsa det jag skrivit på min nya bok och som jag nu lagt ut på kapitel1 för att få respons på, hoppas ni har lust att återkomma om vad ni tycker om mitt författande, era åsikter gör att jag tar mig framåt.

Här kan ni läsa det jag skrivit hitills:

http://kapitel1.se/tove-birkeland-brandt/drommars-svar


Ge mig betyg via att sätta så många hjärtan ni anser min text är värd efter ni läst kapitel1. Tackar er på förhand.


English Version:

I would like to invite you out to read what I wrote in my new book, which I posted on the Chapter1 to get feedback, hope you have the desire to come back on what you think about my writing, your views will be I'll take me forward.

Here you can read what I wrote so far:

http://kapitel1.se/tove-birkeland-brandt/drommars-svar


Give me ratings by putting as many hearts you consider my text is worth after you read Chapter1. Thank you in advance.
If you want to read in english just add the text into Google translate from swedish to english.

Av Tove Birkeland Brandt - 28 januari 2012 13:08

Kan inte låta bli att tänka på hur allt varit under det sista året, hur svårt det varit och vad ont det gjort hela tiden i mitt inre. Men igår hände något konstigt jag såg hur jag har förändrats i mitt utseende, hur jag helt enkelt inte brytt mig om mitt yttre alls under det år som gått. Jag är grå på alla sätt och jag bestämde mig för att tillsätta färg igen, ska köpa hårfärg och färga mitt hår igen, piffa upp mig lite, mitt nya liv behöver färg. Jag saknar inte Kim mindre genom att straffa ut mig själv, han finns ju med mig i tanken och i mitt hjärta hela tiden. det tomrum han lämnat mig i och det svarta hål av vacum som bildats, det försvinner inte för att jag låter mitt yttre förfalla. Förändring, uppryckning. Söka jobb, piffa upp mig. Försöka skaffa ett sätt att le, mitt skrivande ger mig leendet tillbaka och kanske är det just det som Kim gett mig, ett sätt att uttrycka känslorna för att stå ut, för att gå vidare. det är min ventil i livet. tack gud för datorn, pennorna och blocken och den fria tanken.

Jag försöker se att trots alla motgångar i mitt liv så har jag kärlek runt mig, det finns de som bryr sig om mig och det känns bra, livet är ju här och nu och hur det är har jag ett val att göra. Lev det eller Ge upp.

Jag älskar dig mitt hjärta, känn det, jag ber dig för mamma glömmer inte bort sitt änglabarn, du finns i mammas hjärta och i mina tankar och jag tror att du finns i min närhet, att du lyft mig så jag ska klara av det här, klara att leva i livet efter.

Nu ska jag snart jobba men först affären för att lämna in Lottot, drömmer om den stora vinsten som kan göra mig skuldfri och  så ska jag passa på att köpa mig färg till håret, blir nog rött och svart och en lugg igen. Får se...


English Version

Can not help but think about how things were during the last year, how difficult it was and what evil is done constantly in my mind. But yesterday something happened weird, I saw how I've changed my appearance, how I am simply not bothered about my appearance at all during the past year. I'm blue in every way and I decided to add color again, going to buy hair color and dye my hair again, spruce up a little, my new life need color. I do not lack Kim less by punishing myself out, he is of course with me in thought and in my heart all the time. the void he left me and the black hole of the vacuum formed, it will not go away because I let my external decay. Change rapture. Jobs, spruce up me. Try and get a way to smile, my writing gives me a smile back and maybe it is just what Kim has given me a way to express feelings to stand out, to move on. that's my vent in life. thank god for the computer, pencils and pads and free thought.

I try to see that despite all the adversity in my life, I have love around me, there are those who care about me and it feels good, life is here and now and what it's like I have a choice to make. Live it or give up.

I love you my heart, feel it, I ask you for your mother should not forget her angelic child, you are in mom´s heart and in my thoughts and I think you are near me, you lift me so I'll do it here , ready to live in the afterlife.

Now I will soon work but first the store to submit my Lotto, dreaming of the big profits that can make me debt free and I'll take the opportunity to buy me the color for my hair, will probably be red and black, and a pile again. We'll see ...

Av Tove Birkeland Brandt - 27 januari 2012 12:46

Så mycket tankar om en framtid, oroligheter. Konstigt det var inte länge sedan jag inte hade någon framtidstro alls och nu sitter jag här och oroar mig över ekonomin, framtiden. Livet, jag har ett liv, saknad, jo jag äger en stor saknad i resten av mitt liv, men det finns en typ av liv inom mig trots allt, trots ditt självmord vill jag vidare.

Jag vet inte om jag skall säga förlåt eller tack, men jag tror du finns med mig, hjälper mig framåt även om jag inte ser dig mera älskade Kim, ger mig hopp, ger mig tro som du själv inte klarade av att finna. Du vill få mig att stanna här.

Jag har skaffat mig en dröm nu, en dröm att författa och jag har tagit tag i min dröm, låter den inte försvinna igen. jag gick med i skrivboken på nätet igår, en författarskola och vet du älskade Kim, det var jättekul, jag skrev så fingrarna blödde nästan under gårdagen, det forsade saker ur mig, jag log. Du hade också gillat den sidan, jag la ut den nya versionen av boken om dig igår, mindre tung där jag flyttat faktadelen längst bak:http://kapitel1.se/tove-birkeland-brandt/ett-helvetes-javla-liv
Nu kanske man orkar läsa och inte tappa intresset för dig Kimpan, det var ju det jag ville uppnå, ett intrese för att folk ska lära känna dig. I alla fall snart ska det bära av till jobb igen har två dagar på extratid att se fram emot just nu, Annars sökte jag två nya jobb idag, ett i forshaga och ett i Karlstad, nåja vi får se vad det kan bli, man hoppas. Tror att det finns en framtid även om du inte är kvar och kan tala med mig så talar jag till dig för jag är övertygad om att du kan höra mig. Älskar dig, Saknar dig lilla hjärtat mitt <3 Alla änglars kramar till dig <3 Mamma


English Version

So many thoughts about a future unrest. Strangely it was not long ago I had no confidence at all and now I sit here and worry over the economy, the future. Life, I have a life of regret, yes, I own a great loss for the rest of my life, but there is a type of life within me, after all, despite your suicide, I would on.

I do not know if I should say sorry or thank you, but I think you are with me, helping me forward even if I do not see you and more beloved Kim, gives me hope, gives me faith that you were unable to find. You want me to stay here.

I've got a dream now, a dream to write and I took hold of my dream, let it not disappear again. I joined in writing the book on the web yesterday, an author school and know you would loved it Kim, it was great fun, I wrote so my fingers almost bled yesterday, it was pouring things out of me, I smiled. You had also liked the part, I put out the new version of the book about you yesterday, less heavy, where I moved the facts section at the back: http://kapitel1.se/tove-birkeland-brandt/ett-helvetes-javla-liv
Now maybe they bother to read and not lose interest in you Kimpan, it was what I wanted to achieve, a intrese for people to get to know you. In any case, soon to be the mean of the job again, two days extra time to look forward to right now, otherwise I applied two new job today, one in Forshaga and one in Karlstad, well we'll see what it can become, one hopes . Believe that there is a future even if you are still there and cant talk to me as I speak to you because I am convinced that you can hear me. Love you, miss you my little heart <3 All the angels, hugs to you <3 Mom

Av Tove Birkeland Brandt - 27 januari 2012 11:28

Att spela bingo är makalöst avkopplande på samma gång som man kan vinna sig en god slant. Själv har jag vunnit flera gånger på samma bingokväll då jag och maken var på utebingo med vår bil. Men vintertid blir det gärna att man kopplar av framför datorn, jag själv är ingen vintermänniska, men jag spelar en del och jag gillar just spelet Bingo, det är ett billigt sätt att aktivera sig och det tar en stund innan spelet tar slut så man hinner få ett avbrott i vardagens tristess. det allra bästa är ju att man även om man är ensam kan spela Bingo, så för er som inte provat denna variant av spel kan jag rekomendera er att prova. Man kan även finna nya vänner via Bingo sajten då man har möjlighet att chatta och visst är det försvinnande skömt att slippa dra på sig en stor bylsig jacka och kängorna  för att gå ut i kylan för att ta sig till en bingohall. Nu är det bara att trycka på on på datorn och logga in på spela bingo , så är det klart för nya roliga äventyr och det roligaste är ju att du inte är bunden av klockslag heller för på Internet är det öppet och du kan ju ta en tur ut och spela även på natten om du har svårt att sova eller om du kommer hem sent från jobbet eller någon tillställning, nätets bingohallar har alltid öppet.

Av Tove Birkeland Brandt - 25 januari 2012 19:03

En spännande dag idag. Jag har funnit nya vägar i mitt skivande, träning och mera träning. Jag har tagit en fantasifinnarfärd och jag har gått med i skrivboken.nu på Internet. En trevlig sida för den som har författardrömmar, författarskola. Jag har skrivit många texter idag och fantasin har flödat på bra. Känner mig så nöjd. Jag har skapat en kvinna som heter Mimmi, hon är trettiofyra år gammal, kraftigt överviktig men vid hyfsat gott lynne. Jobbar extra i disken på en pizzeria, klär sig i gamla luggslitna stretchkläder, mörkblond med gröna ögon, lite vimsig av sig men pratglad och generös. Medial med författardrömmar, målar mediala tavlor och pratar med de döda. Älskar mat och tröstäter med sorg över sin ensamhet då hon inte har några vänner trots att hon är kamratlig och hjälpsam och hon bor i ett litet brukssamhälle i Värmland i en mycket gammal trea. hennes släkt har hon ingen kontakt med och närmaste familjen ja de har alla dött. Hon är ogift men så klart drömmer hon om den stora kärleken. Hennes största önskan är att orka ta tag i sin vikt. Hon gillar inte folksamlingar, men trivs gott med att åka ut i naturen för att finna inre frid, mediterande och hennes favoritställe är vid byns enda sjö och den stora stenen vid stranden där hon brukar famla sig upp när ingen ser henne. Livets viktigaste händelse var då hon fann sin tro, sin mediala närvaro. I takt med att jag själv lär känna henne så lovar jag er att ni ska få lära känna henne mera också men jag vet det här:- att hennes allra största rädlsa är att inte duga, att inte räcka till. ja allt är så nytt just nu att jag inte kommit längre ännu i min relation med henne men herregud jag har ju resten av livet på mig, eller hur?  Jag har lite ideer om hur hon kan hjälpa mig men avslöjar inget om detta just nu för de är under uppfinningens nät.

Hoppas ni andra haft en lika bra dag som jag, hörs i morgon igen.


English Version

An exciting day today. I have found new ways in the middle of the disc, training and more training. I have a fantasy journey pimples and I have joined the skrivboken.nu on the Internet. A nice site for anyone who has dreams of become Writers, Writers School. I have written many texts today and imagination have flowed nicely. Feel so happy. I have created a woman named Minnie, she's thirty-four, very overweight, but at fairly good spirits. Working extra in the disk at a pizzeria, dress in old shabby stretch clothes, dark blond hair with green eyes, a little woozy off but talkative and generous. Psychic dreams with author, painter, media paintings and talk to the dead. She love food and comfort eating with grief over her loneliness when she has no friends even though she is friendly and helpful and she lives in a small industrial community in Värmland/Sweden  in a very old third. her family, she has no contact with immediate family and yes they have all died. She is unmarried but of course she dreams about the big love. Her greatest desire is to be able to take hold of her weight. She does not like crowds, but feel good to go out into nature to find inner peace, meditation, and her favorite place is the village's only lake and the big stone on the beach where she used to grope their way up when no one sees her. Life's most important event was when she found her faith, her media presence. As I get to know her, I promise you that you should get to know her more but I also know this - that her greatest fear is not being good enough, not enough. yes everything is so new right now that I have not gone further still in my relationship with her, but my goodness I've got the rest of my life, right? I have some ideas about how she can help me but reveals nothing about this right now because they are the invention's network.

Hope the rest of you had as good a day as I heard in the morning again.

Av Tove Birkeland Brandt - 23 januari 2012 10:52

Jag har en nedstämd dag, kan känna att tårar lurar i mitt inre som för att ge mig en örfil, jag vet att när det känns så kommer det inte gå att stoppa dem en hel dag. Saknaden är för stor, jag vill ju inte att min son skall vara död, han ska leva, le, skratta få skrattet att bubbla i mammas mage som han alltid gjorde och som bara han kunde. Tungt, det är så tungt att leva utan sitt barn, jag vill skrika av vansinne, gör ju det i mitt inre men utanpå syns ingenting, ingen ser hur jag mår. Jag går vidare, är det inte så man säger, men inne i mitt inre står det still. han har hängt sig, han är död och jag saknar honom, jag kommer alltid att sakna Kimpan. Men jag går framåt. Hur vet jag inte men det sker för jag gör det jag måste och så står jag på en ny dag igen, det bara går. Jag tillåter det ske. Jag håller minnet vaket, jag har mina bilder och i min ensamhet talar jag till min son. Nog finns det väl mera, ännu en dimension, ännu ett liv som vi inte vet något om.

Jag intar mitt kaffe, jag äter min mat, jag jobbar och jag ler lite om jag orkar, jag sover det jag kan och jag tänker en hel massa, det är mitt liv Kim sedan du gav dig av, mitt nya liv utan dig. jag kan fortfarande bli arg över ditt val, du lämnade mig. Om du ändå hade pratat med mig om vi kunde ha sett över det som var svårt tillsammans, om du ändå stannat. Nu träffar jag dig på minneslunden, eller vid alla de tända ljusen, i tanken, i hjärtat mitt. jag ser dig men jag önskar så att jag kunde känna dig, önskar vi fick prata. Mitt liv har slutat och jag har börjat ett nytt, det är konstigt att leva utan att vara hel, att sakna det viktiga och aldrig mera känna sig till freds.

Du har alltid varit älskad, du var unik, du var Kim, min son och jag kommer aldrig glömma dig, aldrig sluta älska dig och aldrig någonsin kan jag sluta att sakna DIG.

Mamma


English Version

I have a sad day, can feel the tears lurking in my mind as to give me a slap, I know that when it feels there will be no way to stop them all day. The loss is too great, I do not want my son to be dead, he should live, smile, laugh, get the laughter bubbling in the womb as he always did, and that only he could. Heavy, it's so hard to live without my child, I want to scream of insanity, doing the course in my mind but nothing is visible on the outside, no one can see how I feel. I go further, it is not as you say, but inside my mind, it is still. He has hanged himself, he is dead and I miss him, I will always miss Kimpan. But I go forward. How do I know not but that is because I do what I need and so I stand on a new day again, it just goes. I allow that to happen. I keep the memory awake, I have my pictures and in my solitude I speak to my son. Yes, there is well more, yet another dimension, another life that we know nothing about.

I take my coffee, I eat my food, I work and I smile a little if I can, I sleep that I can and I think a lot, it is my life Kim then you set out, my new life without you. I can still get angry over your choice, you left me. However, if you had spoken to me if we could have looked at what was hard together, if you still stopped. Now I meet you on the memorial garden, or at all the lit candles, in idea, in my heart. I see you but I wish that I might know you, wish we could talk. My life has stopped and I have started a new one, it's weird to live but not quite, to miss the important and never feel at peace.

You have always been loved, you were unique, you were Kim, my son and I will never forget you, never stop loving you and never can I cease to miss you.

mom

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se