Toves Tankar

Alla inlägg under januari 2014

Av Tove Birkeland Brandt - 31 januari 2014 15:15

Vi ansvarar för oss själva och ändå så är det så att vi trillar ned i råttan som jag kallar självömkan trots att vi vet att det endast för med sig baksidor. Ingen mår bra av att tycka synd om sig själv, ändå fortsätter mänskligheten hela tiden att göra det. Varför?

Hur kan vi ta oss själva upp ur denna förintande grop?

Själv försöker jag gå inåt, längre in i mig själv och söka efter kärleken. Finna det lilla barnet och bli överrens med henne, se ljuset som finns där inom oss alla och skapa kärlek i det.


I bland händer det saker i livet som får oss att stanna upp, våndas eller helt enkelt ge upp. Vi vet inte längre vart vi kan söka vår tröst. Vi mister kontrollen som vi har för att hålla oss uppe, men mitt i allt det som sker vet vi trots allt att vi anvarar för vår eget väl och ve och vi måste styra besluten.

All den bitterhet man bär på är inte gynnsam och själv har jag försökt att slänga den överbord. Inte glömma, men förlåta för min egen skull.

Jag har skapat en bubbla av konstgjord andning.


Jag försöker finna fredliga lösningar, sådana som ger mig ro. Jag talar om en andlighet som jag bär på, en som har två sidor. Mörker och ljus, som för oss alla. Jag är inte trogen någon bibel, men jag tror på någonting mer än det som finns här och nu. Jag måste tro för annars får jag aldrig se min ängel igen. Ni förstår säkert varför min väg ser så rak ut då det gäller det här valet. Döden har pekat ut vägen och på något sätt gör jag bot och bättring på de sätt jag kan för att ta mig till andra sidan en dag.


Mina vägar är kärlek. Jo visst kan jag vara både bitter och fylld av hat, men jag vet ju att det förtär min egen ork och min egen glädje så jag sliter för att inte hålla det kvar på den nivån.

Det är allt för ofta man väljer vägar som inte är bra för en själv, man är en människa med allt som hör detta till.

Jag har så mycket tankar som jag bär på, önskningar om att finna lösningar på problemen, men jag kan inte axla dessa saker själv.

Jag pluggar för att uppnå mera kunskap, för att känna av det sociala samspelet och för att ge till andra av mina kunskaper. Jag tar del för att jag hoppas jag kan medverka till någonting bättre. Jag skriver för att jag har en längtan av att säga någonting. För att finnas kvar när jag går bort.


Talade med maken vid frukostbordet om en del tyngre saker. 

Tänker så här: Kommer jag någonsin att bli perfekt? Strävar jag efter att vara det.?

Har jag hamnat i återfödelsens cirkel för att jag är så stönig av mig, väljer samma val om och om igen för att jag tror de är bra?

Jag vet inte, jag besitter inte svaren, kanske är det just det att jag har lämnat saker ogjorda i ett annat liv så nu får jag göra om dem tills de blir rätt.

Jag vet att bitterhet och självömkan inte är någon lösning de är endast en rädslan för det hatfyllda i mitt liv återspeglar de svaga punkter jag som männsikobarn bär inom mig.

Jag har inte facit till livet, försöker endast överleva och njuta av en tillvaro sida vid sida med andra i denna vår värld och se till att göra det bästa av det även om jag många gånger trillar tillbaka ned i råttfällan jag kallar självömkan.

   


Rösta på mig!

--------------------------------

English Version

We are responsible for ourselves and yet so is it that we fall down in the rat as I call self-pity , even though we know that it only brings backs. No feel good to feel sorry for himself, still continues humanity all the time to do it. Why ?
How can we get ourselves out of this devastating pit ?
I myself try to go inward, deeper into myself and search for love. Finding the small child and become agree with her, to see the light that is there within us all and create love in it .

Sometimes things happen in life that cause us to stay up, squirm or simply give up. We no longer know where we can find our comfort . We lose control as we have to keep us up there, but in the midst of all that is happening , we know after all that we anvarar for our own well -being and we must guide the decisions.
All the bitterness you carry on is not favorable and myself , I tried to throw it overboard . Do not forget, but forgive for my own sake .
I have created a bubble of artificial respiration.

I'm trying to find peaceful solutions , ones that gives me peace. I speak of a spirituality that I carry on, one that has two sides. Darkness and light, like all of us. I am not faithful to any Bible , but I believe in something more than what is here and now. I have to believe because otherwise I'll never see my angel again . You will understand why my path looks so straight out when it comes to this election . Death has pointed the way and somehow I make amends for the way I can to get to the other side one day.

My ways are love. Oh yes , I can be both bitter and full of hate, but I know that it consumes my own strength and my own joy so I work hard to not keep it maintained at that level.
It is all too often choosing paths that are not good for oneself , one is a human being with everything that goes along with it .
I have so many thoughts that I carry on, best wishes for finding solutions to the problems , but I can not assume these things myself.
I'm studying to attain more knowledge , to sense the social interaction and to give to others of my knowledge . I am taking part because I hope I can contribute to something better. I write because I have an urge to say something . To be there when I go away .

Spoke with her husband at the breakfast table about some heavier stuff .
Think: Will I ever be perfect? I strive to be. ?
Have I fallen into rebirth circle because I'm so stönig of me , choose the same choice over and over again because I think they are good ?
I do not know , I do not possess the answers, maybe it's just that I have left things undone in another life, so now I get to do about them until they get it right.
I know that bitterness and self-pity are not the solution they are only a fear of the hate in my life reflects the weak points I like männsikobarn carry within me .
I do not have hindsight to life, trying only to survive and enjoy an existence side by side with others in this world of ours and make sure to make the best of it even though I often fall back into the rat trap I call self-pity.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 29 januari 2014 13:55

Denna dag har vi talat om medeltiden på svenskan och om Dante och hans inferno. Fick en kommentar idag om att man anser att jag går till personangrepp på min blogg, känns ju trist att man tycker så men jag sitter inte och tar mera skit. Har svalt i åratal om allting och nu har jag kommit till en punkt där det räcker med trampandet.

Jag har ett värde och så har även de i min närhet och då är jag inte tyst i detta längre. Synd att man väljer bort min blogg och tycker den är illa till att läsa för att jag är ärlig, men valen är som baken. Delade.


Nya tider stundar och man kan inte säga att livet är bra om det inte är det. Man kan inte hylla individer som gör en illa. Man kan helt enkelt inte säga att omgivningen är sjuhelsikes bra om den inte är det och jag anser inte att den är det. Tittar jag i det stora hela så anser jag inte att mycket är bra i dagens läge, men om du som läser gör det då gratulerar jag dig från mitt hjärtas djup. Lyckans ost!

Själv är jag missnöjd med så mycket, men det är svårt att ändra på saker utan att få ett enda litet släpp och med släpp menar jag så klart pengar.


Jag tycker att studera är himla kul och att skriva så det är ju positiva saker. Min vikt är negativ och likaså min viktnedgång. Att det uppstår bråk om saker är jobbigt eftersom jag vill ha lugn och ro i mitt liv, men på samma gång vill jag att man har såpass mycket respekt för mig som individ att om man gör upp om saker så håller man det. Tid är dyrbart i mitt liv och att sitta och vänta förgäves och dessutom bli upplåst utan att kunna gå ut och göra annat, IRRITERAR faktiskt i alla fall i mitt liv. Gör det verkligen inte det i era liv?


Kanske har jag fokuserat på dåliga saker vilket är lätt att göra, men självklart finns det mycket bra ingredienser också. Jag har en underbar make, fina barn, jag har en skithärlig hund och en störtskön katt. Tak över huvudet och en förmåga att plugga. Jag skriver och engagerar mig i en webbtidning och jag engagerar mig politskt. Jag är positiv till det mesta förutom orättvisor.

Jag gillar kaffe och salladsrätter, tycker om att laga mat trots ständiga dumpningar sedan min operation.

Faktum är att jag kan hålla på i evighet med vad jag tycker är positivt.

Men väljer ändå att ta upp en hel del felaktigheter här inne eftersom detta är min plats, min pysventil när saker rinner över och där känner nog många igen sig i mitt resonemang.


Jag är ingen person som slickar röv. Jag agerar inte utifrån att fånga så många likes som möjligt i mitt liv. Jag är mig själv och gillas inte det ja låt då bli att titta in till mig, enkelt.

Har ni aldrig känt att ni nått botten av snällhet, att ni kommit så långt att ni behandlas som ni är dumma? Utnyttjas på grund av detta?

Jag har varit svårt utsatt, svårt utnyttjad och nu har jag rest mig upp och klappat handen rakt i ansiktet på de som utsätter mig för detta!

Trött, jag är vansinnigt trött på att bli behandlad som skit. Att stå tillbaka för alla andra, ta hänsyn och bocka och buga. I mitt liv finns det inga översittare mera endast plats given till jämlikar.


När man bloggar om saker, ska man inte styras av andras åsikter om vad som skall skrivas, det innebär ett fängslande av orden. Jag tycker inte om att sitta med bakbundna händer. Betalar jag för mig och sköter saker till punkt och pricka vill jag bland annat inte att jag anklagas för att inte göra det tex.

Jag sköter alla åtaganden som lagts på mig och då vill jag inte ha folk runt mig som agerar spioner för att kolla att jag gör det. Har ni som läser mina ord bott i ett område där nyfikenheten råder så till den milda grad att den upplöser ditt eget livs frihet?

Inte, men det har jag och det är inte roligt kan jag lova. Faktum är att man säkerligen vet både när jag skiter och när jag äter eller för den del eldar i öppna spisen etc.


Att vara en vuxen individ innebär att man har möjlighet att styra över sitt eget liv, men om omgivningen tror att de har rättigheter utöver vad de verkligen har ja då faller vuxenskapet ihop och man utsätts för saker man inte vill. Anser NI då att man skall sitta tyst och tacka?

Jag är en kvinna som levt i snart 50 år och jag tror jag har egen livserfarenhet nog för att kunna styra upp mitt eget liv utan att andra lägger sig i hur jag gör det. Jag har åtaganden åt alla håll och många av dem är inte frivilliga val utan saker man bara gör, för att man dels är snäll och för att man är en human person, det sitter i ryggraden. Som att hjälpa sina gamla föräldrar för att de behöver det även om det vissa dagar känns mycket stressande och jobbigt att göra det. Förr låg det på staten att ta reda på de gamla, nu förfaller hela landet och allt fler anhöriga får hoppa in och ta på sig rollen som skötare.

Måste säga att jag inte roades av att bli anklagad för personangrepp och angrepp på min omgivning, för jag tycker inte att fallet är så, men man kan väl tolka missnöje på många sätt.


Att vara rakt igenom positiv fungerar inte sedan min son tog sitt liv 2011, jag är ingen hovnarr som sitter här bakom tangenterna för att roa andra, däremot delar jag med mig av min vardag och av mina tankar till andra. Roliga saker och sorgliga saker i en hel stor mix. Tyvärr så händer det inte så mycket kul grejer och då blir det heller inte så mycket roliga inslag att komma med. Allvarligheten i livet lyser nog igenom på mina nedskrivna rader men igen, det är min blogg och att läsa den är frivilligt, tack och lov.

Jag har fruktansvärt mycket drömmar och visioner om framtiden men också väldigt stora hinder att ta mig över och dessa nås inte genom att jag låter andra storma in i mitt hem och ta över. Att ta min tid i anspråk till ointressanta saker, när jag såväl behöver tiden själv till annat.


En dag i mitt liv ser ut som följer. Jag går upp 06.30, brygger kaffe, eldar i pannan, fixar mackor och packar saker till skolan. Jag åker och studerar (HELTID), kommer sedan hem och gör det som skall göras hemma, laga mat, äta, elda osv. Ni vet. Jag pluggar ju så skoldagen är inte över, den har bara börjat, nu är det hemuppgifter och fördjupningar som gäller, jag hämtar mediciner åt de gamla och städar åt dem, handlar hem saker de behöver, jag städar hemma hos mig själv, tar hand om disk, jag tränar, jag duschar och kanske hinner jag till och med somna framför teven en stund innan det är dags att återvända till sängen och en bok för några sidor innan ögonen trillar samman och det hela börjar om igen.

Jag försöker hela tiden att satsa på en framtid, har en tro och ett hopp om någonting bättre. Visst är jag en bitterfitta i många lägen, men det kommer sig faktiskt av att någon missbrukat min snällhet annars är jag mild i min natur.

Hoppas att ni har fått en inblick i mitt liv genom detta inlägg och kan bedöma mig utifrån det reella och inte genom ett orättvist bedömande för att det saknas fakta mellan mina lösryckta rader.


Rösta på mig!

-------------------------

English Version

This day we have been talking about the Middle Ages in Swedish and if Dante and his inferno. Got a comment today that it believes that I go to personal attacks on my blog, feels a shame that they think so but I do not sit and take more shit. Have swallowed for years about everything and now I have reached a point where there is enough pedaling .
I have a value, and so also the close to me and then I am not quiet in this anymore. Too bad you choose to delete my blog and think it 's bad to read because I'm honest, but elections are like butt. Shared.

New times will come, and you can not say that life is good if it is not. You can not pay tribute to individuals who make a bad. One simply can not say that the environment is hell of a good if it is not, and I do not think it is. I look in the whole, so I do not think much good at the moment, but if you're reading do that then I congratulate you from my very heart . Lucky me !
I myself am unhappy with so much, but it 's hard to change things without getting a single small drop and drop , I mean , of course, money.

I think the study is amazingly fun and to write so that's positive things. My weight is negative and also my weight loss. The emergence of fights about things is a pain because I want peace and quiet in my life, but at the same time I want to have whim lot of respect for me as an individual that making up about things so stick to it . Time is precious in my life and to sit and wait in vain and would become unlocked without being able to go out and do other things , CAUSES actually all the same in my life. Does it really not there in your life?

Maybe I have focused on the bad things which is easy to do, but obviously there are a lot of good ingredients as well. I have a wonderful husband, beautiful children , I have a crappy lovely dog and a torrential nice cat . Shelter and an ability to study. I write and engage me in a webzine and I engage politskt . I am in favor of most things besides injustices.
I like coffee and salad dishes, likes to cook despite constant dumps since my surgery .
In fact, I could go on forever with what I think is positive .
But nevertheless choose to take up a lot of mistakes in here because this is my place, my decompression valve when things overflowing and there are probably feeling many recognize themselves in my reasoning .

I'm not a person who licks ass. I do not act according to capture as many likes as possible in my life. I am myself and that does not sit that well let then get to look in on me , easily.
Have you ever felt that you reached the bottom of kindness , that you come so far that you are treated like you are stupid ? Utilized because of this ?
I have been exposed and vulnerable , severely abused and now I rest me up and patted his hand in the face of those who expose me for this!
Tired, I'm insanely tired of being treated like crap. To stand back for everyone else, take into account and bend and bow . In my life , there are no bullies more only place given to equals.

When blogs about things, you should not be swayed by others' opinions of what is written , it means an imprisonment of words . I do not like to sit with hands tied . Do I pay for myself and keep things to the letter , I would not, for instance that I accused of not doing it, for example .
I take care of all obligations imposed on me and then I will not have people around me who act spies to check that I do it . Have you who read my words lived in an area where the curiosity prevails to such an extent that it dissolves your own life liberty ?
No, but I have and it's not fun , I can promise . In fact, you certainly know both when I do not care and when I eat or of the fires in the fireplace , etc.

Being an adult means that you are able to control their own lives , but if the environment think they have rights beyond what they really are yes then falls adult landscape together and be exposed to things you do not want. Does NI then you must sit quietly and thank ?
I am a woman who has lived for almost 50 years and I think I have my own life experience enough to be able to organize my own life without others interfering in how I do it . I have commitments in all directions , and many of them are not voluntary choice without things you just do, because you both are kind and because it is a human person, it sits in the spine. Who help their elderly parents because they need it even if it some days are very stressful and tedious to do so. Sooner lay it on the state to find out the old , now maturing throughout the country and more and more families will jump in and take on the role of carers.
Must say that I am not amused by being accused of personal attacks and attacks on my surroundings , because I do not think the case is so , but one can well interpret dissatisfaction in many ways.

Being straight through positive does not work since my son took his life in 2011 , I'm no court jester sitting behind the keys to entertain others , however , I share with you my living and my thoughts with others. Fun things and sad things in a whole big mix. Unfortunately, it does not happen so much fun stuff and then it will be not so much fun elements to come by. The severity of life shines through enough in my written lines but again, it's my blog and reading it is optional , thankfully .
I have an awful lot of dreams and visions of the future, but also very big hurdle to get across , and these can not be reached by that I let others storming into my home and take over. Taking my time to half uninteresting things , when I both need time for yourself to others.

A day in my life looks like this . I get up 6:30 , brew coffee , use a fire pan , fixes sandwiches and pack things for school. I travel and study (FULL ) , then come home and do what must be done at home , cook, eat , burn , etc. . You know . I study so the school day is not over, it has just begun , now is the homework and boxes that apply , I'll get medications to the old and clean for them , is home things they need , I clean at home with myself, taking care of counter, I exercise , I take a shower and maybe I have time to even fall asleep in front of the television for a while before it is time to return to the bed and a book for a few pages before his eyes fall together and it all starts over again.
I always try to think about a career , have a faith and a hope for something better. Sure , I'm a bitter cunt in many situations , but it will in fact that somebody abused my kindness otherwise I am gentle in my nature .
Hope you have had a glimpse into my life through this post and can judge me on the basis of the real , and not by an unjust judgment for lack of facts between my disjointed lines.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 27 januari 2014 19:09

Är nedstämd, har ont efter dagens spiralbyte och känner mig vissen. Så fort man vill göra någonting så börjar folk dra i en, att säga något om vad man tänker gör genast att folk kväver en.
Gör si, gör så...
Vi behöver ha allt bra, hur DU har det, vad som betyder något speciellt för dig bryr vi oss inte så värst mycket om.
Känns tufft, men jag har mina åsikter om vad som känns viktigt.

Mycket trött på hur andra ser på ens liv, vilka saker som ger obligationer. Outtalat eller uttalat krav, lika jobbigt oavsett.
Jag vill vara fri, herregud jag har varit en fånge i hela mitt liv.
När kommer min tid?
Aldrig, eller? Är det så att man oavkortat måste leva efter alla andras önskningar oavsett hur det får en att må.
Illa trött...

Femtio år snart, känns som livet springer om mig, jag har snart ingenting kvar åt mig själv. Varför ska det vara så?
Måste finna ett ställe att bo på, måste ta mig undan. Kvävs inombords.
Vill inte drabbas av nedstämdhet igen, vill hålla tag i nuet. Mitt NU.
Det finns viktiga saker att ta i beaktande, sådant som går en förbi just i detta. Barn, barnbarn, jag, skrivandet, framtiden.
Hatar att bo på ett ställe där folk agerar övervakare. Smyger och håller koll, pratar och gnäller. Jag har inte gjort några fel och ändå är vi kontrollerade på samma sätt som fångar är, faktum är att jag tror att interner har det bättre än oss här i Ottebol. Det som verkade så bra blev ett helvete.

Tappade bort mig själv i alla måsten, krav från alla håll. Jag vill inte mera nu, jag vill vara ifred. Vill ha ett eget liv!
Har rätt att ta plats. Vill vinna pengar, förändra, flytta och radikalt förändra mitt liv. Segra, bli någonting för min egen skull.
Är inte glad över hur mitt liv sköts, men vad ska jag göra. Hur jag än bär mig åt får jag leva med dåligt samvete tack vare andra som lägger sitt på mina axlar.

Jag är ingen skötare, jag är också en individ med egna behov och känslor även om det förbigått alla i min närhet. Fan, jag är åt helvete för snäll och jag vet om det. Måste prioritera mitt liv, mina behov. Jobb, framtid för annars går jag under, vi går under. Jag vet att det är så, men varför ska det då vara så förbaskat svårt att bryta sig lös?
Att sitta i den sitsen där man inte ens kan tala med folk utan att de gapar och är otrevliga är också jädrigt påfrestande, att inte ha en fristad i tillvaron, att betala en hyra men ändå inte känna det som man har ett hem. Allt som verkade så bra till att börja med, vi fejade och gjorde fint över allt och då det var gjort började skiten ta plats. Förbrukningsvaror, inte öppna munnen för då är man inte önskvärd, utan bara ta skit det är så allt verkar vara. Det är en oskriven lag.
Vet inte vart vi hamnade, men det är märkligt hur man kan tro att man kan fortsätta behandla folk hur som helst.

Nej, det tycks vara svårt att finna rätt. Men nu får det vara nog, jag är helt enkelt för gammal för det här. Taxametern går, tickar på och säger mig att tiden börjar bli knapp...

Av Tove Birkeland Brandt - 26 januari 2014 09:19

Faktum är att jag känner mig less och inombords vilar det tomhet, tvivel och bitterhet.
Situationen är ohållbar, man orkar inte fortsätta hålla ångan på topp då virket tar slut, ni förstår säkert. Man behöver strykas medhårs för att inte resa ragg.
Ja, ja, jag talar klurigt denna morgon, men det är det som finns där inom mig. Jag vill så innerligt mycket och kan så förtvivlat lite.

I en tid av kyla, tristess och bundenhet inser man saker som betyder väldigt mycket, vilket jag också talat med maken om. Jag känner mig som jag går miste om allt för mycket här, jag måste uppoffra på tok för månghanda av allt annat i mitt liv för att ge till andra i deras behov och för mitt inre blir det alldeles för lite kvar.
Nu talar jag känslomässigt , mina behov tillgodoses inte längre och jag tappar bort MIG.

Har drömmar, men de förverkligas inte. Har hopp, men det sker inte. Jag skriver och till vilken nytta när ingen vill läsa eller kommentera det man skriver. Man måste vara känd för att människor skall vilja ta sig tid att slicka ens röv.
Bister sanning det här, människor utan någonting är heller inte värda någonting och så fortsätter det.
Jag saknar alla barnen, alla barnbarnen och gemenskapen. Att göra roliga saker ihop, vill finna tillbaka till utgångsläget där det fanns närhet och kärlek.
Tänk om man ändå tilläts vrida tiden tillbaka, fick en andra chans där man ämnade göra allt bra med vetskapen och den inneboende kunskapen man förskanskat sig tidigare.
Jag skulle göra vad som helst för att få min son tillbaka. Inte en dag sedan 2011-01-02 har jag gjort annat än att önska honom tillbaka från Nangijala eller Änglarnas stad.
Mitt val skulle vara att vrida tiden tillbaka till Molkom, där alla fanns vid varandras sida. Värna, skydda och älska. Men så är jag tillbaka här hos er, det är 2014 och tiden har rusat förbi, man får aldrig någonsin två chanser det är så livet är.

Jag inser att med åldern kommer klarhet, visdom och i det föds också många smärtsamheter. Man ser att tåget man sitter på allt för sällan stoppar vid några stationer, man bara blickar ut i intet. Tar del av fantasier och lever allt för lite här och nu, glömmer vad som är viktigt och vad som inte är det.
Hetsen är pengarna för att klara vardagen men mitt i allt det här blir man som ett litet barn som tappat bort sin mor, man står ensam, villrådig och faktiskt en aning rädd.

Av Tove Birkeland Brandt - 25 januari 2014 12:08

Jag sitter här och känner lusten som runnit ur mig. För vad kommer säkert någon fråga då men jag vet inte, har bara ingen som helst motivaton till någonting. Ska träna, måste träna och maken är redan på maskineriet nu, så jag får ta det som second idag.

Inväntar hyresvärden som ska koppla in en 4-strömdosa i källaren och sätta in den nya tvättmaskinen på sin plats så man kan börja tvätta i den.


Livet passerar revy. Det är så mycket som rör sig inombords, måsten som hela tiden gör en stressad och faktiskt i vissa hänseenden helt oduglig. Önskar ju så innerligt att vi skall möta ett släpp någonstans ekonomiskt för ektonomin är så jädra ansträngande.


Tittade på Reinfeldts framförande i Davos och ville kräkas över det förräderi han visar upp mot folket som valt honom som ledare. Han sitter och säger att svenskar är lata och odugliga och att för att det här landet skall kunna fungera behövs invandrare. Men våra surt förvärvade skattepengar duger?

Vi är vill jag säga ett slitsamt folk och jag tror han måste gå med ögonbindel på för det är ju människor som han som tär sönder den lilla människans ork och kraft. Jag säger då bara rösta SD 2014.


Surt sa räven då han bet i rönnbären och jag får likna det vid helt andra saker. "Livet ", för det är surt. Man sliter och har ändå aldrig råd att unna sig någonting, ändå fortsätter man. Fogar sig, slåss för det lilla och det är sannerligen surt.

Vad ska man hitta på för att försörja sig? Faktum är ju att ingenting vi tar i verkar fungera och jag börjar tycka det är sjuhelsikes jobbigt. Misslyckande efter misslyckande, varför är det så?

Kan man helt enkelt inte bara trilla på någon som tror på ens förmåga, någon som vill stötta oh hjälpa.


Jag kan skriva, jag är inte rädd...

Frasen känner ni säkert igen från en gammal film, men jag har förnyat den till ett mantra i tiden. Jag måste visa mig själv att jag duger, för om inte jag tror på mitt inre vem skall då göra det.

Tron på att manna regnar från himlen finns inte i min sfär i alla fall.

Känner mig i mångt och mycket som en arbetsmyra, jag gör saker som andra stakat ut att man "MÅSTE" göra, sliter och drar  i allt och till ingen nytta ända tills den dag jag dör ifrån allt. Känns det igen?

Drömmarna och hoppet får man liksom bädda ner varsamt i en byrålåda, kanske kan man kika in där ibland och känna den pirrande känslan, för att sedan stänga snabbt så det inte försvinner.

Jag är trött!Rösta på mig!

----------------

English Version

I sit here and feel the desire that flowed out of me. For what will surely have a question then but I do not know, bar none whatsoever motivaton to anything. Will train , must train and the spouse is already in the machine now, so I put it down to second today.
Awaiting the landlord to plug in a power strip in the basement and put in new washing machine in place so you can start washing it.

Life pass by . There is so much that moves inside, must haves that constantly hurried and indeed in some respects quite useless . Wish 's so fervently that we will face a drop anywhere financially ektonomin is so damn exhausting.

Looked at Reinfeldt's performance in Davos and wanted to vomit over the betrayal he shows up against the people who elected him as leader. He sits and says that Swedes are lazy and incompetent , and that for this country to function needed immigrants. But our hard earned tax money is good enough ?
We would like to say a strenuous people and I think he has to go with blindfold on because it's people like him that tears up the little man's strength and power . I say then just vote SD 2014.

Surt said the fox when he bit into the grapes and I may liken it to completely different things . "Life ," for it is acidic. You work and has still never afford to indulge in something, yet you continue . Joins themselves , fighting for the small and it is indeed hard .
What to find in order to earn a living? The fact is that nothing we take in seems to work and I'm starting to think it's hell of a hassle. Failure after failure, why is it so ?
You simply can not just fall for someone who believes in your ability , someone who wants to support oh help .

I can write , I'm not scared ...
The phrase sure you recognize from an old movie , but I have renewed it to a mantra of the times. I need to show myself that I will do, because if not I believe in my mind who is going to do it.
The belief that manna raining from the sky is not in my realm anyway.
I feel very much like a worker bee , I do things that others staked out that they " MUST " do, rips and pulls in everything and to no avail , until the day I die away from everything. Recognize this?
The dreams and hope to get as tuck carefully in a drawer , perhaps one can peek in there sometimes and feel the tingling sensation and then close quickly so it does not disappear .
I'm tired !

Av Tove Birkeland Brandt - 24 januari 2014 13:17

Har funderat en hel del på varför det är så att man får så dålig respons på allt man gör eller företar sig. Inga kommentarer, inga diskussioner. Är det så jädra ointressant det man skriver?

Faktum är ju att variationen på det man tar upp i sina inlägg är av stor variation och visst borde det väl ändå väcka upp känslor någonstan. Kanske är jag ensam om att tycka att respons på olika saker bara uteblir, det är att likan det som att tala med en vägg. Ledsamt.


Så vad göra åt problemet? Har ni några bra förslag att komma med?

Hur blir man populär, är ni fler som funderar på det?

Jag är såååå himla trött på att alltid stå vid sidan om och inte få ta del av saker hur gärna jag än vill göra det. Gäller väl i alla sammanhang egentligen, strävar fortsatt efter att få ett erkännande/godkännande från omvärlden att jag gör gott ifrån mig. Att jag är en lyckad person, en bra vän osv.

Kallas detta självkänsla?


Min son talade i sina sista ord om utanförskap, att inte passa in och där är vi lika. Ett helt långt liv och i alla olika sammanhang en känsla av att inte platsa. Fan ta livet för det!

Jag är väl lika duglig och bra som någon annan. Tänker ofta på de känslor som min son höll för sig själv, bar inom sig i sin unga kropp tills han helt enkelt inte orkade mera utan tog sitt liv. Det finns så mycket problematik i våra liv, så mycket som ligger bakom oss alla. Byggstenar till våra liv.

Min son hann aldrig uppleva hur det var att bygga upp något med dessa, men jag försöker bygga det för oss båda.


Man blir ödmjuk av det hårda som drabbar en i livet, men på samma gång klar i sinnet. Man lär sig att tyda tecken som inte är tydliga, att avläsa och att begrunda. Man tar saker i beaktande och man trevar med foten efter fast mark att stå på.

Oron följer med i spåren, nosar en i hälsenan, men man tar små försiktiga steg framåt hela tiden i alla fall.

Det slår mig att det fanns en tid då man tog denna ödmjukhet för vekhet hos mig, men nu stampar jag hårt i marken för att poängtera att om jag är snäll betyder det inte att jag är dum. Det handlar numera om kärlek på mina villkor.

Tiden av utnyttjande är över och jag hoppas att en dag befinna mig vid sidan av en bästis, trots att jag idag nått en ålder av snart 50 år så är ju inte känslan av att behöva en nära och god vän borta.

Det är det säkert många av er som känner igen...


Pengar in på kontot och pengar i rask takt ut från kontot. Räkningarna har legat på hög, men är nu betalda för en månad och nu kommer nästa period med att hela tiden snåla/vända på kronorna för att ta sig fram till nästa utbetalning. Trött på det här illavarslande helvetet man lever i. Folk talar hela tiden om att i Sverige har vi det så bra, vi har råd med allting.

Inte jag, jag kan inte unna mig någonting alls! Fakum är att livet är en kamp, en strid för att ta sig fram mot någonting bättre.

En dröm om en vinst, en dröm om att ta sig ur det ekonomiska helvete som styr allting,  så man inte kan förverkliga någonting av det man vill förverkliga i sitt liv. Den som säger att pengar inget betyder har aldrig levt i ett sådant helvete som vi gör. För ett helvete är det och då åren går känner man slitningarna som tar över i sinnet. Man tar sig helt enkelt inte ur den onda cirkeln.

På den här nivån har man inga fallskärmar, osäkerhet råder omoch utifall man kommer få stämpla vid arbetslöshet. Blir man sjuk så får man fråga sig om man har råd att vara det...

Val som hela tiden gör en tokig. När tänderna trillar ut får man fortsätta le och bara känna att jag har inte råd med tandvården så det får väl gå sin gilla gång, går ju att puréa maten och att äta soppa.

Det här är min verklighet en helt vanlig Fredag 2014, hur är din?


Rösta på mig!

 

 

English Version

 

Been thinking a lot about why it's so that you get so poor response to everything one does or does. No comments , no discussions. Is it so damn uninteresting it to write?
The fact is that the variation in the taking up of their posts are of great variety and certainly it should surely bring up feelings any town. Maybe I'm alone in thinking that the response of different things just fail , it's that Likan it like talking to a wall. Sad .
 
So what to do about the problem? Do you have any good suggestions to come up with ?
How to become popular , you are more who are considering it ?
I 'm so very tired of always standing on the sidelines and not get into the things how much I want to do it . Applies well in any context really, striving continued to receive recognition / approval from the outside world that I do good from me . I am a terrible person, a good friend and so on.
This is called self-esteem ?
 
My son spoke his last words on the exclusion, not to fit in and where we are equal. A whole long life and in all different contexts, a feeling that did not qualify . Damn life for it!
I 'm as capable and good as anyone. Often think of the feelings that my son kept to himself , carried within them in his young body until he simply could not manage more , but took his life. There are so many problems in our lives, so much behind us. Building blocks of our lives.
My son never got to experience what it was like to build something with them , but I try to build it for us both.
 
One is humbled by the hard faced a life , but at the same time clear the mind. You learn to read characters that are not clear , reading and pondering. You take things into consideration and you grope with his foot after solid ground to stand on.
The concern comes with the tracks , sniffs one of the Achilles tendon , but taking small cautious steps forward all the time anyway.
It strikes me that there was a time when you took this humility for weakness in me , but now I stomp the ground hard to point out that if I'm nice , does not mean I'm stupid . We are talking about love on my terms.
The time of execution is over and I hope to one day find myself on the side of a best friend , even though I now reached the age of almost 50 years, so 's not the feeling of having a close and good friend gone.
That's what many of you who recognize ...
 
Money in the account and the money briskly out of the account . The Bills have been on high, but is now paid for a month and now the next period with constantly saving / turning on the crowns to get them until the next payment. Tired of this sinister hell to live in. People keep talking about that in Sweden we have it so good, we can afford everything.
Not me, I can not allow myself anything at all ! Fakum is that life is a struggle, a battle to get through to something better.
A dream of a win, a dream of getting out of the economic hell that controls everything, so one can not realize anything of what it wants to achieve in his life. Anyone who says money no means have never lived in such a hell as we do. For the hell is it and then years go by feel to tussle that takes over the mind. It takes simply can not escape the vicious circle .
At this level , there are no parachutes, uncertainty aboutand just in case you will get the stamp of unemployment . If you get sick , you get asked whether you can afford to be there ...
Options that constantly makes a crazy. When teeth fall out may continue to smile and just feel like I can not afford dental care so it may well go on as usual , going after all that mashing food and eating soup.
This is my reality just an ordinary Friday, 2014 , how is yours?

 

 

Av Tove Birkeland Brandt - 24 januari 2014 11:22

BROTT – I NÄRRELATION


Min motivation till att välja denna grupp av brott är framför allt att jag vill läsa in mig mer på brott mot just kvinnor. Fördjupa mig, och även förstå min egen utsatta situation, inte numera men då i mitt tidigare äktenskap.

Brott i nära relationer, och hur enkelt det är att dessa brott leder fram till en normaliseringsprocess.


De allra flesta frågar sig nog vad det här är för någonting och jag tänker förklara det grundligt.

Grundligt för att det är ett stort och ofta dolt problem, fyllt av mycket lidande för utsatta kvinnor.

En normaliseringsprocess innebär att någonting går från att vara onormalt till att bli normalt. Svårt att ta in när det gäller den här typen av brott.


Ofta är det ju så att då en kvinna tagit sig ur ett svårt och förödande förhållande ställs de frågan:

-          Hur kunde du tillåta det att fortgå?

-          Varför gick du inte bara, hur kunde du stanna kvar?

-          Tänkte du inte på barnen?

Jag kan fortsätta frågeställningen i en evighet eftersom man efteråt alltid anses vara idiotisk när folk utifrån ser på problemet. Men så här är det i alla fall det går till:

Mannen har med kraft och vilje brutit ned det inre och talat om att det onormala är fullt normalt, det är DU som är det onormala och han ger vägen till det normala.

Det här är det normala! Kvinnan är onormal och de problem mannen ser de försöker han att korrigera, vilket så klart mannen gör med glädje.

Någonting måste hon ju lära sig och till sist skall hon väl inse vad som passar sig eller inte.


Jag tänker ta upp lite konkreta exempel på hur brott i nära relation kan gå till. Normaliseringen sker inte över en natt, det är ett handlande som sker långsamt och subtilt(hårfin, nästan omärklig, utstuderad, raffinerad).

Kvinnan tvingas normalisera våldet och det trauma hon utsätts för. Ofta handlar det om fysisk, såväl som psykisk misshandel. Det är ett förhållande där våld blir normalt inslag.

Våldsamma handlingar och beteenden blir en vardag. Ofta finns det en verbalt nedbrytande misshandel och det är där som själva problemet ligger.


Kvinnan rättar sig hela tiden efter mannens regelverk och försöker hela tiden att parera. Anstränga sig för att mannen skall förstå hennes perspektiv och hennes upplevelser, självklart något som är helt fruktlöst då mannen endast är ute efter kontroll och att ha makt över henne.

I en sådan här relation präglas kvinnans liv av mannens behov av; makt, kontroll, våld och att behålla kvinnan i ett underläge. Det här sätter en stämpel på förhållandet där det onormala blir normalt och självklart då i kvinnans liv.


Alla dessa saker tillsammans binder samman offret och förövaren och gör att kvinnan som blivit nedbruten stannar i förhållandet. För utomstående skulle detta kunna kännas både chockerande och oacceptabelt och kanske helt enkelt märkligt, men för den som blivit misshandlad under en lång tid har det glidit över till att bli normalt.


Det kan handla om hur mannen talar till kvinnan, hur han skämtar om henne. Gör narr av hennes utseende, hur han tar makten över henne och bestämmer allt. Hur han utåt sett verkar vara jättegullig då han hämtar henne från sociala tillställningar, jobbet osv.

Deras liv präglas genom mannens ögon, hur det ser ut hemma, grälen etc.


Så hur går det till att hamna här under en brottsrubrik som kallas ”BROTT I NÄRRELATION?”

Det är en sjuklig process som utövas för att bryta ned, vilket också blir konsekvensen för den som utsätts.

-          Mannen kontrollerar kvinnan allt mera. Kritiserar ofta under förespegling att han vill kvinnans bästa, att han vill hjälpa henne för vem vet bättre än han som älskar henne, ”Det är ju bara tips i all välmening”

-          Han kommer med synpunkter på umgängespersoner, hennes sätt att klä sig, att tala.

I allt det här kommer han med en ”gullig” svartsjuka, han vill ju inte umgås med hennes vänner eller inte ens med hennes släktingar. Kvinnan förlorar sakta men säkert sitt sociala liv och isoleras.


Nu trappas våldet upp och det blir en ständig kritik för att bestraffa kvinnan för saker han anser att kvinnan gör sig skyldig till.

Nedsättande ord haglar över henne och likaså beskyllningar om otrohet, anpassningssvårigheter mm,

Kvinnan är nu så pass bruten i psyket att hon inte längre vet vad som är acceptabelt eller inte. Mannens verklighet blir kvinnans verklighet. Kort och gott betyder detta att kvinna tar över mannens negativa bild av henne, den blir hennes egen.

-          Hon duger inget till!

-          Hon är ful, vem vill vara med en sådan misslyckad individ som henne” De inre tankarna är förödande.


Gränserna har helt enkelt förflyttats eller fullständigt raderats ut. Hon har kommit dit hän att hon ber om ursäkt för saker hon inte gjort sig skyldig till. Känner en ständig ångest, apati för livet. Det här är enkelt, hon har helt enkelt kommit så långt att hon tappat kontrollen och nått den punkt där hon tappat kontakten till sig själv.

Drivkraften, själkänslan och själförtroendet är som bortblåst. Hans våld mot henne är en självklarhet i relationen, den har normaliserats i takt med hans allt grövre våld.


Att ta sig ur en situation skapad av makt är allt för svårt på egen hand, så jag vill poängtera att kvinna är i behov av hjälp utifrån oavsett om hon är för rädd att be om den.

Att lyckas med att ta sig tillbaka till självkänslan efter en sådan här misshandel från någon närstående man litat på är en stor och framför allt en lång resa.

Behovet av att bearbeta det som skett och att ta sig tillbaka till det sunda tänkandet är svårt. Behovet av omtänksamma människor är faktiskt A-O i en sådan process.


Insikten är mycket smärtsam då man kommer då man kommer tillbaka till livet, inser att det rusat förbi som ett tåg fyllt med förlorade år innan man vaknat och återgått till det normala om man nu någonsin gör det i fullständighet.Om man nu tittar på det här som det brott det är så kan vi få fram en kedja av saker som bör göras från diverse instanser.


  1.  Polisen rycker ut på larm angående bråk i bostad(oftast så det går till)

-Någon har ringt in en anmälan, kan vara en vän eller en granne etc.

-Om barn far illa blir sociala myndigheter inblandade

-Om den utsatta är i behov av läkarvård, blir det en resa till sjukhus


  1. Förhör och dokumentation

-Förhör på plats, ev. dokumentation av personskador samt materiella skador och ibland kallas även en kriminaltekniker in på plats för att säkra bevis.


  1. Häktning

-Åklagare bedömer om en misstänkt gärningsman skall begäras häktad. Domstolen fattar sedan beslutet( Sällan det leder till sådant i den här typen av brott mot kvinnor)


  1. Insamling av information

-Rättsintyg från läkare, kriminaltekniska rapporter, analyser, dokumentation av skador och även journalanteckningar över tidigare sjukhusvistelser


  1. Polisen gör en hot- och riskbedömning

-Kan innebära skyddslarm, skyddat boende eller överfallslarm för offret i fråga


  1. Förundersökning inleds

-Man ser över åtalspunkter och åklagaren bestämmer om den anklagade skall åtalas eller inte.Som brottsoffer ges man information om ställen att söka sig till, bland annat brukar detta vara kvinnojouren, stödtelefon mm som finns att tillgå.

I allt det här är det viktigt att man trots rädsla och motstridiga känslor vågar anmäla. En polisanmälan är nödvändig för att polisen skall kunna stoppa det våld som kvinnan utsätts för.

Kvinnan kan även få stöd i rättsprocessen, polisen kan förmedla en stödperson och man får kostnadsfritt en jurist(målsägandebiträde) utsett.

Definitionen av den här typen av brott samlas under ett och samma samlingsbegrepp – Brotten kan vara fysisk och psykisk misshandel men även sexuellt våld och det kan röra sig om hot och till och med att kvinnan låses in mot sin vilja.

Med nära relation avser man någon man varit gift med eller är gift med, sambo, särbo eller som man har gemensamma barn med. Men också barn, föräldrar och syskon räknas till gruppen närstående.
Tittade även lite på:


 HEDERSRELATERADE BROTT

-Sker inom familjer där motivet är att upprätthålla familjens heder. Polismyndigheterna i landet har personal som är särskilt utbildad i ärendet för att ta hand om brott som rör nära relationer.


Hedersrelaterade brott riktas mot någon som anses vanärat gärningsmannens, släkten eller gruppens heder.

Hedersrelaterade brott kan handla om frihetsberövande, tvång, hot, misshandel, ofredande, skyddande av brottsling, övergrepp i rättssak och till och med mord och mordförsök.


Oftast riktat mot flickor/kvinnor, men det sker även mot pojkar/män. Ibland räcker det med att endast ett rykte sprids(sant eller ej), om att man inte följt kollektivets regler för att det skall anses att man vanärat familjen, och att riskera att drabbas av följder från familj och släkt.


Pojkar har det friare än flickor/kvinnor som ofta tvingas till arrangerade äktenskap eller tvångsäktenskap. De övervakas av sina manliga bröder/kusiner och om dessa inte skulle uppfylla förväntningarna kan de själva drabbas av våld och förtryck.


Enligt svensk lag kan hedersbrotten dömas utifrån Brottsbalken(1962:700)

Mord, misshandel, olaga hot, grov kvinnofridskränkning, sexualbrott, människohandel samt hatbrott.Inforation har samlats av egen erfarenhet, nätet och via polisens film

Normaliseringsprocessen som man åker runt på skolor och visar i utbildande och upplysande syfte:


English Version


CRIME - IN CLOSE RELATIONSHIPS

 
My motivation for choosing this group of crime is mainly because I want to read me more on crimes against women in particular . Immerse me , and even understand my own vulnerability, not now but then in my previous marriage.
Crime in intimate relationships , and how easy it is to these crimes leads to a normalization process .
 
Most people ask themselves enough what this is for something and I'm going to explain it thoroughly.
Thoroughly that it is a major and often hidden problem , filled with much suffering for vulnerable women.
A normalization process means that something goes from being abnormal to be normal. Hard to take in when it comes to this type of crime.
 
It is often the case that when a woman emerged from a difficult and destructive relationship is the question:
- How could you allow this to continue?
- Why did not you just , how did you stay there ?
- Did not you think of the children ?
I can continue to issue an eternity because afterwards always considered idiotic when people from the outside look at the problem . But here it is in all cases it is possible to:
The man has the power and the will broken down the inner and talked about the abnormal is normal , it is YOU who is the abnormal and he gives way to normal.
This is normal! The woman is abnormal and the problems the man they see he is trying to correct , which of course the man does with joy.
Something she had to learn and lastly, she finally realize what fits or not .
 
I intend to take up some concrete examples of how crime in close relationship can go to. The normalization does not happen overnight, it's an act that happens slowly and subtly ( subtle , almost imperceptible , studied , refined ) .
Woman forced to normalize the violence and the trauma she is exposed to. Often the physical as well as psychological abuse. It is a relationship where violence becomes normal feature .
Violent acts and conduct becomes a living . Often there is a verbally degrading ill-treatment and that is where the problem lies.
 
Woman abide at all times by the man's rules and is constantly trying to fend off . Make the effort to Supervisor to understand her perspective and her experiences, of course, something that is completely futile when the man is only out control and to have power over her.
In such a relationship the woman's life is marked by man's need for: power, control , violence and retaining women at a disadvantage . This puts a stamp on the condition where the abnormal becomes normal and obvious when the woman's life .
 
All these things together binds together the victim and the perpetrator and allow the woman who has become degraded stay in the relationship. To outsiders , this could be both shocking and unacceptable, and perhaps simply strange, but for those who have been abused for a long time it has slid over to become normal.
 
It can be about how the man talking to the woman , how he makes a joke about her. Make fun of her appearance , the way he takes power over her and decides everything . How he outwardly seems to be really sweet when he retrieves her from social events, work , etc. .
Their lives are characterized by the man's eyes, the way it looks at home, quarrels etc.
 
So how does it end up here during a crime heading called " CRIME IN NÄRRELATION ? "
It is a morbid process exerted to break down , as are the consequences for the victim .
- The man controls the woman more and more . Criticize often under the pretense that he wants the woman best , he wants to help her because who knows better than he that loves her, " It's just tip of intentions "
- He comes with views on socializing people , her way of dressing , talking .
In all this he comes with a " cute " jealousy, he would not want to hang out with her friends or even with her relatives . Woman loses slowly but surely his social life and isolated.
 
Now escalating violence up and it becomes a constant criticism of punishing the woman for the things he believes that the woman is guilty .
Derogatory words hails her, and also accusations of infidelity, adjustment difficulties , etc. ,
The woman is now so broken in the psyche that she no longer knows what is acceptable or not. The man's reality becomes the woman's reality. In short, this means that the woman takes the man's negative view of her, it will be her own .
- She will do no good !
- She's ugly , who wants to be with such failed individual that her " The inner thoughts is devastating.
 
The limits have simply moved or completely wiped out. She has come there references that she apologize for things she had not committed . Feel constant anxiety , apathy for life. This is simple, she has simply reached the point where she lost control and reached the point where she lost touch himself.
The driving force , soul, feeling and soul confidence is gone . His violence against her is obvious in the relationship, it has been normalized as his escalation in the violence .
 
Getting out of a situation created by power is too difficult on your own, so I want to point out that the woman is in need of outside help whether she is too afraid to ask for it.
To successfully get back to self-esteem , due to its abuse from a loved one trusted is a great and above all a long journey.
The need to process what has happened and to get back to healthy thinking is difficult. The need for caring people is actually AO in such a process .
 
The realization is very painful when it comes when it comes back to life, realize that it rushed by like a train filled with lost years before being woken up and gone back to normal , if one ever does in completeness .
 
 
 
 
 
 
Now, looking at this as the crime it is so we can get a chain of things that should be done by various agencies.
 
 The police are called out on the alarm about trouble in the home (usually the way it goes )
Someone called in a complaint , can be a friend or a neighbor , etc.
- If the child is suffering becomes social agencies involved
- If the subject is in need of medical attention , it will be a trip to the hospital
 
Hearing and Documentation
- Hearing on the spot, if necessary . documentation of personal injury and property damage and sometimes also called a forensic into place to secure evidence.
 
Arrest
- Prosecutors considering whether a suspect should be requested custody. The court then makes a decision ( Rarely it leads to such things in this type of crime against women)
 
Collection of Information
Forensic - medical , forensic reports, analyzes , documentation of injuries and even journal entries over the past hospitalizations
 
Police make a threat and risk assessment
- May involve security alert , shelter or panic alarms for the victim in question
 
preliminary investigation
Man looking over the charges and the prosecutor decides whether the accused should be prosecuted or not .
 
 
As victims will be information on places to seek out , among other things , this tends to be the women's shelter , support phone etc. that are available.
In all this , it is important that, despite fears and conflicting feelings dare to report . A police report is necessary for the police to be able to stop the violence that women are subjected to.
The woman may also be supported in the lawsuit , the police can convey a support person and you get free a lawyer ( counsel ) designated .
The definition of this type of crime are collected under one umbrella term - Violations can be physical and mental abuse but also sexual violence, and it may involve threats and even the woman locked up against their will.
With close relationship refers to someone you've been married or is married , cohabiting , living apart or that you have children with . But also children, parents and siblings belong to the group affiliates .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Also a bit on :
 
 HONOR RELATED CRIME
- Takes place in families in which the subject is to uphold the family honor . Police forces in the country have staff who are specially trained in the matter of caring for offenses relating to intimate relationships.
 
Honour -related crimes directed at someone who is considered dishonored offender , family or group honor.
Honour -related crimes can involve deprivation of liberty, coercion, threat, assault , molestation , protective of criminal abuse of legal proceedings and even murder and attempted murder.
 
Usually directed at girls / women , but it also occurs for boys / men . Sometimes it is sufficient to only a rumor spread ( true or not) , that it has not followed the collective rules to the conclusion that they dishonored the family, and any fear of repercussions from family and relatives .
 
Boys have it freer than girls / women who are often forced into arranged marriages or forced marriages . They are supervised by their male brothers / cousins, and if they fail to meet expectations , they can suffer from violence and oppression.
 
Under Swedish law, honor crimes judged by the Criminal Code ( 1962:700 )
Murder, assault, assault , gross violations of women , sexual offenses, trafficking, and hate crimes.


Av Tove Birkeland Brandt - 22 januari 2014 14:57

Idag har vi fått en hel del publicerat i Ingesundsbladet och det känns riktigt kul med variationen som nu börjat ta fart där ute. Skolan är jättekul, jag läser om riddare under medeltiden, energi och historiska vingslag blandat med hinduism och Grekisk mytologi. 

   

Trist besked att inte bli godkänd inom det politiska på grund av skulder som släpar, men det finns ju en hel del annat att uträtta på marknivå också, så inga problem egentligen. Jag gör det som går att göra inom min egen tidsram. Faktum är ju att det skulle tagit väldigt mycket tid i anspråk, men nu disponerar man den tiden som man själv vill. Klart jag fortsätter vara aktiv och ta del i det lokala men inom det kommunala blir det ingenting.


Vissa saker förändras aldrig och då menar jag att man går och känner sig otrygg ett helt liv, för att man valt fel en gång i tiden. Hoten haglar och det känns minst sagt otrevligt. Psykisk ohälsa är inte trevliga saker och att ständigt utsättas för hot på både det ena och andra sättet känns kymigt.

Åren går, men det medför inga förändringar. Galenskap är galenskap och samhället gör inte mycket för att ta del av detta. Man hoppas ju på att SD skall lyckas med konsstycket att skärpa upp vården och skyddet för kvinnor som är utsatta.

Själv får jag väl hoppas att man tar till sig förhållandena innan det blir för sent.


Väl hemkommen idag så fixade jag sallad och en kall dressing samt ugnsstekt kyckling att ha till salladen. kalorisnål mat, nyttigt, mums.

Det står träningspass på mitt dagliga schema, så jag ska väl försöka att ta mig upp på crosstrainern om en stund och köra på. Vi tränar varannan dag nu är det bestämt så bäst att örfila sig själv så man håller sitt eget löfte.

Känns ju dessutom mycket skönt när man väl klarat av det, bara lattarmen innan som är svår att överbrygga. Men det går bara man inte målar fan på väggen.


Det är mycket tankar som snurrar på inom mig. Oro för framtiden, drömmar. Barnens välbefinnande, mamma och pappa. Snart ska pappa in och operera båda ögonen, ta bort starr. Skulle visst bli av redan den tredje februari och jag håller tummarna att detta blir bra så han kommer kunna läsa igen. Han läste ju jättemycket innan synen blev för dålig, så det skulle göra honom gott att få tillbaka den biten av sitt liv.

Ja, det är mycket tankar. Jag saknar min son, tänker på hur det är på andra sidan. Tvistad fråga, finns det en andra sida? Faktum är att jag känner mig övertygad om det.

Känner att jag borde sätta igång och meditera igen för att finna ro, men ja tiden, hela tiden är det tiden som styr. Den räcker bara inte till. Men det är väl fler som känner det så...


Rösta på mig!

 

English Version

Today, we received quite a few published in Ingesund blade and it feels great for the variety that gained momentum there. The school is great fun, I'm reading about knights in medieval times , energy and historic venue mixed with Hinduism and Greek mythology .
 
Sad news that would not qualify under the policy because of debts that are lagging , but there are a lot of other things to be done at ground level , too, so no problem really. I do what can be done in my own time frame. The fact is that it would have taken a lot of time , but now disposes to that time as you want . Of course I continue to be active and take part in the local but within the municipal becomes nothing.
 
Some things never change and I mean that you go and feel insecure for a lifetime , because you selected the wrong one time . Threats hails and it feels quite unpleasant. Mental illness is not pleasant things and to constantly exposed to threats on both the one and the other way feels kymigt .
Years pass , but it will not change . Madness is madness and society does not do much to take advantage of this . One would hope that SD will succeed with paragraph was to tighten up the care and protection of female victims .
Self I'll just hope people will take to the situation before it becomes too late.
 
Once home today so I fixed a salad and a cold dressing and roast chicken to have on the salad. low-calorie food , healthy , yummy .
It stands workout in my daily schedule , so I'll just try to take me up on the elliptical for a while and drive on. We practice every other day now it's settled so best to slap himself so to keep his own promise .
Feels besides, very nice once you 've done that , just batten arm before that is difficult to bridge. But it is just not paint shit on the wall.
 
There are many thoughts that spin on within me. Concerns for the future , dreams . The wellbeing of children , mom and dad. Soon to be father -in and operate both eyes , remove cataracts . Would certainly be already the third of February, and I keep my fingers crossed that this will be good so he will be able to read again. He read the lot before the sight was too poor, so it would do him good to get back that part of her life.
Yes, it's very thoughts. I miss my son , think of what it is like on the other side . Twisted question , is there a second part? In fact, I 'm feeling confident about it.
Feel that I should go ahead and meditate again to find peace , but yes the time, all the time , it is time that control . It 's just enough not to . But I guess more people who know it so ..

 

 

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se