Toves Tankar

Alla inlägg under oktober 2012

Av Tove Birkeland Brandt - 31 oktober 2012 12:53

 

Mina fina och helt underbara barnbarn, en gåva i livet som gör att det fortsatt kan le mot mig i allt det mörka efter Kims suicid.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 31 oktober 2012 11:27

En svindlande tanke slog mig idag. Jag sitter i funderingar om att byta dator så fort det går, då tangenterna krånglar mycket på den här gamla, faktum är att de är utslitna på min välskrivna HP PAvillion dv9000, men så har den hängt med mig i många år nu. Mitt i allt det här kom jag att tänkla på att alla mina fina vänner bor ju i min laptop, tänk om de inte hänger med vid ett byte. Ja för mig har livet format sig sådant att jag inte har en enda vän att umgås med, att dricka kaffe med ,s afta och sylta eller laga mat ihop med, alla bor i datorna. Vi talar, vi tröstar och vi umgås i massor, faktum är att vi förstår varandra så innerligt väl.

Men som sagt, jag funderar på att byta dator när jag får råd någon gång och då hoppas jag att de alla stannar kvar.

Är det inte en svindlande tanke att hålla i sinnet, att man kan finna så många underbara vänner att dela livet med och ändå så har man aldrig sett varandra i vanliga livet. I bland undrar jag vad vanliga livet är?

För mig är det nog mest ett påträngande och smärtsamt möte om det inte gäller familjen.

Min hyresvärd är sådan att han ofta tittar till oss i tid och otid, mest otid, men vi låter han hållas ännu ,i alla fall och han stör sig väldeliga på att vi sitter med datorn. Själv är han gammal och en av dem som inte hängt med i utvecklingen och förstår inte alls syftet med att sitta och ögna vid burken som han så ofta påpekar för oss.

Men jisses, jag blir så arg känner att han trampar på mina vänner. Är det fel och dessutom har jag en annan mycket betydande del av mitt liv i lilla burken, mina böcker. Det skrivna ordet. Mina egna karaktärer som väldigt få människor lärt känna, men som jag en dag hoppas att de kommer att få träffa då de är väldigt kärleksfulla och öppna...


English Version

A staggering thought struck me today. I sit in reflection of changing computer as soon as possible, then the keys malfunctioning much at this age, the fact is that they are worn out on my HP Pavillion dv9000 well written, but it has been with me for many years now. Amidst all this, I came to tänkla to all my lovely friends is living in my laptop, what if they do not go along at a replacement. For me, life has shaped itself so that I do not have a single friend to hang out with, have coffee with,'s afta and brawn or cook up with, all living in datorna. We talk, we comfort and we hang out in the lot, the fact is that we understand each other so badly.


But as I said, I'm considering switching computer when I can afford some time and then I hope that they all stay.


Is not it a staggering thought to keep in mind, that you can find so many wonderful friends to share life with and yet have never seen each other in real life. Sometimes I wonder what real life is?


For me it's probably the most intrusive and one painful session unless it is a family.


My landlord is such that he often looks to us in time and out of season, most anachronistic, but we let him be yet, anyway, and he was disturbed greatly that we are sitting with your computer. He himself is old and one of those who kept up with the developments and do not understand the purpose of sitting and glancing at the bottle as he so often points out to us.


But jeez, I get so mad feels he stepped on my friends. Is it wrong and also, I have another very important part of my life in the little jar, my books. The written word. My own characters that very few people have come to know, but one day I hope they will meet when they are very loving and open ...

Visa din banner annons här, helt gratis!

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 28 oktober 2012 09:45

 

SMHI neeej, detta klarar jag själv. Sätter ned fötterna på golvet, kallt då har kölden inträtt, drar tillbaka gardinen och tittar ut, bilen täckt av frost. Min första tanke är fy satan nu måste jag skrapa rutorna på bilen igen.

Tur man är ledig idag. Fast här har det krånglat med vatten så att duscha är väl uteslutet, skulle tro att schampot sitter kvar i håret då. Gick nedför trappan och höjde upp värmen på luftvärmepumpen, stillade mig vid altandörren, tittade på Kims ljus som fortsatt brinner där ute på bordet, vackert och fridfullt.

Stapplade vidare mot tvättstugan för att lyfta in mina arbetskläder i torktumlaren, men det som låg där inne var blött så det fick vänta, på vägen in krasade det under fotsulorna. Minsta katten Kissie har lekt med kattsandskartongen, så klart på med dammsugaren för att få bort allt och sedan hastigt kila in i köket för att få på morgonens kaffetår och nu äntligen sitter jag här med en kopp. Tänk ändå att det skall vara så gott med kaffe?

Fick tillbaka boken från Kristina Simar igår, slutredigeringen så nu återstår för mig att läsa igenom de 139 sidorna och sedan försöka få något bokförlag att ta sig an den, hoppas ju av hela mitt hjärta att någon är villig att ge ut den, så att Kim får finnas kvar här med oss andra.

Orden flyter fritt nu sedan Kristina jobbat med den så det känns verkligen bra, hon har tagit bort alla stelbentheter och gett den läslusta, jag är glad att jag vände mig till henne för att redigera och korrekturläsa. Känns bara toppen.


English Version

SMHI NOOO, it can handle myself. Puts down the feet on the floor, cold then cold healing, pulls back the curtain and look out, the car covered in frost. My first thought is fy Satan now I have to scrape the windows of the car.


Luckily it is available today. Though this has caused problems with water so that showering is well out of the question, would think that the shampoo left in the hair then. Went downstairs and lifted up the heat on the air conditioner, calmed me at the patio door, looked at Kim's light continued to burn out there on the table, nice and peaceful.


Stumbled on to the laundry room to lift into my work clothes in the dryer, but what was inside was wet so it had to wait, on the way into the crunched under your feet. Smallest Cat Kissie have played with kitty litter box, so clearly on the vacuum cleaner to remove everything and then quickly scurry into the kitchen to get the morning cup of coffee, and now finally I'm sitting here with a cup. Keep in mind, however, that it will be as good with coffee?


Got back book from Kristina Simar yesterday, finalizing it now remains for me to read through the 139 pages, and then try to get a publisher to take on it, would hope with all my heart that someone is willing to give it out, so that Kim can remain here with us.


The words flow freely now since Christina worked with it so it feels really good, she has removed all rigidities and given it läslusta, I'm glad I turned to her for editing and proofreading. Feels just great.

Visa din banner annons här, helt gratis!

Av Tove Birkeland Brandt - 27 oktober 2012 10:05

 

Älskade Kim idag svepte sorg in i mig, saknaden fick tårarna att falla. Det är skönt att släppa på den ventil som sista halvåret varit stängt och istället byggt upp ett tryck inombords.

Gud skall veta att jag försöker vara stark. Men för vad, säg mig det hjärtat för vad?

För att någon sagt att man inte skall gråta? Jag vet inte, det är så dumt. Jag har bilder i huvudet där du skuttar runt som liten, sträcker dina knubbiga armar efter mig vill att jag skall lyfta upp dig. Din systers yngsta son är så likt dig som liten, lilla Alexander. Han ler på samma sätt som du alltid gjorde, han är glad. Gud du skulle stannat, värnat om de små,  varit en del av dem, du har inte ens sett honom. Hur skall man få honom att förstå att han hade världens underbaraste morbror? Och barnet i magen?

Allt gör så ont, tankarna plågar och river. Önskar jag kunde stoppa dem men nu rinner tårarna fritt, så länge sedan det var.

Jag talar till dig som att du satt bredvid mig, gör du det Kim? Finns du med mig?

Jag vill ju tro att det är så, men tiden gör det svårare och svårare. Jag vill höra dig ropa mamma igen, men det är tyst.

Ett tecken, ett litet tecken till din mamma...


English version

Loved Kim today swooped sadness inside of me, missing were the tears to fall. It's good to let go of the valve that last half was closed and instead built up pressure inside.


God knows I'm trying to be strong. But for what, tell me the heart for what?


For someone to say that you should not cry? I do not know, it's so stupid. I have pictures in your head where you jump around like little, stretch your chubby arms after me want me to pick you up. Your sister's youngest son is so much like you as a small, little Alexander. He smiles just like you always did, he's happy. God, you would have stayed, defended the small, been a part of them, you have not even seen him. How to make him understand that he had the most wonderful uncle? And the baby in the womb?


Everything hurts so much, tormenting thoughts and river. I wish I could stop them, but now the tears flowing freely, so long ago it was.


I speak to you as you sat next to me, you make it Kim? Are you with me?


I want to believe that this is so, but time makes it harder and harder. I want to hear you shout mother again, but it's quiet.


A sign, a small sign to your mother ...

Visa din banner annons här, helt gratis!

Av Tove Birkeland Brandt - 27 oktober 2012 09:41

Ärligt är det inte väl tidigt att börja sälja julpynt nu, det känns som att man tar bort glamouren som funnits i våra gamla traditioner, som att man vill nöta ut allt det fina i förtid. Man hinner tröttna, ja i all fall jag och jag måste väl utgå ifrån mig själv.

Men om jag vandrar runt i sådana butiker ett tag så slipper jag att pynta hemma i år och förresten vem ska jag pynta för, ingen kommer till oss och jag själv jobbar så, vad är högtider. Känns som att även det är borta ur mitt liv. Inga paket, man öser in en massa mat, överflöd för vad?

Något man inte ens har råd med och vart kommer det ifrån, minns man ens det idag??

Julen är säljföretagens högtid, vi förväntas konsumera och alla kräver dyra inneprylar i present utan tanke på om det finns pengar.

För mig är detta lika dött som Kim nu, jag har ingen glädje kvar. Det kom till en tidpunkt då man ansåg att fira mig var oviktigt och där tappade jag gnistan helt, mitt barnasinne dog ut. Födelsedarna består av avsaknad av blommor och presenter, julen likaså. Om inte jag kan få varför skall jag ge???

Låter jag som Ebeneser Screw nu?

Jag vet inte, men jag opponerar mig ifrån Biltemas tidiga julbasar, känns främmande och jobbigt bara...


English Version

Honestly, it is not too early to start selling Christmas decorations now, it's like removing the glamor that existed in our ancient traditions, such as the desire to wear out all the fine things in advance. You have time to get bored, yes in all cases I and I must surely assume myself.


But if I walk around in those stores for a while so I will not have to decorate your home this year, and by the way, who should I decorate for, no one comes to us and I work so, what's celebrations. Feels like that it's gone from my life. No package, it pours in a lot of food, abundance of what?


Something you can not even afford and where does it come from, is remembered even today?


Christmas is selling corporate celebration, we are expected to consume and all require expensive gadgets included in the gift without considering whether there is money.


For me this is as dead as Kim now, I have no pleasure left. It came to a time when it was felt that celebrate me was unimportant and where I lost spark completely, my child died inside out. Födelsedarna consists of the absence of flowers and gifts, Christmas as well. Unless I can get why should I give??


Do I sound like Ebeneser Screw Now?


I do not know, but I oppose me from Biltema early Christmas Bazaar, feels strange and hard just ...

Visa din banner annons här, helt gratis!

Av Tove Birkeland Brandt - 27 oktober 2012 08:46


 

Parelle Bloggen

October 10th, 2012 by Parelle

TÄVLING / Nu kan ni vinna fantastiska produkter till ett värde av 8 500 kronor!!

Vi lanserar vår webshop den 1:a november och vill fira det med vår första tävling för er bloggläsare!

Det enda vi behöver är att veta vilket som är ditt favoritvarumärke. Som tack för ditt svar lottar vi ut massor av fina gåvor till ett totalt värde av cirka 8500 kronor.

Nio stycken gåvor ska lottas ut vilket ger dig en stor chans att vinna!

 

Priserna:

  • Tre Parfymer från Gucci Flora värde 760 kronor
  • Tre set med populära Kanebo Sensai Silk Emulsion Moist och Kanebo Sensai Silky Purifying Creamy Soap Steg 2 som ger din hy en silkeslen känsla. Totalt värde 1249 kronor.
  • Tre sminkset innehållande en stilren mörk ögonskugga perfekt för sotning av ögonen från YSL, en mörkbrun volymmascara  från Kanebo och ett återfuktande läppglans från Clinique i en naturlig nyans. Värde 799 kronor.

För att delta i tävlingen skriver du ditt favoritvarumärke tillsammans med ditt namn i kommentarsfältet nedan. OBS! Endast ett svar per tävlande. Detta kommer att kontrolleras vid vinstdragningen via IP adressen.

I samband med lanseringen den 1:a november korar vi nio vinnare av dessa fantastiska gåvor vilket meddelas på bloggen. Skriv upp datumet så att du inte missar att kolla in om du blir en av de lyckliga vinnarna!

Följ med oss på resan till att bli Nordens största e-handel inom skönhet och glöm inte att spana in Parelle.se den 1:a november.

http://blog.parelle.se/tavling-nu-kan-ni-vinna-fantastiska-produkter-till-ett-varde-av-8-500-kronor/#comment-773


Mera tävlingar, Ta chansen!

Dags för tävling igen! I vinstpotten har vi presentkort på Stadium och fina SteviaSocker-kit! Sista dag att tävla är den 4 november. Lycka till! http://www.facebook.com/dansukker.se/app_473935675963332

Av Tove Birkeland Brandt - 26 oktober 2012 07:16

Jag önskar så att Kim kunde ge mig ett tecken och visa mig att jag skall tro. Tro att det finns en annan värld där vi träffas igen en dag. Jag famlar i mörker och det spirituella saknas i mitt liv. Jag känner mig tom och ensam, vilsen.

Jag tänker på min son varenda dag, varenda timma sedan han dog, åren blir snart två. Två år av saknad, en inre förtvivlan som numera hålls inom mig, ett tyst skrik av smärta. Ångest som pressar i bröstet.

Jag jobbar, jag gör det livet kräver, allt det som gör att jag skall passa in men ingenting rår på den fruktansvärda förlust jag lider varenda dag i mitt nya liv.

Jag hör ofta "Le lite, se inte så sur ut, var lite glad"

Och ärligt, jag försöker men den inre bojan håller mig fjättrad. Det är verkligen tungt och för mig var det mitt livs prestation att överleva. Mitt älskade barn tog sitt liv, han är borta. Jag hör inte hans röst längre, hans skrattanfall, hans bråk, hans otaliga försök att lära mig nya saker. Hans iver att visa mig fina bilder eller nya program. Jag får inga kramar mer, allt är tyst och allt som stod mig så nära är borta.

Han var en underbar son, han är en underbar son men nu mer är han en ängel, min ängel. Min mycket saknade ängel.


English Version

I wish so that Kim could give me a sign, show me that I should believe. Believe that there is another world where we meet again one day. I grope in darkness and the spiritual is missing in my life. I feel empty and alone, lost.


I think of my son every day, every hour since he died almost two years will be. Two years of loss, an inner despair that is now kept within me, a silent scream of pain. Anxiety that presses the breast.


I work, I do what life requires, all that makes me to fit in but nothing beyond the control of the terrible loss I suffer every single day of my new life.


I often hear "Smile a little, do not look so sulky, was a little happy"


And honestly, I'm trying but the inner bojan keeps me shackled. It's really heavy and for me it was my life's achievement to survive. My beloved child took his life, he's gone. I can not hear his voice anymore, his laughter, his fights, his numerous attempts to learn new things. His eagerness to show me pretty pictures or new programs. I get no hugs more, everything is quiet and everything was so close to me is gone.


He was a wonderful son, he is a wonderful son, but now more is he an angel, my angel. My very tatty angel.

 

Visa din banner annons här, helt gratis!

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se